The Ultimate Secret Of شعر

نویسندگان نوگرای این دوره، سعی کردند با دور زدن حاشیههای واقعگرایی اجتماعی، که در آثار نویسندگان عوامگرا برجسته بود، تعریف جدیدی از ادبیات متعهد بهوجود آورند. رمضانی در پایان سخنان خود با اشاره به تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازگشایی رایزنی فرهنگی در شهر دوشنبه گفت: بنا داریم اشعار فارسی را به زبانهای دیگر هم ترجمه کنیم. اسماعیلی نیز در توضیح این موضوع گفت: هیچگاه داوران تحت فشار نبودند که جشنواره برگزیده نداشته باشد بلکه اگر این اتفاق رخ دهد ناشی از دقت نظر و وسواس داوران است. در طول زمان با توجه به تغییراتی که در مکاتب ادبی حاصل شد، در شیوهی زندگینامهنویسی نیز تغییراتی اعمال شد؛ مثلا در دوران رمانتیسم، درونگرایی تفکر رمانتیکی، که بعدها به نحوی توسط فروید دنبال شد، مبنای زندگینامهنویسی را، از شرح ماوقع زندگی اشخاص به شرح رویدادهای فکری، ذهنی و عاطفی آنان تغییر داد. بهبهانه انتشار مجموعه سه جلدی «نقد ادبی با رویکرد شناختی» از سوی نشر لوگوس با صادقی گفتوگویی داشتیم که بازتاب آن را میخوانید. نگارش این کتاب سه جلدی را بهصورت جدی پس از شرکت در دومین همایش «شعرشناسی شناختی» در اوزنوبروک آغاز کردم که حدود ۱۰ سال طول کشید و از آنجایی که بیشتر مباحث را میبایست با مطالعات شخصی میآموختم و به مرحله فهم درونی میرساندم، بسیاری از مقالاتی که در طی این سالها قلم زدم، در این کتاب به صورتی پختهتر برای بخشهای تحلیلی مورد استفاده قرار گرفتهاند. Po st has ᠎been gener​ated by ​GSA ​Content  Gene​rator DEMO᠎!

خانم صادقی درباره هدف و رویکردتان از پژوهش و نگارش مجموعه سه جلدی «نقد ادبی با رویکرد شناختی» بگویید؟ شما در جلد اول مجموعه «نقد ادبی با رویکرد شناختی» با زیرعنوان مبانی نظری، به مقدماتی در باب چیستی شعرشناسی شناختی و چگونگی ارتباط مغز انسان و ادبیات پرداختهاید. در کشورهای دیگر، بهصورت معمول چنین کتابهایی بهصورت مجموعه مقالات منتشر میشود و بسط مفاهیم مختلف این رشته بهقلم محققان مربوط به هر بخش اتفاق میافتد، چراکه این رشته همچون اقیانوسی است که هر محققی در یکی از بخشهای آن صاحبنظر است. منتقد باید با انواع نقدهای نو، محاکاتی، جامعهشناختی، ارسطویی، عملگرایانه، اومانیستی، تاویلی، تبیینی، روانشناختی، اسطورهای، صورتگرا، تطبیقی، ساختارگرا، ساختارشکنی، کثرتگرا و غیره آشنایی داشته باشد، با همین پیشفرض معلوم میشود که همه نویسندگان با وسعت این اقیانوس علم آشنا نیستند و توان نگارش آثار نقد ادبی را ندارند. برام ستوکر توانست با قدرت خارقالعاده ادبی خود این افسانهها را در رمان دراکولا به شیوایی بیان کند. دراکولا بی شک یک شاهکار ادبی در ژانر وحشت است. منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصراعها و نظام قافیه آرایی آن است. از لحاظ موسیقیایی، یک مصراع، مجموعه ای منظم از هجاهاست و وقتی به آخر مجموعه می رسیم، باید یک توقف ناگزیر داشته باشیم برای تجدید نفس و دریافت وزن و قافیه. This  po​st w​as done  by G​SA Con tent᠎ G᠎en erator Dem​oversion.

آن ها بعد از یک ماه عسل طولانی و مجلل به آتلانتا بر می گردند. این شاعر و نویسنده در پاسخ به این سوال که آیا شرکت در این کلاسها نیازمند پیش زمینه ای است به شبستان عنوان کرد: برای شرکت در این نشست ها پیش زمینه ای ضرورت ندارد. 10 -آفرینش واژه ها و ترکیبات نو: شاعران بزرگ از قرن های پیشین تاکنون، همواره برای بیان مقاصد خویش دست به خلق و آفرینش واژه ها و ترکیبات خاص می زدند. قدیمیترین سوابق ترکی مکتوب بر روی کتیبههای رونیک یافت میشود که شناختهشدهترین آنها کتیبههای اورخون متعلق به قرن هفتم است. وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به بالا بودن عدد جوایز آیا تمایل شما این است که برگزیده نداشته باشیم افزود: اصلاً این رویکرد وجود ندارد که باتوجه به رقم جوایز برگزیده نداشته باشیم و به داوران اعلام میشود بدون هیچ محدودیتی بررسی و داوری کنند و اگر در همه رشتهها نیز برگزیده داشته باشند، مشکلی نیست. درنهایت او محکومبه نیستی اجتماعی میشود و سرنوشتش این است که به عنوان روح مردی که بود زندگی کند. عقاید یوسف برای زری قابلفهم و حتی مورد ستایش است، اما رفتار او و ناسازگاری با شرایط و آدمهاست که زری را میترساند.

اما تدریس تحلیل ادبیات و آموختن شیوههای نقد علمی به دانشجویان در بسیاری از کلاسها و مراکز آموزشی با مشکلات عدیدهای مواجه است. 1- عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز . پایاننامه دکتری را با تمرکز بر شعرشناسی شناختی در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران دفاع کرد و کتابهای متعددی در حوزه داستان، شعر و نقد ادبی تالیف و ترجمه کرده است. رمان دراکولا در سینما هم غوغا کرده است. نام و آوازه دراکولا در قلمرو خونآشامان همتا ندارد. رمان کلاسیک دراکولا (1897) با الهام از تاریخ و داستانهای افسانهای خونآشامها متولد شد. در نهایت، سعی کردم این مجموعه را براساس اشتراکات شناختی انسانها و نیز اصول دریافتی مشترک میان تمامی نوع بشر تقسیمبندی کنم و همانگونه که در روانشناسی در باب هر اصل مبحث جدیدی باز میشود، برای کاربرد هر بخش در ادبیات، فصل جدیدی باز کردم و با مثالهای بومی تلاش کردم بهدرک مخاطب ایرانی کمک کنم. امسال نیز در جشنواره مانند سال قبل به برگزیدگان ۱۵۰ میلیون تومان و به شایستگاه تقدیر ۵۰ میلیون تومان هدیه داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید