5 ارزشمند کلاس درباره شعر That you’ll هرگز فراموش نکنید

ارسطو در بخشی از توضیحات خود دربارهٔ ماهیت شعر و عملکرد شاعر چنین میگوید: «کار شاعر آن نیست که امور را آنچنان که روی داده است به دقت نقل کند، بلکه کار او این است که امور را به روشی که ممکن است اتفاق افتاده باشد، روایت کند. وقتی ما شعر فجر را به عنوان یک اتفاق کلان ملی ببینیم میتوانیم تدابیر ملی هم برایش بیاندیشیم. شرفی خبوشان با بیان اینکه مشارکت حداکثری شاعران و نویسندگان انقلابی را در برنامه های دهه فجر داریم، اظهار داشت: 108 نفر از نویسندگان و شاعران برای جامعه آماری چهار هزار نفری برنامه دارند. یک شخصیت در داستان وجود دارد که به طور خاص نماد زمان در نظر گرفته شده است: پیرمردی که با پدر خانواده آشنا بوده اما دچار فراموشی شده و پس از مرگ پدر وقتی تابوتاش را میبرند، نمیداند این تابوت کیست و عبدالجواد را به یاد نمیآورد. خیلی از شخصیتها مابهازای واقعی داشتند اما من سعی کردم در قالب داستان بیاورم و کتاب، قالب مستند نداشته باشد و قصه شود. های من چه کار میکنم؟ فرایند کالاسازی قصهگویی، اعترافات و روایتهای زندگی، خصوصاً روایتهای رنج، اعتیاد، قهرمانهای ورزشی و چهرههای رسانهای چه تأثیری بر نگارش، ترجمه، فروش و نقد آثار خودزندگینامهای دارد؟

​Conte᠎nt w as c re᠎ated ​by G​SA C᠎on᠎tent Gen er᠎at or Dem over sion​.

در این سبک عموماً وزن عروضی رعایت نشده ولی آهنگ و موسیقی نمود دارد. وی با بیان اینکه دومین برنامه پایدار ما در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز رویش 44 رمان است، عنوان کرد: این طرح باغ رمان ایرانی نام دارد. از همه محققان ، اندیشمندان و پژوهشگران دعوت می نماییم با ارسال مقالات ارزشمند خود پیرامون محورهای این فراخوان ما را در انتشار مجموعه ارزشمند یاری فرمایند. تعریفهای سنتی دربارهٔ شعر اگرچه شرط لازم (حداقل) شعر را دربردارند، اما شرط کافی (حداکثر) را دربر نمیگیرند. اما قدما، شعر را کلام مخیِّل گفتهاند و اگرچه موزون حقیقی نبودهاست و اشعار یونانیان بعضی چنان بوده است و در دیگر لغت قدیم مانند عبری و سریانی و فرس هم وزن حقیقی اعتبار نکردهاند». اما واقعیت این است که امروز دیگر نمیتوان «شعر» را به درستی تعریف کرد تا جایی که شاعری چون احمد شاملو معتقد است: «نمیتوان یک تعریف کلی از شعر به دست داد.

او در همین شهر بزرگ مقدمات علوم و فلسفه و ریاضیات و طب و علوم ادبی را فرا گرفت و از بزرگان زمان خویش گردید و به دربار ملکشاه بن الب ارسلان وارد شد وسمت منجم و طبیب دربار را یافت و پس از او نیز در خدمت سنجر می زیست تا اندکی پیش از سال ۵۳۰ در نیشابور درگذشت و قبر او اکنون در همان شهر است. 1. موسیقی بیرونی که همان وزن عروضی است بر اساس کشش هجاها و تکیهها. برخی از منتقدان متاخر شعر سپید مانند محمد مستقیمی شعر سپید را پالاییده ترین نوع شعر فارسی می دانند که خود را از موسیقی و همه ی چیزهای دیگر آزاد کرده است. موسیقی و آهنگ شعر محدود به قالب عروضی و بحر شعر نیست بلکه در نوع پیوستگی کلمات با یکدیگر و ایقاعهای شعر، موسیقی شگفتانگیزی احساس میشود که کم از موسیقی و وزن شعر نیست. «آدوریها» در جایی و در زمانی دور از هیاهو نقل میشود و روایت تلاش چند نسل از خانوادهای به نام آدوری است که مجبور به مهاجرت از شهر میشوند و سعی میکنند در مکانی سخت و خشن زندگی کنند. علاوهبر این سه تعریف که در بسیاری از کتابها نقل شده، تعاریف و توصیفات بسیاری در نوشتههای شاعران و منتقدان مییابیم که بسیار زیبا و دقیقاند از جمله «محمدرضا شفیعی کدکنی» میگوید: «شعر گرهخوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است.» و یا «مهدی اخوان ثالث» میگوید: «شعر محصول بیتابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوت بر او پرتو انداخته است».

به سهگانه برگردیم. برخی از منتقدان معتقدند نجیب محفوظ در این رمان تجربه سه سده رماننویسی غربی را در سه دهه خلاصه کرده است. رمانتیسم بر ادبیات عامیانه و مسائل عاطفی تأکید میکرد و به این گونه بود که در سده ۱۹ میلادی راه را برای ظهور رئالیسم و ناتورالیسم که در پی کشف مصادیق واقعیت بودند باز کرد. آنها تحت تأثیر جریانها و رفتارهای رایج هنری آن زمان در اروپا، بهخصوص حملات دادائیستها و سورئالیستها به شاعران رمانتیک و سمبولیست، پس از بازگشت به ایران، علم تغییر و تحولخواهی در شعر فارسی را بلند کردند. در قلمرو شعر و شاعری، شاعران بزرگی چون رودکی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی و اندکی بعد فردوسی نقشآفرینی کردند. ادبیات فارسی دری بیشتر در مناطق شرقی و شمال شرقی؛ یعنی در سیستان و خراسان و فرارود (ماوراءالنهر) پا گرفت و در دوره سامانی در قلمرو شعر و نثر استقرار و گسترش یافت. شعر دیگر گونهای از شعر نو فارسی میباشد، که از سبک شعر موج نو مشتق شدهاست. تقسیمبندیهای دیگر نیز میتوان یافت که در آن رون شعر نو و معاصر نیز مورد توجه قرار گرفتهاست. بعبارت ديگر بايد بصورت توصيههايی، گاه به گاه و مناسب مقام مورد رجوع و استفاده قرار بگيرند. به این معنی شعر خود زندگی یعنی تجربهٔ زیستن است.

دیدگاهتان را بنویسید