یک چشم انداز زیبا و تازه در شعر

مثلاً این خلوت شاعر است که شعر را میسازد. علاوه بر صادق هدایت یکی دیگر از نویسندگان مطرح ایرانی به نام غلامحسین ساعدی نیز در این آرامگاه به خاک سپرده شده است. یکی دیگر از موارد مهمی که من روی آن تأکید میکنم و در آموزشوپرورش ما قدری مورد غفلت قرارگرفته، توجه به حال و هوای دانشآموز در هر جلسه از تدریس است. ما فرهنگی داشته ایم شفاهی، که در آن شعر را بیشتر با گوش می شنیده اند و کمتر به صورت مکتوب می خوانده اند. با این حال ، این می تواند در زندگی نامه رخ دهد. این ایمان داشتن به کار تدریس سرلوحه کار ماست. او در تدریس باید دانشآموزان را هم به کار بگیرد؛ با انگیزهبخشی و طرح پرسش و استفاده از عوامل کناری تدریس مانند عکس و کتاب و نمودارهای مختلف و پاورپوینت و سایر وسایل کمک تدریس که برای آنها جذاب است. اتفاق غریبی برای ما بود که من در در داستان آوردم.

نیاکان ما در کودکی تنها از راه افسانهها سنتها و فرهنگ خود را میآموختند و آموزش میدیدند؛ اما درجهان نو این رویکرد به سبب چیرگی شناخت عقلی بر فرهنگ انسانی به کنارزده شد و به جای آن برنامههای درسی با رویکرد غیرادبی جایگزین آن شد. من معتقدم نهتنها در تدریس بلکه در کل زندگی ما و جامعه و کل جهان هستی هم عوامل پنهان از عوامل پیدا مهمتر و مؤثرترند. عوامل پنهان در تدریس مهمتر و تأثیرگذارتر از عوامل آشکار در تدریساند. عوامل پنهان تدریس همان عوامل مقدماتی تدریساند و معلم باید به این عوامل بیندیشد تا تدریسش را جذاب کند. در نوشته پشت جلد کتاب عنوان شده است: درباره خرت و پرتهای این گاری شکسته: «آهنقراضه»ها، داستانهای طنزند. این کتاب حدیث نفسی یک راوی با توهم و آشفتگی های روانی را دنبال میکند که دست به گریبان است. مطابق گفته خاقانی در مصراع دوم این بیت، دبیر ادبیات باید به کار و هنرش ایمان داشته باشد. مفرد یا تک بیت اغلب برای بیان نکتههای اخلاقی به کار میرود. کِی. رولینگ را بسیاری از متخصصان مناسبترین رمان خارجی برای نوجوانان میدانند. این ایمان داشتن بسیاری از نارساییهای تدریس را در خود هضم میکند و از بین میبرد.

در نتیجه با تخصصیتر شدن و تکثر بسیاری از این رشتهها دیگر نمیتوان آثار تولید شده در حوزههای این علوم را جزو ادبیات بهشمار آورد. این دوران تا پایان جنگ جهانی اول ادامه می یاید. آیا او عشق واقعی را در هردو مسیر پیدا می کند؟ جایی که شاعر وجود دارد چه کسی میخواهد برای او حرف بزند. مطالعهی زندگی نامه همینطور برای آشنایی با نگرش دیگر افراد نیز مفید است. این با هم خواندن از تکخوانی معلم و دانشآموز برتر است؛ چون اگر دانشآموز خجالتی باشد، این حالتش در جمع خوانی رفع میشود. دبیر ادبیات از همان بدو ورود به کلاس باید به کارش ایمان داشته باشد و این موضوع را خیلی مهم تلقی کند. من عکسهای مربوط به درس را هم که به کلاس آورده شده است، روی تخته نصب میکنم. مراحل و عوامل پیدا و پنهان در تدریس و بهرهگیری فعالانه از دانشآموز را هم مطرح فرمودند. اگر سر دانشآموز روی میز باشد، معلم ابتدا باید ببیند مسئله چیست و به او بگوید که سر و صورتش را آب بزند و او را از نظر روحی و روانی آماده کند و بعد از انگیزهبخشی تدریس را شروع کند. This ᠎data has  be᠎en generat ed ᠎by GSA C᠎onte nt G en erat or  D em​ov᠎ersi᠎on!

در این حالت، معلم باید یک بیت را با برجسته کردن و رعایت وزن شعر بخواند و سپس بهکل دانشآموزان بگوید که آن را با هم بخوانند. گاهی دانشآموز نمیتواند یک بیت را از نظر وزن درست بخواند؛ اتفاقی که دیروز در کلاس من افتاد. به این ترتیب، تدریس جذاب و کلاس فعال میشود و من میتوانم نشاط و علاقه را در نگاه دانشآموزان ببینم. ۲۰۰ صفحۀ زیر در این رده هستند؛ این رده در کل ۲۵۴ صفحه دارد. به خاطر داشته باشید که هر کسی سبک نوشتاری خود را دارد. به کسی رمان خارجی معرفی نمی کنم. ارتباط بین معلم و دانشآموز باید صمیمی باشد؛ در غیر این صورت، دانشآموز به گوش کردن رغبتی نشان نمیدهد. بعد از این موارد، معلم میتواند وارد تدریس شود. همانطور که فرمودند، ادبیات آموزشی محتوای درسی است که ارائه میشود و ادبیات هنری روش و شیوه عرضه درس است که میتواند آموزش را لذتبخش و شیرین و جذاب کند. دانشآموز چیزهای عادی را نمیپسندد؛ چون میبیند همه مطالب درسی در کتاب درسی و کمکدرسی هست و میخواهد ببیند معلم فراتر از درس چه چیزی برای گفتن دارد. اگر برای فهم بهتر دانشآموز چیزی را که او تاکنون نشنیده است به متن درس بیفزاییم، تدریس جذابتر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید