7 نکته برای رشد شعر شما

شهرستان ادب: به خوانش صفحهای دیگر از پروندۀ ادبیات جنگ و دفاع مقدس سایت شهرستان ادب میپردازیم در ستون شعر. این نوع اثر ادبی غالباً شامل گفتگو بین شخصیتها است و به جای خواندهشدن بیشتر تکیه بر اجرای نمایشی دارد. نمایشنامه، معرفِ نوع دیگری از قالبهای ادبی کلاسیک است که در طول سالهای متمادی متحول شده. پاسخ: تربیت فرزندانی است که زنان و مردان آینده جامعه را تشکیل می دهند. جامعه ادبی نیز توجه نسبتا خوبی به این جشنواره داشته است. ارسطو عقیده دارد که تکامل هجوسرایی منجر به پیدایش سبک و اوزان خاصی در ادبیات شد که آن را «اوزان ایامبیک» نامیدند و تکامل بعدی آن سبب پیدایش کمدی در ادبیات شد؛ تکامل ستایشسرایی منجر به «اوزان هروییک» شد که تکامل بعدی آن به پیدایش حماسه انجامید و سپس شاخهای از حماسهسرایی به گونهای خاص رشد کرد و به پیدایش تراژدی منجر شد. بسیاری از کتبی که به «عمومی ساختن» دانش میپردازند نیز امروزه شایستهٔ دریافت عنوان «ادبیات» هستند. به علاوه نویسندگان آزاد به این باور رسیده بودند که درگیر نشدن با ساختارهای نظم باعث ایجاد طرح داستانی پیچیدهتر یا دقیقتری نسبت به گونههای دیگر ادبی حتی شعر روایی میشود. فیلم، ویدئو یا نمایشهای تلویزیونی آن قدر پیشرفت کرده و زیاد شدهاند که غالباً همشأن ادبیات منثور میشوند.

این گونه آثار شامل برخی از کهنترین آثار منثور موجود هستند؛ رمانها و داستانهای منثور نام «داستان» را به خود گرفتند تا از آثار دیگری که معرف واقعیات بودند و اثر «غیرداستان» نامیده میشدند مشخص شوند. آثار غیرداستانی از گذشتههای دور به شکل منثور نوشته میشدند. این فیلم داستان یک دختر جوان را به تصویر میکشد که قصد دارد با استفاده از یکی از همکلاسیهای نابابش به هدف خود برسد. این آزادی به نویسنده این امکان را میدهد که به سبکهای ادبی و نمایشی دیگر – حتی شعر – در محدودهٔ یک رمان بپردازد. این گونهاست که استفادهٔ مکرر از یک آرایهٔ ادبی باعث میشود تا یک گونه جدید به وجود آید، همانطور که در مورد یکی از نخستین رمانهای مدرن به نام پاملا (رمان) اثر ساموئل ریچاردسون اتفاق افتاد. سعیدرضا اتحادی، مترجم زبان کرهای و کارشناس شرق آسیا که پیشتر مجموعه شعرهایی از شاعران کره با عنوانهای «گلهای آزالیا»، «گلهای کاملیا» و «دنیا از چشم کلاغ» در نشر «پرنده» منتشر کرده بود، حالا مجموعه شعری از دو شاعر کرهای «یون دونگ جو» و «لی یوک سَا» را با عنوان «آسمان و باد و شعر و ستاره» به بازار کتاب عرضه کرده است. د » بر اساس قواعد درونی زبان باهم ترکیب شده و یک واژه ی معنادار را می سازد و در مرحله ی دوم این واژگان دوباره بر اساس ساختار زبانی و منطقی کنار هم می نشینند و جمله ی « باد وزید.» را می سازد و به این شیوه زبان دوساختی را معرفی کرد.

در واقع میتوان گفت، واژه-مفهوم نظریه، مبتنی بر نگرش و راهکار علمی است و اگر در تعریف ادبیات، علمی بودنش مورد تردید باشد، ابداع و طرح موضوعی به نام نظریه ادبی، اساساً بلا موضوع خواهد شد؛ زیرا عدهای باور دارند که ادبیات با عواطف و احساسات و خروجی تراوشهای عاطفی از ذهن و جاری شدن آن بر زبان (گفتار و نوشتار) تأکید بسیار دارند. نمایشنامههای یونانی نمونههای اولین گونههای نمایشی در طول تاریخ هستند که ما به آنها دسترسی داریم. اما به قطعیت میتوان گفت که «شعر نو» اولین استحالهی عظیم شعر فارسی بود. بزرگترین تاریخنگاران ادبی هرودوت، توسیدید و پروکپیوس بودهاند که همگی جزو ادبای جهانی بهشمار میروند. بسیاری از متون بازیها دارای داستانهای عمیق و دنیاهای دقیقی هستند که باعث میشوند که این آثار تبدیل به یک گونهٔ ادبی پنهان شوند. شاید بتوان گاهی آنها را جزو «ادبیات ادبی» دستهبندی کرد؛ خیلی وقتها این رشتهها آثاری تولید میکنند که میتوان بر آنها عناوین «ادبیات فنی» یا «ادبیات حرفهای» نهاد. به همین دلیل آثاری که در این زمینهها نوشته میشوند غالباً فاقد خصوصیت ادبی هستند اما برخی از آنها هنوز هم این قابلیت را دارند. اولین شغل مانی خوشبین کار در یکی از فروشگاه های زنجیره ای در آمریکا بود که مسئولیت پارکینگ آنجا را بر عهده داشت.

جنگ دنیاها (رادیو) در سال ۱۹۳۸ نمایشنامهای رادیویی بود که برای پخش سراسری نوشته شده بود. عشق با فروغش آتش به همه عالم می زند اما در حریم حرمت عشق عقل را راهی نیست و نغمه عشق است که هرگاه اراده کند راه به جایی دارد و راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست. گاهی مرگ را راه نجات معرفی میکند و گاهی از آن گریزان است مفاهیمی چون مرگ و خودکشی بخشی از مشغولیت ذهنی صادق هدایت بوده که باعث میشود به این موضوع توجه زیادی داشته باشد. تفاوت میان آرایههای ادبی و گونههای ادبی مانند تفاوت تاکتیکهای نظامی و استراتژی نظامی است؛ بنابراین با این که داستان دیوید کاپرفیلد در برخی جاها از هزل استفاده میکند اما به گونه کمیک تعلق دارد و نه گونه هزل. به عنوان مثال برای رمان بزرگ سال ۲۰۰ میلیون تومان، رمان نوجوان ۱۰۰ میلیون تومان، مجموعه داستان ۱۰ میلیون تومان، مجموعه شعر ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. این رمان جنبهای حماسی دارد و در آن، در کنار ویرانگری جنگ، رشادتهای مردم نشان داده میشود. او که در شعرهای آزاد خود پیرو بلامنازعه احمد شاملوست با تاثیرپذیری از اقلیم و جغرافیای بومی منطقه گاهی به شعر خود تمایزی قابل تشخیص داده است. This ​da᠎ta w as wri​tten by GSA Con᠎te nt Generat​or DE᠎MO.

دیدگاهتان را بنویسید