یک کارآمد استراتژی مذهب

روز جهانی مذهب اولین بار در سال ۱۹۵۰ میلادی توسط جامعه بهائیان آمریکا جشن گرفته و به رسمیت شناخته شد و هدف از آن جلب توجه ملت و دنیا به یگانگی و وحدت اساس تمام ادیان بود؛ هدفی که بیانگر تنها قدرت فعال دیانت و مذهب در راه وحدت بشر و دینا میباشد. تغییر مذهب ایرانیان از تسنن به تشیع در طی سدههای شانزدهم تا هجدهم میلادی در زمان حکمرانی سلسله صفویه بهطور گسترده وقوع پیوست و ایران را به مرکز تشیع در جهان تبدیل کرد. «در دوران حیدر تغییر عمدهای در اندیشه بازماندگان شیخ صفیالدین اردبیلی ظاهر میگردد و آن تمایل مفرط به تشیع است. برخی میگویند شیخ صدرالدین موسی فرزند و جانشین شیخ صفیالدین اردبیلی که میخواست نفوذ خویش را بر تودههای مردم حفظ کند به شیعه دوازده امامی پیوست. شاه اسماعیل یکم پس از سرکوبی مشعشعیان که از غلوکنندگان شیعی بودند و اعمال افراطی و خلاف عادت (مثل شمشیربلعی) انجام میدادند، دستور داده بود کنترل شدید مذهبی بر اندیشهها و اقدامات آنها انجام گیرد. دکتر سید محمدباقر حجتی در حاشیه ترجمه کتاب تاریخ شیعه از قول برخی مورخین مینویسد: « نخستین کسی که از این سلسله اظهار تشیع نمود شاه اسماعیل یکم است.  Art᠎ic le was gen erated by GSA​ Conte᠎nt᠎ G enerat​or D​em ov er sion.

↑ میراحمدی، دین و دولت در عصر صفوی، ۴۵.

↑ شریعتی، تشیع علوی و تشیع صفوی، ۴۵. ↑ م. مزاوی، پیدایش دولت صفوی، ۱۵۵. ↑ م. مزاوی، پیدایش دولت صفوی، ۲۷. ↑ میراحمدی، دین و دولت در عصر صفوی، ۴۵. از نظر شاهان صفوی، ((مجتهد)) نایب امام زمان بود و بر جان و مال مردم تسلط داشت. گِرِگ ام. اپستاین، کشیش رشتهٔ انسانیت در دانشگاه هاروارد، اظهار میدارد که لزوماً اکثر ادیان بزرگ دنیا مبتنی بر این اصل هستند که موجودات و نیروهای الهی میتوانند نشانهٔ عدالت در ماوراءالطبیعه باشند که در طبیعت قابل رؤیت نیستند. نظریهپردازان فمینیست ادعا میکنند که اگرچه زنان بهطور معمول کسانی هستند که کودکان را به دینداران تبدیل میکنند، اما بهطور سنتی قدرتهای بسیار کمی در ادیان داشتهاند. ولی این موضوع را دین یاران ادیان مختلف از جمله اسلام رد میکنند چون عقیده دارند مسئلهٔ لا ادریگری بسیار در میان آنها کم است و دلایل متعددی برای اثبات موضوعاتی که برای آنها تقدس قائلند بیان میکنند. محقق کرکی که برای گسترش تشیع، به دعوت شاه اسماعیل از منطقه جبل عامل به ایران آمده بود بسیار مورد توجه شاه تهماسب بود. شاه اسماعیل برای گسترش تشیع، محقق کرکی را از منطقه جبل عامل به ایران دعوت کرد.

کتاب های فلسفه و عرفان

از این رو کشورهای مسیحی اروپا بر آن شدند روابط محکم بازرگانی و سیاسی با ایران برقرار کنند زیرا دولت سنی عثمانی را خطری بزرگ میپنداشتند از این بابت که آنها پیشرویها و فتوحاتی در شرق اروپا برای خود کسب کرده بودند، بنابراین کشورهای اروپایی روابط دوستانه خود را همچنان که با تیمور و جانشینان او و دولتهای قره قویونلو و آق قویونلو داشتند با دولت شیعه صفوی بیش از پیش گسترش دادند. میتوانید با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. اقلیتهای عمده در آن زمان، زردشتی، یهودی و مسیحی بودند. در گذشته انسان به پیروی از تخیل و کنجکاوی خود برای رویدادها علت و انگیزه میتراشیدو به این ترتیب، تخیل را با واقعیتها پیوند میداد در واقع تمامی اساطیر، افسانهها و ادیان بر پایه همین تخیلات زاده شدند. برخی قائلند علت وجود ادیان کوشش دستهای از انسانها برای توجیه پدیدههایی که هنوز با عقل و خرد خود توضیحاتی برای آن نیافتهاند است. جیمز فریزر اسطورهشناس انگلیسی نوشتهاست همه ادیان در اصل، آیینهای باروری بودند که بر گرد پرستش و قربانی کردن و الوهیت خورشیدی متمرکز بودند که در زمان بهار با الههٔ زمین وصلت مینماید، این افسانه عصاره همهٔ اساطیر عالم است. همچنین این اتفاق باعث این شد که شاخه اثنی عشری تشیع بر شاخههای زیدی و اسماعیلی که پیش از این درصد زیادی از شیعیان ایران از آن شاخهها بودند، چیره گردد.

ناتوانی زمامداران محلی و بدهی پادشاهان و امیران تیموری و آق قویونلوها در بحرانها و جنگ داخلی باعث گردید تا هنگامهای باارزش در اختیار صفویان قرار گیرد. دیدگاههای مذهبی آنها باعث میشود طبقه سرمایهدار را در فقر خود سرزنش نکنند و در نتیجه قیام نکنند. در نقلی دیگر شاه اسماعیل یکم در شیراز امر کرد روحانیون سنی جمع شوند و فرمان داد تا خلیفههای سهگانه (ابوبکر، عمر و عثمان) را دشنام گویند ولی آنها از این کار خودداری کردند و شاه دستور داد آنها را کشتند. شاه اسماعیل یکم و مبارزان قزلباش یک قدرت رهبری مهاجم را به وجود آوردند، این توان رهبری و نظامی یک پشتیبانی و ذخیره بزرگ اجتماعی، فکری و روحی برای آنان محسوب میشد. شاه عباس یکم در کاخ سلطنتی اشرف در بهشهر در اثر افراط در نوشیدن و خوردن درگذشت. قم همچون مشهد در دوره صفوی مورد توجه سلطنتی قرار داشت؛ چهار تن از فرمانروایان آن پی در پی خواستند که در آن دفن شوند. برخی نیز، اعلام نظر رسمی مذهبی شیعی را با آغاز پادشاهی صفوی همزمان میدانند. برخی این باور هستند اساساً دگرگونی نویی در اندیشه و عملکرد سیاسی در این دوره صورت نگرفتهاست ولی گروه دیگری از پژوهشگران، دوره صفویه را سرآغاز نوزایی ایران، تشیع و اندیشههای شیعی میدانند.

کلاس جهانی ابزارها مذهب دکمه فشاری ساده

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد بیشتر بخوانید لطفا از سایت ما دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید