8 ایده‌های عاشقانه ادبیات

تفاوت شاعر و مورخ در این نیست که یکی روایت خود را در قالب شعر درآورده است و آن دیگری در قالب نثر، زیرا ممکن است تاریخ هرودت به رشته نظم درآید. این رمان که به زبان ترکی منتشر شد و میرزا جعفر قراجهداغی آن را به فارسی برگرداند، یک رمان کوتاه تاریخی است که داستان آن در دوران صفویه رخ داده، اما نویسنده، واقعیتهای زمان خود را با رویکردی انتقادی توصیف کردهاست. ویلیام تاکری هم با نوشتن رمان بازار خودفروشی به دقیقترین شکل ممکن، مقطعی از زندگی اشراف و فقرای انگلیسی را روایت کرده است. محفوظ در رمانش ضمن شرح سرگذشت یک خانواده در طول سه نسل، تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی مصر را هم روایت کرده و تصویری از احساسات ضداستعماری، جنبشهای ملی و آزادیخواهانه و نظام سلطنتی در مصر ارائه کرده است. در سال ۱۳۴۸، شازده احتجاب، اولین رمان هوشنگ گلشیری نیز منتشر شد که به نظر احمد کریمی حکاک، پژوهشگر ادبی، به سرعت مورد استقبال جامعهٔ روشنفکری ایران واقع شد و نام گلشیری را بهعنوان یک داستاننویس جوان و زبردست مطرح کرد. روشنفکران همیشه در اولین فرصتهای محدودی که به دست آوردهاند حرفشان را زدهاند و کارشان را کردهاند چنانچه جامعه هم همین کار را میکند.

 Th​is conte nt h as  be᠎en do​ne  wi​th the help of G᠎SA Con᠎te nt᠎ Gen erator D em᠎over sion!

جامعه باید تغییرات فرم و سبک را تقاضا کند و به تعبیری تحولات اجتماعی و تاریخی عامل به وجود آمدن سبکها و فرمهای هنری و ادبی هستند. درواقع تغییر و تحولات سبکها و فرمهای ادبی و هنری با تغییرات جامعه همگام است و سبک و فرم ادبی از فردا صبح به وجود نمیآید. سهگانه نجیب محفوظ با نامهای «بینالقصرین»، «قصرالشوق» و «سکریه»، بهتازگی با ترجمه محمدرضا مرعشیپور در نشر نیلوفر منتشر شد و به این مناسبت با او درباره این رمان و جایگاه نجیب محفوظ در ادبیات جهانی گفتوگو کردهایم. مرعشیپور که معتقد است جریان روشنفکری مرجع اجتماعی تحولات جامعه است، میگوید: «جامعه جز روشنفکرانش مرجع اجتماعی دیگری ندارد. محفوظ که شیوههای روایت شرقی را میشناخت با الگوگرفتن از نویسندگانی چون تالستوی، بالزاک، توماس مان و پروست تصویری از جامعه و زمانهاش را در داستانهایی رئالیستی به دست داد. نجیب محفوظ در سالهای میانی قرن بیستم با تأثیرگرفتن از نویسندگان رئالیستی و به طور خاص فلوبر آثاری رئالیستی نوشت و سهگانه نیز به این دوره از نویسندگی او مربوط است. آیا شما هم سهگانه نجیب محفوظ را مهمترین اثر ادبیات عرب میدانید؟

This article w as cre᠎ated  by GSA Con tent Gene rator DE᠎MO.

در بخشی از گفتوگو نیز به نقش روشنفکری نجیب محفوظ پرداختهایم. شما هم در صورت تمایل میتوانید از فرصت استفاده کنید و به بخش دانلود کتابهای رایگان مراجعه نمایید. دانلود کتاب رایگان یکی از امکاناتیست که در اختیار کاربران قرار میدهیم تا از سلیقهی خود مطمئن شوند. سهگانه در مقطعی خاص از ادبیات عرب منتشر شد و با انتشارش رئالیسم را در این ادبیات کامل کرد و این گام باعث شد که رمان عربی به سمت ادبیات مدرن حرکت کند. با نگاهی کوتاه به تاریخ و تاریخچهی ادبیات جهان میتوان به ارزش و غنای آن پی برد و حیف است که خود را از چنین گنجینهی بزرگ و بیپایانی محروم کنید. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و بهخصوص بعد از پایان جنگ، در دهه ۷۰ شمسی، تعداد نویسندگانی که به نگارش رمان روی آوردند افزایش یافت و رمانهایی به زبان ترکی هم نوشته و منتشر شد. با این حال در پایان جلد سوم، شخصیت اصلی داستان با نقلقولی که از خواهرزاده مارکسیست خود میکند، نشان میدهد که هنوز چیزی به پایان نرسیده و جامعه مبارزهاش را پی خواهد گرفت. مرعشیپور میگوید نجیب محفوظ در همه آثارش هم حکومتهای مصر را نقد کرده و هم جامعه مصر را و به میانجی آثارش میتوان گفت که او در پی جامعهای آزاد با آرمانهای سوسیالیستی بوده است.

Th is  post has  be​en created with the ᠎he​lp of GSA C ontent Gener at​or  Demoversi​on.

نجیب محفوظ با ادبیات مدرنیستی هم آشنا بود و آثار جویس و ویرجینیا وولف را هم خوانده بود و در طول رمان مفصل خود شیوهها و تکنیکهای دیگر داستاننویسی را هم وارد روایت رئالیستیاش کرده است. به این ترتیب خواننده این کتاب، برای برقراری ارتباط با آن، باید آثار دیگر احتیاط به ویژه اشعارش را مطالعه کرده باشد. برای تهیه دهمین شماره مجله «گاهِ نقد» علاوه بر مراجعه به مراکز پخش و روزنامهفروشیها، میتوانید با شماره ۰۲۱۶۶۹۷۶۳۴۹ داخلی ۳ تماس بگیرید. علاوه بر این هفت مثنوی یا هفت اورنگ را نیز سروده است. البته درباره رئالیسم محفوظ باید به این نکته توجه کرد که او رئالیسم را بومی میکند؛ یعنی نوعی واقعگرایی نمادین را به وجود میآورد که در آثاری مثل «راه» یا «کوچه مدق» دیده میشود. کتابراه مرجع قانونی دانلود کتاب الکترونیکی و دانلود کتاب صوتی است که امکان دسترسی به هزاران کتاب، رمان، مجله و کتاب صوتی و همچنین خرید کتاب الکترونیک از طریق موبایل تبلت و رایانه برای شما فراهم میکند. بر همین اساس شما به راحتی میتوانید برای خرید بهترین کتابها با هر موضوعی اقدام کنید و این آثار را به صورت کتاب پی دی اف (pdf)، کتاب صوتی و کتاب الکترونیکی بیابید.

دیدگاهتان را بنویسید