یک راه حل آسان برای شعر خود می خواهید؟ این را بخوان!

نخستین «همایش ادبیات تطبیقی در دههٔ کنونی و چشماندازهای آن» در خرداد سال ۱۳۹۱ در تالار مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شدهاست. به نظر من، موفقیت معلم در کلاس درس چیزی فراتر از موضوع درس است؛ یعنی او باید به چیزی بپردازد که دانشآموز غافلگیر شود. اگر برای فهم بهتر دانشآموز چیزی را که او تاکنون نشنیده است به متن درس بیفزاییم، تدریس جذابتر میشود. اگر شما هم یکی از طرفداران پروپاقرص رمان های عاشقانه هستید؛ می توانید قشنگ ترین رمان های عاشقانه قدیمی و جدید را در وب سایت سراج بوک و با بهترین قیمت ها و تخفیف ها خریداری کنید و با ارسال رایگان تحویل بگیرید. یعنی به واسطه خود متن یا به واسطه چند متن در کنار هم است که به زمینه های آن فکر می کنم.»انصاری فر ادامه می دهد؛ «اگر ما تاریخ را متن تلقی کنیم، غاین تلقیف به کار بررسی متن ادبی خواهد آمد؛ بررسی بینامتونی. ​Content was created  with t᠎he he​lp of GSA Conte᠎nt G​enerator Dem᠎ov᠎er᠎sion.

این کتاب دایره المعارفی است که در علوم اولین حکمای یونان و آخرین حکمای اسلام گفت و گو می کند و درباره ی دقت و ارزش آن جای دیگر باید بحث کرد.از کتاب های معدودی که در سده ی اخیر به تقلید المعجم در بدیع و نقدالشعر تالیف شده و در برخی موارد جز نقل و تلخیص آن کتاب کاری نکرده اند، در این مقاله نمی توان سخن گفت، ولی ذکر نام “براهین العجم” لسان الملک مولف معروف ناسخ التواریخ در این جا خالی از فایده نیست. پیدا کردن کتاب خوب آن هم در میان کتابخانه آثار ایرانی که نمونههای بدیع و فاخری را در خود جای داده است کار آسانی نیست. در آخر جلد اول است که با جنبشهای ملیگرای سال 1919 روبهرو میشویم که مسئله استقلال و مخالفت انگلیسیها مطرح میشود و تظاهرات شکل میگیرد و فهمی کشته میشود. ↑ میرعابدینی، صد سال داستاننویسی (جلد سوم)، ۷۶۶-۷۶۸. به عقیده من هر تدریس جذاب سه مرحله دارد: اولین مرحله، قبل از تدریس، مرحله دوم حین تدریس و مرحله سوم پس از تدریس است. اگر معلمی تدریس را بهدرستی انجام بدهد اما برای مرحله بعد از آن فکری نکند، تدریسش ابتر میماند.

اگر مخاطب در تدریس فعالیت نکند، کلاس دچار رخوت و سستی میشود و تدریس موفقیتآمیز نخواهد بود. ایتالو کالوینو در کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری … داستانی اثرگذار و عجیب درباره لذت خواندن و مطالعه روایت کرده است. هنوز هم آنجا که در صفحات ابتدایی نوشته است شما دارید رمانی از کالوینو را میخوانید به ذهنم است و تصویری که از مخاطب کتابش در حالات مختلف ارائه میدهد. اینجاست که معلم بودن و قدرت معلمیِ معلم خودش را نشان میدهد. اینجاست که ارزش معلم و تدریسش مشخص میشود. معلم باید در کنار انواع جذابیت که شامل جذابیت در درس و متن و کتاب و کلاس و معلم و مدرسه و منطقه و استان و حتی رشته درسی هم میشود، برای قبل از تدریسش هم فکر کند. علاوه بر این مقدمات، حتی طراحی معلم برای تدریسِ جذاب و ایجاد کلاس جذاب هم مؤثر است. این فیلم کـه بر اساس رمان بخارآلود دی اچ لارنس ساخته شده اسـت، اما کورین از تاج را در نقش زنی بازی می کند کـه پس از بازگشت همسرش از مجروحان جنگ، از شهر بـه یک املاک روستایی منتقل می شود. وقتی سیر تا پیاز مطالب درسی در کتابهای کمکآموزشی آمده، نقش معلم در تدریس چیست.

 Th is data was created wi th  GS A  Content Ge nerator  DEMO᠎!

اکثر نویسندگان این دوره برای ما ناشناخته هستند؛ این گمنامی صرفاً ناشی از فقدان اسناد موجود برای آن دوره نیست، بلکه به دلیل تصوری از نقش نویسنده است که کاملاً با تصور رمانتیستی فعلی متفاوت است. من معتقدم نهتنها در تدریس بلکه در کل زندگی ما و جامعه و کل جهان هستی هم عوامل پنهان از عوامل پیدا مهمتر و مؤثرترند. ارسطو در بخشی از توضیحات خود دربارهٔ ماهیت شعر و عملکرد شاعر چنین میگوید: «کار شاعر آن نیست که امور را آنچنان که روی داده است به دقت نقل کند، بلکه کار او این است که امور را به روشی که ممکن است اتفاق افتاده باشد، روایت کند. حیدری داستانهای کوتاه و بلند بسیاری طی سالهای اخیر منتشر کرده که تاکنون هیچ برگزیدهای از داستانهای کوتاه او منتشر نشده است. وی طی یک دهه (سالهای دههٔ ۳۰) با انتشار بیانیهها و شعرهایش شهرتی بههم زد و در همراهی با گروه «خروس جنگی» که عدهای از هنرمندان جوان و نوجو بودند، سعی کرد پایههای ادبیات سورئالیستی را در ایران محکم کند. صادق هدایت اولین نویسنده ایران بوده که اسیر تیغ سانسور میشود. و بسیاری از پدیدههای فرهنگی و اجتماعی ایران آنچنان ریشه دارند که هر چه سرِ نخ را بگیریم به انتهایش نخواهیم رسید!

دیدگاهتان را بنویسید