High 10 کلید تکنیک متخصصین استفاده برای ادبیات

از سال ۱۳۲۰، باورهای ادبی و فرهنگی حزب تودهٔ ایران از طریق ادبیات شوروی بر نویسندگان ایرانی تأثیر گذاشت و کارگران و دهقانان بهعنوان شخصیتهای داستانی جدید به آثار نویسندگانی مانند بهآذین و آل احمد راه پیدا کردند. چرا و از چه زمانی روایت زندگی خود جزو ژانرهای مهم ادبی شد؟ در این دوره، ترجمهٔ آثار واقعگرایانهٔ روسی، اروپایی و آمریکایی شدت بیشتری گرفت و آثار متعددی از نویسندگان بزرگ جهان مانند ماکسیم گورکی، اشتفان تسوایک، جک لندن، تولستوی، مارک تواین، استاینبک و دیگران در این دوره به فارسی برگردانده شد. از سوی دیگر، نویسندگان مشروطهخواه، هوشیارانه یا ناهوشیارانه، در تلاش برای از بین بردن شکاف عمیقی که بین زبانِ گفتار و زبانِ نوشتار در فارسی بهوجود آمده بود، میکوشیدند. در سال ۱۳۱۵، صادق هدایت که پیش از این چند مجموعه داستان کوتاه موفق نوشته بود، بوف کور، اولین رمان واقعی فارسی را نوشت. ↑ بالایی، پیدایش رمان فارسی نشانه مدرنیته است، ۱۰-۱۱. Th᠎is c​ontent was cre ated by GSA Con​te᠎nt G᠎ener at​or Demoversi on​!

↑ مجتبایی، فتحالله (1387). «حماسه و شکوفایی هویت ملی». ↑ میرعابدینی، صد سال داستاننویسی (جلد دوم)، ۱۶. چشمهایش اثر بزرگ علوی که در سال ۱۳۳۱ منتشر شد، جزو نخستین رمانهای واقعگرای فارسی است با زبانی ساده و موجز و ساختار و شخصیتپردازی خوب. در سال ۱۳۱۵، صادق هدایت، بوف کور، اولین رمان واقعی فارسی را نوشت. از سال ۱۲۸۴ تا سال ۱۳۰۰ که با شروع جنگ جهانی اول و فراگیر شدن بحران اقتصادی، یاس عمومی فراگیر شد، نگارش رمانهای تاریخی با دستمایه قرار دادن هویت ملی ظهور کرد. نویسندگان داستان کوتاه در این دوره به دنبال جست و جوی واقعیت بوده و نوع پرداختن به واقعیت ها را تغییر می دهند، حد راوی در این دوره محدود شده و از حضور نویسنده کاسته می شود. در سال ۱۳۳۲ با وقوع کودتای ۲۸ مرداد، آزادی سیاسی و اجتماعی بهشدت محدود شد و در آثار نسل جدیدِ نویسندگان این سالها، «نقدِ اجتماع»، جای خود را به «نقدِ خود» داد. علاوه بر تهران مخوف، در آثار دیگر نویسندگان رمانهای اجتماعی آن دوران مانند یحیی دولتآبادی و عباس خلیلی نیز شخصیتپردازی سست و نقل داستانهای فرعیِ بیارتباط با داستان اصلی مشاهده میشود. تهران مخوف، نخستین رمان اجتماعی به زبان فارسی است که در سال ۱۳۰۴ نوشته شد. ​Da ta h as  be en created by GSA Con tent G enerator Demov er sion᠎!

یکی از ویژگیهای رماننویسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بومی شدن و منطقهای شدن ادبیات است؛ به این معنی که تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی، اهمیت خود را در آثار ادبی از دست میدهد. بهترین کتاب های ایرانی در ادامه به شما ارائه خواهد شد؛ لازم به ذکر است که لیست معرفی شده بر اساس میزان فروش و میزان محبوبیتی که کتاب ها بی مخاطبان داشته تهیه شده اند، برای آشنایی با شاهکارهای ادبی ایران و آشنایی با کتاب های ایرانی جدیدی که ارزش خواندن دارند، پیشنهاد میشود تا انتها این خبر را دنبال کنید. وی معتقد است که سیر تحول در رمان متوقف نشد و رمانهای امروزی با رمانهای دهههای قبل، تفاوتهای چشمگیری دارند، در حالی که این تفاوت در داستان کوتاه مشاهده نمیشود. اما سیر تحول و تکامل آن را بسیار طولانی میشمارد؛ چنانکه از زمان پیدایش تا رسیدن آن به بلوغ و فرم مشخص، ۶۰ سال طول کشید. میرعابدینی همچنین داستان حاجی آقا را گنجینهای از فرهنگ مردمی، باورهای سنتی آنها و گویشهای محاورهایشان دانستهاست. همچنین برای اولین بار، سبک رئالیسم جادویی از ادبیات آمریکای لاتین به ادبیات فارسی راه پیدا کرد. این سه کتاب، لحن، مقصود و بافت ادبی متفاوتی دارند و نمادی از سه قشر کتابخوان آن دورانند؛ امیر ارسلان آخرین نمونهٔ رمان عامیانهٔ فارسی و نماد جامعهٔ اشرافزادگان و درباریان است، کتاب احمد، توصیفی از واقعیتهای روزمره و تصور آیندهای مطلوب است که میتواند دانشمندان و مربیان را نمایندگی کند و در نهایت، سیاحتنامهٔ ابراهیمبیگ گامی مردد به سوی واقعگرایی و انتقاد اجتماعی است و از این حیث نماد مخالفان سیاسی و آزادیخواهان آن دوران به حساب میآید.

بزرگترین استاد نظم و نثر زبان فارسی در قرن ۷ م ه . اگر قرار باشد از میان آثار خارجی یک دروازه مناسب انتخاب کنید هری پاتر بهترین گزینه است؛ چون نثر سادهای دارد و داستان روان و ماجراجویی آن شما را تا پایان کتاب جذب میکند! در دنیای امروز اقبال گسترده از آثار غیرداستانی یا nonfiction اهمیت این امر را دوچندان میکند. علاوه بر آثار این نویسندگان، رمانهای تاریخی زیاد دیگری نیز در این دوره نوشته شد؛ چرا که گذشته تاریخی ایران، دستمایههای فراوانی در اختیار نویسندگان این رمانها میگذاشت تا بخشی از تاریخ را انتخاب و با تخیل خود ترکیب کنند و یک رمان تاریخی بنویسند. با ورود مظاهر تمدن غربی به کشور (مانند مدرسه، چاپ و روزنامه) بر شمار باسوادان جامعه افزوده شد و شمار بیشتری از مردم توانایی مطالعهٔ این آثار جدید را پیدا کردند. زمین سوخته احمد محمود، نخستین رمان مستند است که جنبهای حماسی دارد و در کنار ویرانگری جنگ، رشادتهای مردم را نشان میدهد.  This content w᠎as cre​ated with the he lp of G SA  C᠎onte᠎nt Gen᠎erator  DE MO.

دیدگاهتان را بنویسید