کتاب های فلسفه و عرفان ایجاد کنید. یک قلدر دبیرستانی از آن می ترسید

مذهب پیروان محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰-۲۰۴ق) است. شافعی از خبر واحد و عمل به آن بهشدت دفاع کردهاست مشروط به این که راوی ثقه و ضابط و حدیث به محمد متصل باشد. در شام نیز در یک دوره، مذهب شافعی رسمیت یافت. او در کتاب جامع الاسرار خود به این نکته اشاره میکند که تصوف چیزی غیر از تشیع نیست و تمامی حقایق عرفان را میتوان در مکتب اهلبیت(ع) یافت. به یک معنا میتوان گفت هر جا کشف و شهودی بوده است، معمولا توصیف و تفسیر نیز در رابطه با آن کشف و شهود وجود داشته است؛ همچنانکه این موضوع در مکاتبی چون هندویسم، بودیسم و تائویسم نیز قابل مشاهده است. از عالمان برجسته این دوره میتوان به میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و میرزا هاشم رشتی اشاره کرد. جامعهای از بهائیت نیز در این کشور وجود دارد. کتاب حاضر، سومین شماره از مجموعهای سهجلدی در موضوع شناخت “عقل” و احکام آن از دیدگاه قرآن و معارف نبوی و حقایق ولوی است. عرفان همانند فلسفه در مقام تفسیر و توضیح هستی است و برای خود موضوع، مبادی و مسائل معرفی میکند؛ ولی در مقام استدلال فلسفه به مبادی و اصول عقلی تکیه میکند، در حالی که عرفان نظری با مبادی و اصول کشفی به استدلال پرداخته و با زبان عقل آن را توضیح میدهد؛ به عبارتی ابزار فیلسوفان، عقل و منطق و استدلال است ولی ابزار عرفان، دل، مجاهده، تصفیه، و تهذیب در باطن است.

کتاب های دینی

در دوره صفوی کتابها و رسالههای متعددی به زبان فارسی ساده نوشته شد. در زبان عبری، معادل دقیقی برای “religion” وجود ندارد، و یهودیت بین هویتهای دینی، ملی، نژادی، یا قومی تمایزی قائل نمیشود. ائمه معصومین که مبین وحی اند و خود به باطن و حقایق معارف از همه نزدیک تر و آگاه تر می باشند، آیات معرفتی قرآن کریم را در موارد متعدد، تفسیر و تأویل کرده اند و این نوع تفسیر و تبیین متون دینی، دارای سابقه در بین معصومین و تابعین آنهاست. برخی معتقدند که استفاده از عرفان نظری و فلسفه، سبب نزدیکی حکیم و عارف شده و حکمت و عرفان به هم آمیخته میشود و سبک و روش جمع بین برهان، عرفان و قرآن یعنی عقل و حکمت و وحی به دست آمده و حکمت و عرفان در خدمت قرآن قرار میگیرد، و این سبب خواهد شد تا حقایق و معارف قرآن بهتر کشف شده و شناخت تازهای نصیب انسان شود. نویسنده در این کتاب میگوید که اگر احساس حقارت یاس و ناامیدی دارید شما تنها نیستید و بسیاری دیگر از افراد هم از این مشکلات رنج می برند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان، مسیحیان و بهائیان، چاره را در جلای وطن یافته، راه مهاجرت به کشورهای دیگر را درپیش گرفتهاند. This c on te nt h​as  been writt​en by GSA C onte᠎nt Ge᠎ne ra​tor DE​MO!

از آنجا که گرویدن به یهودیت بر غیر بنی اسراییل لازم نیست و نزد یهودیت شرط خداپرستی برای غیر اسراییل کافیست، لذا معمولاً خاخامها ممکن است فرد را از این کار نهی کنند و تنها وقتی که فرد جدیّتِ خود را ثابت کند شخص خاخام دست بکار میشود. پاسخ: دوستی با افراد نادان یعنی کسانی که کار های خود را نه بر اساس فکر و اندیشه بلکه بر مبنای احساسات و هیجانات زود گذر انجام می دهند ضرر های زیادی برای ما به همراه مطالب بیشتر دارد. علاوه بر این، کسانی که تتبع وسیع در احادیث معصومین دارند، به وضوح به عباراتی با صبغه فلسفی و عرفانی بر می خورند که همین احادیث، زمینه ساز اصلی تفکر فسلفی و عرفانی شده اند. استدلال بر اثبات دعاوی عرفانی و ۴. آنان بر این عقیدهاند که نمیتوان به کسی مؤمن یا کافر گفت، چرا که وحی منقطع شد؛ و ابوبکر و عمر از دنیا رفتهاند و امروز کسی نیست که حقایق را بیان کند و کافر را از مؤمن تمیز دهد. ↑ یا به تعبیر گذشتگان: مکاشفه، مشاهده، علم حقایق، علم بالله. اما باور شیعیان اثنیعشری، این است که منجی آخرالزمان از آل محمد است و او را قائم آل محمد یا مهدی مینامند و معتقدند او آخرین و امام دوازدهم شیعیان، حجت بن حسن عسکری است. ​Th is ​da ta was wri᠎tten by GSA C onte nt᠎ G​enerat᠎or ​DE MO!

ارائه نظامند جهانبینی عرفانی ذکر کردهاند.

بر خلاف باور عموم گرویدن به یهودیت ممکن است، گر چه نسبتاً کم اتفاق میافتد. به این دلیل، پس از مدتی خانقاهها، و تکیههای درویشان را تعطیل کردند. اسفرائینی از غلاة نامی نبرده و روافض را تنها به سه فرقه به نامهای زیدیه، امامیه و کیسانیه تقسیم نموده و برای امامیه پانزده فرقه ذکر کردهاست. ارائه نظامند جهانبینی عرفانی ذکر کردهاند. برخی از شاعران عارف در اشعار خود سعی کردند تا عرفان نظری را در آثار خود ذکر کنند که مهمترین این افراد حافظ شیرازی است. برخی معتقدند فرقههای تصوف خود را به امام علی(ع) منتسب میدانند و این را دلیل بر تأثیرپذیری حقایق عرفانی از آموزههای ائمه اطهار(ع) دانستهاند. اما عرفان نظری که بازتاب شهود عرفانی و از سنخ علم حصولی است، علمی نظامیافته و دارای حدود و ضوابط خاص است. لذا برخی درک مطالب عرفان نظری را به مراتب سختتر از فلسفه، حکمت مشا و حکمت اشراق میدانند.  Th᠎is c᠎ontent h as be​en done by GSA Con​tent G en᠎er at᠎or  Demover si on.

دیدگاهتان را بنویسید