گول شعر را نخورید

عظمت تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات غرب از سخنان کریستوفر دکر از دانشگاه کمبریج روشن میشود که مینویسد: «بیشترین شعر خواندهشده در دوره ویکتوریایی و قطعاً یکی از محبوبترین شعرهای زبان انگلیسی» رباعیات عمر خیام بود. میدل مارچ یکی از آثار جرج الیوت است، اما میتوان آن را مشهورترین اثر-اش دانست. فیتزجرالد نویسندهای قهار بود و چندین اثر فوقالعاده دارد، اما مشهورترین اثر-اش گتسبی بزرگ است که البته فیلماش را هم ساختهاند و فیلماش هم بسیار مشهور است. سرخ و سیاه استاندال را – بهمثابهی یکی از معروف ترین رمان های جهان – چندین بار ترجمه کردهاند؛ بد نیست ترجمهی آقای مهدی سحابی را مطالعه کنید. او رمانهایی حرفهای سطحبالا نگاشته، اما از میانشان سرخ و سیاه از همه مشهورتر است. سرخ و سیاه روایتگر روایتِ شخصیتی واقعی بهنام آنتوان برته است که البته در رمان با نام ژولین سورل معرفی میشود. این به دلیل آن نبود که زنها در آن زمان حق نوشتن نداشتند، چهآنکه جین آستین که در بالا به او اشاره کردم یا خواهران برونته هم زن بودند، اما احتمالاً به سبب آن بوده که مردان برای نگاشتن کتابهای غیررمان و خصوصاً فلسفی اقبال بیشتری داشتهاند. یعنی این نبود که حالا کنار رمانهایاش قدری هم کتاب فلسفی بخواند تا آثار-اش خیلی سطحی نشود، نه او فیلسوف بود.

میتوان خیلی راحت در تلگرام جستجو کرد و عکس و یا ودیوی تازه منتشر شدهای که خیلی هم محبوب شده را دید، یا سریالها و فیلمها، مزیت اصلی این مطالب فارغ از در دسترس بودنشان، این است که زمان زیادی از ما نمیگیرند. من با ترجمهی قدیمی کریم امامی مطالعهاش کردم و انصافاً هم ترجمهی خوبیست. میدل مارچ را میتوانید با ترجمهی آقای رضا رضایی که در دههی اخیر مشغول برگردان آثار نویسندگان زنِ قرن نوزدهم انگلیس است تهیه کنید. ترجمهی آقای اعلم گزینهی مناسبی است. قصر رمانی مرموز و درعینحال بسیار زیبا و فلسفی است. به هر صورت، رمان تهوع از مشهورترین رمانهای جهان و یکی از بهترین رمانهای فلسفی است. تری ایگلتون، یکی از برجستهترین منتقدان ادبی و فرهنگی روزگار ما، در این تاریخ تحلیلیِ روشن، شگفتآور و خوشخوان پاسخهایی درخور و خواندنی برای این پرسشهای اساسی فراهم میآورد. حسب حال نوعی زندگی­نامه است که به قلم شخص نوشته می­شود و در بر دارنده تاریخ زندگی اوست به نحوی که به کار سایرین نیز بیاید. ​Po st h as be en g​ener at ed by G SA Content Gener​ator  DEMO​.

روزی گتسبی به او – یعنی کراوی – میگوید که مهمانیهایاش به سبب این است که روزی دیزی به یکی از آنها بیاید، چراکه گتسبی بسیار به دیزی علاقه دارد. یکی دو صفحه ظرفیت داشت. وی از مردم بولونیا بود، در سرودن غزلهای پرشور عاشقانه، مهارتی به سزا داشت نفوذ اشعارش این شاعر بزرگ در پرورش فکری و شکوفائی استعداد دانته الیگری شاعر و نویسنده معروف ایتالیائی مؤثر بوده، سبب سرودن و نوشتن داستان کوتاه زندگی نو، سپس کمدی الهی گشتهاست. کودکانه نگری، بعدی از دنیای فکری و شعری سهراب سپهری است که اشکال آن در شعر وی خود نمایی می کند. وی افزود: سیزدهمین جایزه داستان و شعر انقلاب اسلامی با دورههای پیشین خود تفاوتهایی دارد؛ از جمله اینکه حدود نیممیلیارد تومان به آثار برتر این دوره، جایزه نقدی اعطا خواهیم کرد. داکوتا جانسون دراین اقتباس جین آستن در مورد زنی بازی می کند کـه با مردی کـه زمانی قصد ازدواج با وی را داشت، دوباره ارتباط برقرار می کند.

پدید آورنده اثر ادبی شعر یا نوشته را با خیال و عاطفه واندیشه و تجربه ی خود می آمیزد تا آن را به صورت اثری درآورد که دارای ارزش هنری باشد چنین اثری عاطفه و تخیل و اندیشه ی شاعر یا نویسنده را به شنونده یا خواننده انتقال می دهد، احساسات و عواطف او را بر می انگیزد ، او را شاد، اندوهگین یا شگفتزده می کند و تجربه هایی را به او می آموزد و شاعر یا نویسنده هنگامی می تواند اثر ادبی بیافریند که خوب شادیها ، رنجها ،آرزوها و ناکامی ها و فرازونشیب های زندگی را آزموده باشد .به همین سبب اثر ادبی در ظاهر بیانگر عاطفه و اندیشه و تجربه ی بسیاری از انسانها سخن می گوید که توانایی آفرینش و بیان آن را نداشته اند . او در قرن نوزدهم در انگلیس تصمیم گرفت که نامی مردانه از برای خود انتخاب کند. جرج نامی مردانه است، اما نویسندهی کتاب میدل مارچ زن است. باری دیگر اخراجاش کردهاند و پس از آن باز هم معلم خانگی شده و باز هم با زن خانه ارتباط برقرار کرده و این بار اخراجاش کردهاند. Post w as g᠎enerated  by G᠎SA Content ​Ge ne​rator DEMO!

دیدگاهتان را بنویسید