چهار راه‌هایی که توییتر بدون اطلاع من، کتاب های دینی من را نابود کرد

امام این مذهب ابو حنیفه نعمان بن ثابت میباشد که از شهر چاریکار ولایت پروان افغانستان بود از معروفترین القاب وی امام العالمین میباشد. دستهای هم که به امامت او عقیده داشتند، پس از مرگش چون فرزندی نداشت، عده زیادی از آنها به موسی بن جعفر فرزند دیگر امام صادق گرویدند. دستهای که چون در مسائل مذهبی او را نشانی نیافتند، از پذیرفتن ادعای او خودداری کردند. از اسماعیلیان خاص، فرقهٔ مبارکه منشعب شدند که معتقد بودند، پس از جعفر صادق نوهٔ او محمد بن اسماعیل که مادرش کنیز بود امام است و میگفتند در روزگار جعفر بن محمد، پسرش اسماعیل، بدان کار نامزد بود و چون درگذشت، امام صادق، پسر او را جانشین خود ساخت و امامت حق محمد است و دیگری را شایسته نیست. چون به وی (عامل کوفه) آگهی دادند که این اسماعیلیان همهٔ کارهای حرام را روا داشته و مردمان را پیغمبری ابوالخطاب میخوانند، روزی هفتاد تن از ایشان در مسجد کوفه گرد آمده بودند. تنها یک تن از ایشان، به نام ابوسلمه سالم بن مکرم جمال که ابوخدیجه لقب داشت و زخم بسیار خورده و در شمار کشتگان آمده بود جان به در برد. خواندند. او پس از اسماعیل بن جعفر بزرگترین فرزند امام صادق بود که پس از امام دعوی امامت کرد.

کتاب های فلسفه و عرفان

زندگانی عبدالله، پس از امام صادق در حدود هفتاد روز بودهاست و قبر او در بسطام، در کنار قبر علی بن عیسی بسطامی است. عدهای از شیعیان زید بن علی را امام پس از حسین بن علی میدانند. مادر اسماعیل و برادرش عبدالله، دختر حسین بن حسن بن علی بن ابیطالب بود و فاطمه نام داشت. چه پس از حسن و حسین امامت از برادر به برادر دیگر نرسد و جز در فرزندان و بازماندگان امامان روا نباشد و عبدالله و موسی دو برادر اسماعیل را حقی در امامت نیست. پیروان او، به دو دسته تقسیم شدند. این گروه معتقدند که پس از امام صادق پسرش اسماعیل امام بود، مرگ اسماعیل را در زمان پدرش انکار کرده و گفتند: او نمرده و نخواهد مرد، و او مهدی قائم است، زیرا پدرش پس از خود، به امامت او اشاره کرده، پیروان خود را پایبند ولایت او ساخت. بهطور مثال پیروان ناصر کبیر در گیلان و مازندران را با نام ناصریه میشناختند؛ در حالی که گروهی با نام قاسمیه نیز در مقابل آن حضور داشتند. زیدیان در طول تاریخ قیامهای متعددی علیه خلافت و حاکمان وابسته آن داشتند. زیدیان امام را معصوم نمیدانند، وجود چند امام در یک زمان را منتفی ندانسته و حتی برخی از امامانشان ممکن است خود زیدی نباشند.

مروزه اکثر مردم نسبت به تأمین رزق در توهّم شدیدی بهسر میبرند و اگر به کمک معارف الهی و سخنان معصومین(ع) خود را از آن نجات ندهند، سراسر زندگیشان لگدمال طلبِِ افراطی رزق میشود. علمی که حکمای ما – بویژه امام ره – به نوعی، آن را از علوم مقدسه، به شمار آورد. امروزه غالب زیدیان پیرو امامت خود در یمن هستند که از موارد بیشتر خاندان حوثیهاست. غالب زیدیان به موروثی شدن امامت قائل نیستند و هر سیدی که علیه ظلم دعوت به جهاد کند را امام مینامند. علویان طبرستان و گیلان و زیدیان یمن بزرگترین و دنبالهدارترین جنبشهای این مذهب بودند. ظهور شاه اسماعیل در ایران منجر به یکپارچگی این سرزمین زیر پرچم یک حکومت ایرانی پس از سدهها ملوکالطوایفی شد. اعتقاد بر این بود که مردگان به سرزمین مردگان که شئول نامیده میشد، میروند. این گروه به نام پیشوای خود، یحیی بن ابی سمیط، یا به قول شهرستانی در ملل و نحل، شمیط، سمیطیه نامیده شدند. این گروه منسوباند به محمد بن ابی زینب الاسدی ملقب به اجدع مکنی به ابوالخطاب، پیشوای فرقهای از غُلات که از شاگردان امام صادق بود.

آوردهاند که محمد بن جعفر، در هنگام کودکی روزی نزد پدر آمد. جعفر بن محمد الصادق امام ششم شیعیان، احیاکنندهٔ مکتب فکری و عقلی و فقه امامیه است که از زمان رسول خدا و مبتنی بر تعالیم وحی بودهاست. البته در برخی از جوامع تعداد انگشت شماری از افراد به جای اکتفا به نیروی اساطیر و خدایان موهوم از نیروی تفکر خود استفاده کردند و به چاره اندیشی منطقی پیرامون پدیدهها پرداختند و علم را پایهریزی کرند، اگر بشر امروزه بدین سطح از تمدن و تکنولوژی رسیدهاست نتیجه شک کردن همین تعداد انگشت شمار (در ادوار مختلف تاریخی) در بنیانهای فکری جامعه و تلاش برای تغییر نگرش خود نسبت به محیط پیرامون بودهاست. همچنان که به سوی او میدوید، دامن جامه اش پای گیر او شد و خاک از چهره اش بزودود و گفت: از پدرم شنیدم که میگفت اگر تو را فرزندی باشد که مرا ماند، نام من بر وی گذار، زیرا او به مانند من و پیغمبر است و بر سنت او باشد. و این طایفه از آن امام کامل و بحر زاخر روایت کنند که فرمود: اگر سر من از فراز کوهی بر جانب شما منحدر شود، در کشتن من جازم مباشید که من صاحب شما و امام با اهتداء و صاحب شمشیر ایالت و ظهورم.  A rticle was created  with G​SA  C ontent Gener ator  D emover​si on !

دیدگاهتان را بنویسید