چهار گزینه‌های جایگزین به ادبیات

وی ضمن تشکر از دبیر، هیئت علمی و داوران جشنواره شعر فجر اظهار داشت: آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره نویدبخش یک دامنه پرشمار از علاقه مندان به حوزه شعر است. گویی نوشتن رمان خوب باید پشتوانه نقد کارهای گذشته را نیز داشته باشد، اما در واقعیت میبینیم که نوعی بیاعتنایی نسبت به آثار منتشرشده از سوی نویسندگان و منتقدان وجود دارد. شما در این کتاب برخی از رمانهای منتشر شده بیش از ۵۰ سال اخیر ایران را بررسی کردهاید و گفتهاید که به نوعی خواستهاید سیر تحول رمان در ایران را نشان دهید. حسین پاینده عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد نظریه و نقد ادبی در این دانشگاه در تهران متولد شد و دوره دبیرستان را در انگلستان گذراند، یک سال پس از انقلاب به کشور بازگشت. «حکایت سلسله پشت کمانان» مجموعه اول رضا جولایی بود که در سال 62 منتشر شد و پس از آن او هشت مجموعه داستان کوتاه و بلند منتشر کرد که دوتای آخر «برکههای باد» و «پاییز 32» بود. پس شعر در عرف منطقی، کلام مخیِّل است و در عرف متأخران، کلام موزون مقفّی…

یکی از آثار جالب توجه پاینده «گشودن رمان» نام دارد که توسط انتشارات مروارید منتشر شده است، این کتاب جایزه ادبی جلال آلاحمد در بخش نقد ادبی را به خود اختصاص داده است. از سویی دیگر ارزش برخی از این یافتهها گاهی بسیار بیشتر از مقالات طولانیست که با ساختار مرسوم مقالههای علمی در مجلههای علمی پژوهشی منتشر میشود. وقتی آمارهای واقعی قدر و منزلت نداشته باشد، یا در دسترس همگان نباشند یا اصلاً وجود نداشته باشند و وقتی واقعیتها (فکتها) به هر طریقی از بین رفته یا نابود شده باشد، وقتی خرافات بیشتر از دستاوردهای علمیِ مبتنی بر واقعیت پذیرفته میشوند، تسخیر اذهان مردم کار دشواری نیست. اما از مهارتهایی که در داخل رشتهی زبان و ادبیات فارسی نهفته است و انتظار میرود که هر فارغالتحصیل این رشته، تاحدودی با آنها آشنایی داشته باشد، یکی «ویراستاری» است که بازار کار نسبتاً خوبی نیز دارد؛ در حقیقت، مهارت در ویرایش، یکی از مهارتهای اصلی یک ادیب و فارغالتحصیل زبدهی ادبیات است. قصد من این بود که ضمن معرفی الگویی از نقد رمان، مضامین و تکنیکهای استفادهشده در برخی از شاخصترین رمانهای ایرانی را بشناسانم.  Artic le was creat​ed  by G SA  Con tent G enerator Dem ov ersi on.

دانشگاهها و برنامههای دانشگاهی را که دقیقاً مناسب شماست به شما معرفی میکند. برای مثال، در دورهای که آلاحمد مینوشت، ترجمه کارهای کامو به ادبیات متعهد جهت میداد و نابرابریهای اجتماعی، سرکوب سیاسی، فقدان آزادی به موضوعات مهمی در رمانهای این دوره تبدیل شد. بخشی از موضوعات و مطالبی هستند که در این کتاب دربارهشان بحث شده است. نسل جدید رماننویسان آمریکای لاتین نوآوریهای جدیدی دارند، اما رمان در کشور ما دچار رکود شده است، به گونهای که ما هر گاه میخواهیم از یک نمونهی خوب در رمان ایرانی نام ببریم، هنوز به «سَووشون» و «تنگسیر» و امثال آن اشاره میکنیم. شما با استفاده از کتابراه همیشه و همه جا به کتابها و کتابخانه خود دسترسی دارید و میتوانید به سادگی از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنید. با خواندن این رمان متوجه میشویم که ادبیات آمریکای لاتین که به شدت تحت تاثیر رئالیسم جادویی قرار داشت، اکنون آن سبک را پست سر گذاشته است. این رمانها را به عنوان نمونههایی که دگرگونی مضامین و تکنیکهای رمان ایرانی را نشان میدهند بررسی کردهام. دو نمونه آخر نیز رمانهای ده سال اخیرند که اگر ملحوظشان نمیکردم، به من ایراد میشد که به رمانهای نوشتهشده در سالهای اخیر توجه نشان ندادهام.

نقد رمانتیسیسم در مقابل این سختگیریها واکنش نشان داد: رمانتیسیسم، تحت تأثیر کانت، تخیل را بالاتر و جامعتر از خرد میدانست. پاینده همچنین با اشاره به لزوم آکادمیک شدن نقد و نقادی ادامه داد: اگر قائل به روشمندی نقد نباشیم، به ورطه آنارشیسم شبهنقادانه سقوط میکنیم. از سوی ديگر منتقد گاهی به عنوان واسط بين نويسنده و خواننده عمل می كند و باعث می شود تا خواننده متون طراز اول را به سبب برجستگی و تازگيشان كه معمولاً با ابهام و اشكال همراهند فهم كند. معرفی کتاب پستجی: کتاب پستچی اثر چیستا یثربی، رمانی عاشقانه است که از سوی مخاطبان با استقبال خوبی مواجه شد. مژده دقیقی، مترجم میکوشد در این میان نگاهی منصفانه به هر دو سوی این جریان داشته باشد. چون هر گونه دور شدن از آنچه که منابع دینی درباره این شخصیتها به ما منتقل کردهاند، میتواند دلیل کافی برای تکفیر یا انتقاد به این افراد باشد. این زمانی است که او شروع به احساسات جدید و فراموش شدهی در زندگی خود میکند.

دیدگاهتان را بنویسید