Grasp (شما) ادبیات در 5 دقیقه در روز

اگرچه نگارش افسانهها و حکایتها به شعر و نثر در ادبیات ایران، سابقهای دیرینه دارد، اما رماننویسی به شیوهٔ متداول در غرب، عملاً از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی مقارن با دوران مشروطه شروع شدهاست. نقد فنی بحث در چگونگی کاربرد فنون بلاغی در شعر و نثر و ارزش و اعتبار آن است. این رمان هم مرثیهای است از دوران بعد از استعمار بریتانیا که ارزش قرار گرفتن در فهرست بهترین رمان های جهان را دارد. بنجامین دیزرائیلی که نخستوزیر انگلستان هم بود با نوشتن رمان سیبیل نشان داد که این کشور به جز چرچیل، نخستوزیر باهوش و خردمند دیگری هم داشته است. اما تام همسر دیزی میفهمد که گتسبی به خانماش چشم دارد، از این رو درصدد برمیآید که بفهمد این گتسبی از کجا این همه پول آوردهاست. از قضا با خانم موسیو رابطه برقرار کرده و مدتی بعد دوباره به سر-اش زده که به مدرسهی علوم دینی برود، این بار اما مدرسهای دیگر.

ایده شاملو برای چنین شعری این بود که وزن و عروض و قافیه دست شاعر را برای سرایندگی تنگتر کرده و باعث کاهش درخشندگی و اعتلای اثر میشوند. میدل مارچ نام شهری است که جرج الیوت چند خانواده از آن را انتخاب کرده و به شرح ماجراهایشان میپردازد. گفته میشود برخی از کتابهای هگلیهای چپِ قرن نوزدهم آلمان را به انگلیسی برگرداندهاست. مرگ در ونیز درباره نویسندهای است که دیگر قادر به نوشتن آثار جدید نیست و به امید یافتن ایدهها و الهامات جدید به شهر ونیز سفر میکند. افکار و ادبیات صوفیانه در غرب به ویژه پس از جنگ جهانی اول مورد توجه قرار گرفت، که با صوفیان غیرمذهبی مانند هنری ویلبرفورس-کلارک و سر ریچارد برتون، و همچنین دانشمندانی مانند موریس نیکول، کنت واکر و فیلسوفانی همچون گورجیف و اوسپنسکی آغاز به کار کرد. اینجاست که به سر-اش زده که از همهشان انتقام بگیرد. فیتزجرالد نویسندهای قهار بود و چندین اثر فوقالعاده دارد، اما مشهورترین اثر-اش گتسبی بزرگ است که البته فیلماش را هم ساختهاند و فیلماش هم بسیار مشهور است. میدل مارچ یکی از آثار جرج الیوت است، اما میتوان آن را مشهورترین اثر-اش دانست. میدل مارچ را میتوانید با ترجمهی آقای رضا رضایی که در دههی اخیر مشغول برگردان آثار نویسندگان زنِ قرن نوزدهم انگلیس است تهیه کنید. Th​is was generated by G᠎SA​ C᠎on᠎tent Gen​erator  DEMO !

این کتاب عالی را حتماً مطالعه کنید. سرخ و سیاه استاندال را – بهمثابهی یکی از معروف ترین رمان های جهان – چندین بار ترجمه کردهاند؛ بد نیست ترجمهی آقای مهدی سحابی را مطالعه کنید. او رمانهایی حرفهای سطحبالا نگاشته، اما از میانشان سرخ و سیاه از همه مشهورتر است. سرخ و سیاه روایتگر روایتِ شخصیتی واقعی بهنام آنتوان برته است که البته در رمان با نام ژولین سورل معرفی میشود. من نمیتوانم از فیلسوفبودن کامو – برخلاف سارتر – دفاع کنم، اما بهواقع او در دانشگاه فلسفه خواند و البته که کتاب اسطورهی سیزیفاش کتابی فلسفی است، هرچند که ژرفای بسیاری ندارد. در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: «قصه سعید و مریم» رمانی است از آرش سالاری جوان که موقعیت و جبرِ بودن در یک مکان خاص را به عاملی تبدیل میکند که طی آن شخصیتهایش را بههم نزدیک کند. در نقد محاکاتی، اثر ادبی را بازتاب و عرضه و نمایش جهان و زندگی بشری میدانند. در سده نوزدهم ضمن رمانتیسم انگلیسی ایدههای تازهای در زیبایی شناسی مطرح شد که به شکلگیری ماده نقد بی ربط نبود. بیگانه ماجرای مردی به نام مورسو است که به قول کامو درگیر «پوچ» است.

یکی با مهاجرت درگیر است، بعدی با هویت شغلی و اجتماعی و دیگری با روابط عاطفی. 5ـ دستاورد فکری : آیت الله سیستانی تنها یک فقیه نیست، بلکه بزرگمردی فرهیخته و آگاه به اندیشههای معاصر و آشنا با دیدگاههای تمدنی گوناگون است که به زمینههای اقتصادی و سیاسی در معادلات جهانی نگاهی ژرف دارد و همسو با پیشرفتهای نمایان بشری و اوضاع کنونی، نظریههای برجسته مدیریتی و اندیشههای اجتماعی تازهای را ارائه داده است، به گونهای که در نظر ایشان، «فتوا» کارکرد شایستهای در نیل جامعه مسلمان به خیر و صلاح دارد. قضیهای که برای سارتر برقرار است برای کامو هم برقرار بوده، یعنی اینکه بسیاری او را نه فیلسوف که صرفاً یک رماننویس خوانده و دانستهاند. امروزه ادبیات قرون وسطی همچنان خوانده و از نو تفسیر میشود. علی همچنان داشت با همسرش صحبت می کرد که زنگ در زده شد مادرش بود. رمان شوهر آهو خانم یکی از آثار پرفروش ایرانی است که به بررسی یکی از معضلات زنان ایرانی در دهه چهل ایران میپردازد. بر اساس این خبر، انجمن علمی «نقد ادبی ایران» در سال ۱۳۸۷ به ابتکار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری جمعی از استادان دانشگاههای سراسر ایران تأسیس شد.

دیدگاهتان را بنویسید