8 اثبات شده ادبیات روش‌ها

خواجه نصیرالدین طوسی یکی از عناصر ایجاد انفعال نفسانی را، وزن و موسیقی شعر میدانست و پیش از او ابنسینا نیز متذکر شده است که لحن در نفس تأثیر بسزایی دارد و هر غرضی را با لحنی که خاص اوست، باید بیان کرد. از دلایل پیدایش رمان در زبان و ادب فارسی، میتوان ورود صنعت چاپ و رواج روزنامه نگاری و همچنین ترجمه از زبانهای اروپایی که تحت تأثیر زبان فرانسه و سپس متأثر از زبانهای روسی و انگلیسی بوده است، اشاره کرد. در سال ۱۳۳۲ با وقوع کودتای ۲۸ مرداد، آزادی سیاسی و اجتماعی بهشدت محدود شد و حاکمیت از فعالیت بسیاری از روزنامهها و نهادهای اجتماعی جلوگیری کرد. انستیتو گوته به سال ۱۹۵۱ به عنوان ادامه کار فرهنگستان آلمانی که در سال ۱۹۲۵ پایهگذاری شده بود، راه اندازی شد و اکنون نزدیک به ۸۰ شعبه در دیگر کشورهای جهان دارد. پاسخ: مادر یک شهید از مریم فرهانیان می خواهد که پس از مرگ او در 13 مرداد هر سال بر سر مزار فرزندش برود و برای آن شهید مراسم سالگرد بگیرد. مخاطب باید درست خواندن را یاد بگیرد و منتقد کتاب را تفسیر میکند و تمام جنبههای اثر را بررسی و به خواننده گوشزد میکند. This art icle has be en w ri tt​en by G​SA Conte nt Gener at᠎or D​em᠎ov er᠎si​on.

شیعیان از دو راه امامان خود را شناخته و آنان را از بین مدعیان دروغین امامت تشخیص می دادند. حال یک منتقد که اطلاعاتش از دنیای ادبیات و نظریههای نقد بسیار اندک است و میبیند نمیتواند از این راه درآمد خاصی کسب کند؛ چرا و چطور میتواند به نوشتن نقد روی بیاورد و خود را در معرض اتهام دیگران قرار دهد؟ وی برجستهسازی را انحراف از مؤلفههای هنجار زبان میداند. نخست آنکه نسبت به قواعد حاکم زبان خودکار انحراف صورت پذیرد، و دوم آنکه قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شود. به این ترتیب برجستهسازی از طریق دو شیوهی هنجارگریزی و قاعدهافزایی تجلی خواهد یافت. داستان فارسی امروزی از آغاز قرن بیستم رواج یافت. قیمت گذاری بر روی کتاب های داستان خارجی با توجه به کیفیت کاغذ چاپی، تعداد صفحات، نوع جلد، وزن کتاب و… متأخران به تلفیقی از دو تعریف منطقی و عروضی قایلاند و «شعر را کلام خیالانگیز موزون قافیهدار» میخوانند. داستانهای این ژانر رازآلودند و حس ترس، اضطراب، تعلیق و ماجراجویی را به خواننده القا کرده و آنها را در دنیایی پرهیجان رها میکند؛ از همین رو مناسب ساخت فیلمهای سینمایی کارآگاهی و رازآلود هستند. اسماعیلی با بیان اینکه داوران شبانهروزی به بررسی آثار پرداختند، گفت: بحث و جدلهای ادبی میان داوران گاهی شکل گرفت تا بتوانند در خصوص آثار به نظر مشترک برسند.

شعر زیبای «قربانی» با مطلع «از باغ میبرند چراغانیات کنند/ تا کاج جشنهای زمستانیات کنند» از این مجموعه است. «موکارفسکی» نیز میگوید زبان شعر از نهایت برجستهسازی برخوردار است. در کشور ما نیز تاکنون تلاشهایی در جهت ارایهی روشها و راهکارهای موثر به منظور انجام نقد عملی و علمی صورت گرفته است. خصوصیات لفظی بسیاری در شعر حافظ وجود دارد، از جمله چیزهای دیگری که به نظرم رسید و جا دارد پیرامون آن کار بشود، استفاده شجاعانه و باظرافت او از لهجه محلی است، یعنی از لهجه شیرازی. زندگی او در زمان بانویاولشدن چه تغییری کرده و چطور پس از آن همچنان مسیر موفقیت و محبوبیتش متوقف نشد؟ رویکرد شناختی بهواسطهی پل زدن با علوم مختلف توانسته است یک اثر را با تکیه بر متن، نویسنده و مخاطب آن بررسی کند و دروازهای را برای نگاه کردن به متون ادبی بگشاید، چراکه براساس این رویکرد، نقد ساختار خود را از ساختار وجودی انسان، درک چیزها در جهان و نیز چگونگی تجربهی جهان بهواسطهی بدن، مغز، سلولها و رشتههای عصبی او میگیرد.

خانم بنت می کوشید تا هر طور شده مرد جوان را برای ازدواج به یکی از دخترانش مایل کند. چه بسا میتوان ادعا کرد که شعر تعلق به زبان فارسی دارد و زبانهای دیگر اینقدر ساختاریافته و آهنگین و موزون در شعر نیستند. نویسندگان ایرانی نیز مانند دیگر کشورهای جهان به دلیل آشنایی با فرهنگ و ادبیات غرب به ویژه فرانسه، در اوایل سدۀ گذشته با داستان نویسی به شیوۀ جدید و رمان نویسی آشنا شدند و به تقلید از اروپاییان به این نوع ادبی پرداختند و آثار گرانقدری در این حوزه به زبان فارسی خلق کردند. بسیاری از تأملات فلسفی و یا حقایق علمی که در حوزهی شعر داخل میشود، همه اندیشههایی هستند که از یک سوی با واقیعت جهان و با ذهن منطقی ما سروکار دارند و از سوی دیگر با حس و تجربههای شعوری و شهودی ما. نقد ادبی موجود در این قهوه­خانه­ ها به دو طریق در عرصه شعر این عصر تأثیری به سزا داشته­ است: اوّل به دلیل حضور عامه مردم و استقبال آنها از شعرخوانی، باعث ترغیب و تشویق خیل کثیری از مشتاقان برای سرودن شعر شده و بسیاری از عوام این عصر از همنشینی با شعرا طبع شاعری یافته­اند؛ دوم این ارتباط دوسویه میان مخاطب و هنرمند در این مکان­ ها باعث هدایت ذوق ادبی عصر و توجّه شاعران به پسند مخاطب گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید