10 کوتاه داستان شما نمودید آشنایی با کتاب های فلسفه و عرفان

البته وی به علت مخالفتهای تشکیلات دولتی آن روز که بر مذهب اهل سنت بود، از این کار خود عقبنشینی کرد؛ اما همچنان شیعه باقی ماند. هر دانش آموز می تواند یکی از رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی و یا یک هنرستان از شاخه فنی و حرفه ای را انتخاب و ثبت نام خود را انجام دهد. به لحاظ تاریخی شیعه در سده نخست به عنوان یک گروه از مسلمانان شکل گرفت. نوشتاری ایرانی :هر چند تاریخ نگاری مانند یونان و روم مطلوب نبوده و مورخان برجسته نداشتند / هرودت گفته است : ایرانیان از شعور و آگاهی تاریخی بالایی برخوردار بوده اند. تا200 سال پیش: آگاهی چندانی از سلسه های ایلام و ماد و هخامنشی نداشتند و پارسه / پرسه پلیس پایتخت هخامنشی را به جمشید نسبت میدادند و این مکان تاریخی را تخت جمشید. در جهان اسلام حکومتهای شیعی بسیاری تشکیل شده است که حکومتهای علویان طبرستان، آل بویه، فاطمیان، اسماعیلیه و صفویه از آن جملهاند. Data has  been created wi​th the  help  of GSA C᠎on te nt Generat or D em ov ersion !

ی ویژه شیعیان امامی است.

برطبق مذهب اسماعیلیه امامت دورههای مختلفی دارد و در هر دوره هفت امام امامت میکنند. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونهای این کشور در صورتی که با دین اسلام انطباق نداشته باشند، اعتبار ندارند. ولایت فقیه مهمترین رکن جمهوری اسلامی ایران است و بر همه قوای حکومتی نظارت دارد. همه رمان های مذهبی به دنبال آموزش مبانی دینی نیستند بلکه گاهی هدف تنها دور نشدن مخاطب نوجوانان از اخلاقیات و ارائه الگوهای شایسته است. عید غدیر، میلاد علی بن ابیطالب، میلاد فاطمه دختر پیامبر و نیمه شعبان، مهمترین اعیاد مذهبی ویژه شیعیان امامی است. زیارت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)، از مهمترین آیینهای مذهبی شیعیان امامی است. سازمان مذهبی سیاسی صفویه سازمانی مخصوص و منحصربهفرد بود. در پاکستان طرفداران این مذهب حق انجام فعالیتهای مذهبی و برپایی مساجد خودشان را ندارند و شیوخ سنی و شیعه آنها را «مرتد» و «گمراه» میخوانند. آنها همچنین تعداد ائمه را به دوازده تن محدود نمیکنند.

شاه اسماعیل یکم پس از پیروزی بر شیبک خان در نبرد مرو به قزلباشان دستور داد تا مردم سنی مذهب را مجبور به دشنام گویی به خلفای سهگانه کنند و هرکس سر باز میزد میکشتند. در ایران ۶۶ تا ۷۰ میلیون شیعه زندگی میکنند که برابر با ۳۷ تا ۴۰ درصد کل شیعیان جهان است. جمعیت شیعیان جهان بنابر برخی آمارها بین ۱۵۴ تا ۲۰۰ میلیون نفر، برابر با ۱۰ تا ۱۳ درصد مسلمانان جهان و بنابر برخی دیگر از آمارها، بیش از سیصد میلیون، یعنی ۱۹ درصد جمعیت مسلمانان جهان برآورد شده است. در برنامه آموزشی این دوره، با طرح موضوعات مختلف، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، سعی شده است تا فرآیند شکل گیری همبستگی ملی تقویت شود. از آنجا که فلسفه عرفان رشته ای نوپا در جامعة ماست و مباحث آن منقح نشده و متون کافی در این زمینه تولید نشده است، نوشتار حاضر می تواند از گام های نخستین در شکل گیری و رشد این حوزه معرفتی باشد. ↑ محرمی، تاریخ تشیع، ۱۳۸۲ش، ۴۳، ۴۴؛ گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ تشیع، ۱۳۸۹ش، ۲۰-۲۲؛ فیاض، پیدایش و گسترش تشیع، ۱۳۸۲ش، ص۴۹-۵۳.  This da ta h​as been creat᠎ed by GSA Co​nten​t Gene ra​to r DEMO.

↑ سید مرتضی، الفصول المختاره، ۱۴۱۳ق، ص۳۲۱. بهباور سید محمدحسین طباطبایی، فیلسوف و مفسر قرن پانزدهم، آغاز پیدایش شیعه که در ابتدا «شیعه علی» خوانده میشدند، از زمان حیات پیامبر اسلام بوده است. درباره تاریخ پیدایش شیعه، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ از جمله از زمان حیات پیامبر اسلام(ص)، پس از ماجرای سقیفه، بعد از قتل عثمان و پس از ماجرای حکمیت به عنوان تاریخ پیدایش شیعه نام برده شده است. آنها تعیین امام را مانند تعیین پیامبر از سوی خدا میدانند و میگویند: خدا از طریق پیامبر امام را به مردم معرفی میکند. گفتهاند که از زمان حضرت علی(ع) هم شیعه اعتقادی وجود داشته است؛ یعنی برخی از پیروان وی، معتقد بودند که او از سوی خداوند به امامت منصوب شده است. در باب ایمان و کفر، ابوحنفیه معتقد به زیاد و کم بودن آنها نیست و اصل ایمان و کفر را تصدیق و انکار میداند. پس از شهادت امام حسن عسکری(ع)، گروهی از شیعیان که معتقد بودند زمین هیچگاه بدون امام باقی نمیماند، به وجود امام دوازدهم و غیبت او اعتقاد پیدا کردند. پس آنها حقایق غیبیه عقلیه را نازل فرمایند تا به درجه محسوسات و مأنوسات عامّه مردم رسانند تا آنها که در این درجه هستند، حظی از عالم غیب به اندازه خود ببرند؛ لکن بر متعلمان علوم آن بزرگواران و مستفیدان از افادات قرآن شریف و احادیث اهل عصمت، لازم است که برای شکر این نعمت و جزای این عطیت، معامله به مثل نموده، صورت را به باطن ارجاع دهند و قشر را به لب و دنیا را به آخرت برگردانند که وقوف در حدود، اقتحام در هلکات، و قناعت به صور، بازماندن از قافله سالکان است.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با منبع وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید