پنج شعر اشتباهاتی که در سه سال

اولین کتابی که از زبان کرهای ترجمه کردم، «دموکراسی پس از دموکراتیزاسیون» بود و بعد سراغ شعر رفتم.» اتحادی درباره اینکه آیا رفتن سراغ ادبیات کره به دلیل توجه و علاقه نوجوانان به فیلم و موسیقی ادبیات بوده است، گفت: «کتاب جدیدی با عنوان «شناخت فرهنگ کره» دارم که در روزهای آینده راهی بازار خواهد شد و این موضوعات در آن توضیح داده شده است. در عین حال، خانه متروک آن قدر از هزل استفاده میکند که باعث میشود این اثر را در زمرهٔ هزلیات قرار دهیم. او خود جامعه را هم نقد میکند. حضور در سه فیلم کوتاه سینمای آزاد آن سال ها به کارگردانی حسن بنی هاشمی به عنوان بازیگر و دریافت جایزه ی اول سینمای آزاد برای فیلم نهنگ که نویسنده ی آن نیز خود منصفی بود اشتهار دوچندان او را فراهم کرد. ما وقتی آثار او را بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که او نویسندهای است خواستار سعادت همگانی و مناسبات اقتصادی میخواهد که همه جامعه از آن بهرهمند باشند و به آزادیهای سیاسی هم اعتقاد دارد.  Article has be en gener᠎at ed  with GSA  Content Generat or Demoversion!

یک شخصیت در داستان وجود دارد که به طور خاص نماد زمان در نظر گرفته شده است: پیرمردی که با پدر خانواده آشنا بوده اما دچار فراموشی شده و پس از مرگ پدر وقتی تابوتاش را میبرند، نمیداند این تابوت کیست و عبدالجواد را به یاد نمیآورد. پس از آن هم وقتی پادشاه به قدرت میرسد آدمی دستنشانده انگلیس است و افرادی که دور و بر پادشاه هستند همگی عوامل انگلستاناند. در این جلد، سراغ همگانیها یا اشتراکات شناختی رفتم که میتوانند بهزعم من در نقد ادبی نیز کارکرد داشته باشند، چرا که ادبیات چیزی جدای از وجود انسان نیست، پس قواعدش نیز باید از وجود انسان بیرون کشیده شود. از خود او یک بار میپرسند چرا هر حکومتی سر کار میآید تو کتابت را مینویسی و زندگیات را میکنی؟ دستبرد فکری یا سرقت ادبی استفاده از هر تالیف بدون ذکر مولف می باشد. وی با اشاره به تعریف رایج نقد ادبی که آن را مطالعه نظاممند ادبیات معرفی میکند، عنوان کرد: واژه و مفهوم نظاممند در این تعریف بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد نقد روش دارد و نمیتوانیم هرچیزی را بهعنوان نقد جای داد. در سالهای گذشته، نحوه متفاوت برگزاری این جشنواره جذابیت مضاعفی به آن داده است.

او شاعر حماسه سرای ایرانی است که تنها و مهم ترین اثر او شاهنامه است. ق حکیم و جهانگرد و شاعر و دانستانسرای پارسی گوی در قرن ۶ ه . آثار ترجمهشده، با نمایش مهارت نویسندگان بزرگ جهان در توصیف شخصیتها و رویدادها، افق جدیدی را پیش روی نویسندگان ایرانی باز کرد. باز مردم هستند که در این نزاع قدرت آسیب میبینند و مردم هستند که زیر فشار سیاست له میشوند. آیا موافقید که سیاست یا نزاع قدرت هم به نوعی همین نقش را در سیر فروپاشی این خانواده بازی میکند؟ بله اما نقلقولی که کمال از خواهرزاده زندانیاش میکند نشان میدهد که فروپاشی جامعه به معنای این نیست که جامعه مرده و همهچیز را کنار گذاشته است. این جامعه دارد کار میکند که استقلالاش را به دست بیاورد و آدمهای خودفروش را کنار بزند. از جمله جان هاپکینز اصرار دارد نظریه ادبی و نقد ادبی فرقی با هم ندارند. اولین مجموعهداستان کوتاه بهرام حیدری با عنوان «به خدا میکشم هرکس که کشتم» در سال 56 منتشر شد و سال بعد مجموعه «لالی».

این کتاب ۱۵ داستان کوتاه به هم پیوسته را در بر می گیرد که در همه آنها یک شخصیت زن مشخص وجود دارد. نجیب محفوظ به آرمانهای سوسیالیسم باور دارد اما در عینحال به آزادی هم باور دارد. با محدودیتهایی که به وجود آمد مانع انتتشار همین سهگانه محفوظ شدند. آیا میتوان گفت که در سهگانه شهر قاهره به عنوان یکی از شخصیتهای رمان مطرح است؟ بهجز مکان که شهر قاهره است و در سهگانه به عنوان شخصیت مطرح است، زمان هم یکی از مهمترین شخصیتهای رمان یا حتی شاید بتوان گفت مهمترین شخصیت اثر است. خواندن موفقیت های یک فرد و سختی هایی که برای رسیدن به شهرت و موفقیت تحمل کرده است برای اغلب مردم انگیزه بخش است، البته ما با خواندن سرگذشت ناموفق افرادی مانند جنایتکاران میتوانیم از روش زندگی آنها عبرت بگیریم و به داستان زندگی آنها به عنوان یک هشدار نگاه کنیم. شرفی خبوشان در این نشست گفت: برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده نگاه ویژهای به اهالی حوزه ادبیات انقلاب اسلامی دارد؛ چراکه بخش مهمی از پیامهای انقلاب بر دوش نویسندگان متعهد انقلاب اسلامی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید