6 پیشنهادات که می‌تواند شما را در ادبیات تأثیرگذار می کند

خانه کتاب و ادبیات ایران به حقگذاری از این میزبانی، آثاری را برای تجهیز به این دو کتابخانه اهدا میکند. ۶ صفحۀ زیر در این رده هستند؛ این رده در کل ۶ صفحه دارد. با گذشت زمان، او از طریق درد میآموزد که در آزادی مطلق، تنهایی طاقتفرسا وجود دارد و اشتیاقمان برای ارتباط، ما را به دیگران وابسته و تلاش برای آزادی مطلق را غیرممکن میکند. دو عنوان برجستهتر از سایر موضوعات به چشم میخورد یکی ایجاد یک زبان ادبی ایتالیائی دیگری که در یک رساله به زبان لاتین نوشته عنوان حکومت جهانی را برای نخستین بار بیان کرده و با دلیل و برهان به اثبات رسانید، که برای حفظ صلح و آزادی یک سازمان جهانی بایستی از ملل عالم تشکیل شود و این سازمان دارای یک محکمه بینالمللی باشد و آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند تصمیمات ملل عضور را به مرحله عمل و اجرا درآورد. در قرن نوزدهم و بیستم لئوپاردی و کاردوچی ظهور کردند و با خلق آثار پر ارزش ادبی خود شهرت و معروفیت فراوان در سراسر ایتالیا کسب کردند حتی کاردوجی به دریافت جایزه ادبی نوبلتوفیق یافت و برای اولین بار ایتالیا را صاحب این افتخار ساخت. همهی رمانهای این فهرست در اصل به زبان ایتالیایی نوشته شده، سپس به زبانهای مختلف ترجمه و حتی برخی از آنها برای نمایشهای بزرگ یا ساخت آثار سینمایی اقتباس شدهاند.

صادق هدایت، یکی از پیشگامان داستان نویسی فارسی در این داستان مشهور خود، با هنرمندی تمام تنش ها و کشمکش های درونی لوطی خوش قلبی به نام داش آکُل را شرح داده است. همین مسئله بعداً باعث شکایت اپل از جابز شد اما در نهایت طرفین با یکدیگر کنار آمدند. در این دوران در ممالک اسلامی ادیبان بزرگی مانند ابونواس، متنبی و محی الدین در ادبیات عربی و در قرن پنجم،فردوسی، خیام، در قرن ششم،نظامی،خاقانی و عطار و در قرون ششم و هفتم مولوی، سعدی و حافظ در شعر فارسی پدید آمدند. کتاب کمدیالهی تصویر از قرون وسطی با اخلاق و رفتار و اختلافات و جنگها و چهرههای نامی و تمدنهای قدیم است اما باید گفت در این کتاب عظیم صحنههای گویا از تاریخ، پیش چشم مجسم است. که بگوییم به عنوان مثال دوره سوم یک بخش موفق داشت و باید آن را امتداد بدهیم! بخش قابل ملاحظهای از انتشار آثار ادبی، یا به صورت برخط و برونخط یا به صورت ترکیبی از انتشار برخط و برونخط، است. در سال ۱۳۴۰، علیمحمد افغانی با آفرینش شوهر آهوخانم، یک شگفتی خلق کرد که نجف دریابندری آن را «تراژدی عمیقی» توصیف کردهاست که میتوان صحنههایی از آن را با آثار تولستوی و بالزاک مقایسه کرد.

This da​ta was gener​ated  with the  help  of GSA  Cont᠎ent Genera to​r DEMO .

رمان به ویژه رمانهای خارجی تأثیر بسیاری در ادبیات جهان داشتهاند و شما با خواندن یک رمان خارجی در شرایطی قرار میگیرید که ممکن است هیچگاه در زندگی خود فرصت تجربه کردن آن را نداشته باشید. کتابها و آثار ماکیاولی از قبیل شهریار عظیم در ایتالیا و سراسر جهان کسب کرده منتهی کتاب شهریار یک سرمشق گمراه کنندهاست که مورد توجه ستمگران و جباران روزگار قرار گرفته و لوئی شانزدهم، ناپلئون، هیلتر و جانورانی از این قبیل همواره نسخهای از آن را با خود همراه داشتند و با خواندن آن سرمشق دوروئی و خیانت و جنایت نسبت به مردم را فرا گرفته و میگیرند. مخاطبان ایرانی ممکن است از کتاب خوششان نیاید و کتاب مطابق سلیقهشان نباشد اما فکر میکنند کتابهای ترجمه ارزش یکبار خواندن را دارند. پیر آندلو از نویسندگان معتبر و معروف ایتالیا بود که آثار فراوانی پدید آورد و اغلب به زبانهای زنده دنیا ترجمه شدهاست و به دریافت جایزه نوبل نیز موفق شد.

بنابراین برای مخاطب این اثر ضروری است که پیش از مطالعه آن، کتابهای دیگر و آثار دیگر احتیاط را مطالعه کرده باشد. نفوذ وی را میتوان در برخی از آثار چاسر انگلستان لانگفلو آمریکایی و کیتس شاعر انگلیسی دید. نمایشنامه، معرفِ نوع دیگری از قالبهای ادبی کلاسیک است که در طول سالهای متمادی متحول شده. پیرآندو بین سالهای (۱۹۳۶-۱۸۶۷) میزیست. اثر ادبی را جدا از نویسنده و خواننده و دنیای واقعی بررسی میکند و اثر ادبی را پدیدهای خود بسنده و مستقل میداند که باید آن را با محکهای درونی و ذاتی خود آن ـ یعنی برآمده از خود اثر ـ از قبیل غموض و ابهام، انسجام متن و ارتباط اجزایش با هم یعنی روابط بین عناصرمتشکلهاش، تمامیت وکمالش بررسی کرد. چه کسی باید نقد بنویسد؟ این فهرست ادبیات جهان (به انگلیسی: World literature) را نشان میدهد. این نقل قول را به نوعی میتوان نتیجه کل رمان دانست، نتیجهای که در داستان «راه» هم دیده میشود. مدیرکل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری دومین برنامه این مرکز را آغاز «رویش ۴۴ رمان در باغ رمان ایرانی» معرفی کرد و افزود: باغ رمان ایرانی که ۱۹ بهمن ماه در تماشاخانه ماه افتتاح میشود، مفصلترین برنامه ما در سال ۱۴۰۲ است. این صفحه آخرینبار در ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۱ ساعت ۲۱:۵۵ ویرایش شدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید