Old School زندگی نامه

اصطلاح ادبیات شفاهی به سنتهای شفاهی به جا مانده از گذشته اشاره دارد که مشتمل بر گونههای متفاوتی چون حماسه، شعر و نمایشنامه، داستانهای قومی، تصنیف، افسانه، لطیفه و دیگر گونههای قومی و محلی (فولکلور) میشود. محمدحسن حمیدی در کتاب بیم و امید اشاره دارد که «ايران در هيچ زماني، روزگاري پريشان تر و اندوهبار تر از روزگار سعدي نداشته است». که اشاره به حدیث نبوی «لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک» میباشد. اشاره ممکن است به آیه، حدیث، داستان، یا غیر آن باشد. در آن زمان تقریباً تمام نمایشنامهها منظوم بودند. از آنجایی که این علم پدیدهای پیچیده و انسانی است، در نظر گرفتن تمام جوانب مرتبط با آن به نوعی الزامی محسوب میشود. یونگ روانشناس نامداری بود که تا قبل از مرگش همواره مشغول نوشتن آخرین کتابش بود؛ کتابی که زندگینامه خودش بود، حاصل از تفکرات، گفتوگوهایش با دوستش، و رؤیاها و خاطرات خودش. جنگ دنیاها (رادیو) در سال ۱۹۳۸ نمایشنامهای رادیویی بود که برای پخش سراسری نوشته شده بود. برای نمونه رومئو و ژولیت نمایشنامهای کلاسیک است که عموماً یک اثر ادبی شناخته میشود. نقد ادبی بر اساس این که از کدام زاویه دید به اثر ادبی نگاه و بر مبنای چه موازینی آن را تحلیل و ارزیابی میکند به انواع گوناگونی بخشبندی میشود.

شیوههای نقد ادبی گوناگونی وجود دارند که هر کدام میتوانند برای نقد یک اثر به صورت دیگر یا نقد جنبههای متفاوت یک اثر به کار روند. این نوع ادبیات در هر جامعهای وجود دارد و نمیتوان آن را محدود به جوامع باسواد یا متمدن دانست. این گونهاست که استفادهٔ مکرر از یک آرایهٔ ادبی باعث میشود تا یک گونه جدید به وجود آید، همانطور که در مورد یکی از نخستین رمانهای مدرن به نام پاملا (رمان) اثر ساموئل ریچاردسون اتفاق افتاد. این روزها پیدا کردن یک رمان خارجی خوب کار سختی شده است اما میتوانید این کار را با دانلود رمانهای خارجی معروف که تحسین بسیاری را برانگیختهاند، شروع کنید. در نتیجه با تخصصیتر شدن و تکثر بسیاری از این رشتهها دیگر نمیتوان آثار تولید شده در حوزههای این علوم را جزو ادبیات بهشمار آورد. در واقع میتوان گفت، واژه-مفهوم نظریه، مبتنی بر نگرش و راهکار علمی است و اگر در تعریف ادبیات، علمی بودنش مورد تردید باشد، ابداع و طرح موضوعی به نام نظریه ادبی، اساساً بلا موضوع خواهد شد؛ زیرا عدهای باور دارند که ادبیات با عواطف و احساسات و خروجی تراوشهای عاطفی از ذهن و جاری شدن آن بر زبان (گفتار و نوشتار) تأکید بسیار دارند.

هواداران نقد اجتماعی، رسالتی اجتماعی برای ادبیات قایل هستند و بر این باورند که ادبیات و هنر در ارتباط با توده مردم و تاثیر بر آنهاست که هویتمند میشود و اثری که فاقد این کارکرد باشد، در حاشیه است. یادگیری در مورد مسائل فرهنگیای که بر ما اثرگذار است مهم میباشد چراکه باعث میشود یک سری رویدادها و حوادث را بهتر درک کنیم. در سادهترین حالت تئوری را میتوان نوعی نقدادبی دانست که اثر را در یک فرامتن بزرگتر خارج از خود متن مورد بررسی قرار میدهد. در این اثر آن قدر از صنعت نامهنگاری استفاده شد که باعث شد رمانهای نامهنگاری که چند صباحی بود که باب شده بودند، قدرت گرفته و خود به یک گونه ادبی جداگانه تبدیل شوند. رمانهای گرافیکی و کتابهای کمیک، داستانهایی را نقل میکنند که به صورت ترکیبی از هنر نقاشی، دیالوگ و متن به صورت مرتب نمایش مییابند. نقد ادبی، بررسی و نقد یک اثر ادبی است که در برخی موارد باعث پیشبرد کیفیت اثر ادبی در حال تکمیل میشود. در این مجلد، در فصل اول، به اختصار به مقدماتی درباب چیستی شعرشناسی شناختی و چگونگی ارتباط مغز انسان و ادبیات پرداخته میشود.

به عنوان نمونه، بخشی از ادبیات که به عنوان نظریه ادبی مطرح میشود، اغلب ناشی از تعریفی است که از ارتباط ادبیات و علم، حکایت میکند. زندگی نامه شرحی دقیق از زندگی یک شخصیت مهم است که توسط فرد دیگری گردآوری و نوشته می شود. تراژدیها معمولاً برای موضوعات بسیار مهم مورد استفاده قرار میگرفتند. تراژدی به عنوان یک گونه نمایشی از جشنوارههای مذهبی و مدنی سرچشمه گرفت و معمولاً برای نمایش تمهای تاریخی یا افسانهای به کار برده میشد. ادبیات شفاهی معمولاً توسط فولکلورشناسان یا دانشمندانی که به مطالعات فرهنگی و ادبیات قومی میپردازند همچون زبانشناسان، انسانشناسان و حتی جامعهشناسان مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. ارسطو در بوطیقا در مورد بسیاری از آثار هنری دوران صحبت میکند و مفاهیم میمسیس و کاتارسیس را مطرح میکند که امروزه نیز در نقد اهمیت بسیاری دارند. آثار ادبی در ادبیات فرانسه به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول آثار تالیفی از نویسندگان فرانسوی زبان هستند که اصالت فرانسوی دارند و دسته دوم آثاری که نویسندگان تحت استعمار فرانسه به زبانِ این کشور نوشتهاند. شاید بتوان گاهی آنها را جزو «ادبیات ادبی» دستهبندی کرد؛ خیلی وقتها این رشتهها آثاری تولید میکنند که میتوان بر آنها عناوین «ادبیات فنی» یا «ادبیات حرفهای» نهاد. Data h as been g ener at᠎ed ​wi᠎th the help ​of G​SA C​on᠎te​nt G᠎en᠎erator DEMO.

دیدگاهتان را بنویسید