پنج راه برای اختراع مجدد شعر خود

ارتباط فرهنگیِ مابین اقوام و ملل می­تواند موجب خلق اسطوره­های مشابه و روایت­های همگون از داستان حیات بشری گردد و رسوخ این کهن­الگوها در شعر و نثر زمینه­ای است برای پیدایی ادبیات تطبیقی. ادبیات میل به خواندن و نوشتن است و باید دید واقعا چند نویسنده نوشتهاند، برای آنکه آثارشان خوانده شود؟ پیشنهاد ما این است که از همان سال اول شروع تحصیلات زبان و ادبیات انگلیسی خواندن داستان های زبان انگلیسی و نوشتن داستان های کوتاه را شروع کنید تا پایه قوی از این رشته داشته باشید. افلاطون در همان دوران به شعر حمله میکند و آن را هنری دست دوم، تقلیدی و نادرست میداند. نویسنده در به کار بردن کلمات همان قدر دقت می کند که نقاش در به کار بردن رنگ. لازم به ذکر است که سعید بیابانکی نیز قرار بود در این میزگرد شرکت کند و بنا به سفرکاری غیرمنتظره شرکت نکردند. اما نویسنده این کتاب مریم ریاحی است که متولد 1352 در استان تهران بوده و تحصیلات کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دارد. خانوادهای هم که در رمان میبینیم پدر و ماری هستند که میدانیم پدر تاجری است که شیوه زندگی بورژوایی دارد و در ظاهر یکجور است و در باطن جوری دیگر. در سالهای باززایی مفاهیمی چون یگانگی فرم و محتوی در ادبیات کلاسیک مطرح شد که از چشمگیرترین دستمایههای نقد است.

نئوکلاسیکهای قرن هجدهم مانند پوپ، درایدن و جانسون در توجه به اصول کلاسیک مانند فردگرایی، خویشتنداری، تعادل و آرایه (تناسب فرم و محتوا)، وحدتهای سهگانۀ زمان، مکان و موضوع از آنها هم سختگیرتر بودند. و اساساً وقتی زبان پیدا شود، آوا و لحن هستند که قبل از فرم و محتوا حضور دارند. بازیابی و بازخوانی متون قدیمی از جمله ترجمه بوطیقای ارسطو در سال ۱۴۹۸ به زبان لاتین به دست جورجو والا یکی از مهمترین دلایل شکلگیری این گفتمان در آن دوران بود. کتاب تاریخچه نقد ادبی یکی از جامعترین و در عین حال خلاصهترین کتابهای تاریخچهی نقد است، پرهیز از زیادهگویی و پرداختن به اندیشههای نظریه پردازان نقد ادبی از ویژگیهای برجستهی کتاب تاریخچه نقد ادبی محسوب میشود. در بخش بررسیِ محتوای کتاب، ضمن برشمردن مهمترین مؤلفهها، نسبت مباحث آن با وضعیت کنونی نظریه و نقد ادبی در غرب و ایران توضیح داده شده و مطالب آن از جهت انطباق با مطالعات میانرشتهای در ادبیات فارسی در کانون توجه قرار گرفته است. این دیدگاه که در ضابطه خلاصه میشود بر قسمت اعظم نقد ادبی تا قرن هجدهم سایه انداخته است. بامداد خمار از زبان دختری به نام محبوبه که پدرش از اشراف تهران در زمان رضاخان بود روایت میشود.

زبانشناسی علمی گسترده بوده و زبان را از مناظر و جهات مختلفی بررسی میکند؛ از این رو شاخهها و زیرمجموعههای بسیاری دارد. وی همچنین نظریههای خاص نویسنده و زیباشناسی و بوطیقای او را بیان میدارد، آن گاه بازتاب همه آنها را در آثار دیگران بررسی میکند .نقد تئاتر، مقوله تاریخ ادبیات، جامعهشناسی ادبیات، زبانشناسی و نشانهشناسی ادبیات از دیگر مباحث این کتاب است .این اثر در ده فصل به چاپ رسیده که عناوین آن بدین قرار است :فورمالیستهای روس، نقد در آلمان، نقد مبتنی بر آگاهی، نقد دنیای خیال، نقد روان کارانه، جامعهشناسی ادبیات، زبانشناسی و ادبیات، نشانهشناسی ادبیات، بوطیقا و نقد تکوینی .در انتهای کتاب نتیجه مباحث، کتابنامه، واژه نامه فارسی به فرانسه، و فهرست نامها به طبع رسیده است . اما مفهوم مدرن و امروزهی زبانشناسی با انتشار کتاب “دورهی زبانشناسی عمومی” توسط فردینان دو سوسور آغاز شد. به قول اليوت (در مقاله مذهب و ادبيات) معيارهای ادبی فقط مشخص می كند كه اثری ادبی است ولی عظمت يک اثر فقط با معايير ادبی مشخص نمی شود. نظریه یا به قول غربیها «تئوری» با اینکه ریشه در نقد ادبی دارد و نقد ادبی هم به دوران ابتدایی پیدایش تمدن یونان و زمان ارسطو و افلاطون برمیگردد؛ اما به شکل یک رشته دانشگاهی از اوایل قرن بیستم به وجود آمده است.

​Th is c ontent was do ne by G SA C on te nt G​ener᠎ator Demov​ersi on!

شما برای ارائه تفسیرهای بصیر و اصیل از متون، از نظریه و تحقیقات انتقادی استفاده خواهید کرد. اس. الیوت، نقد وسیلهای است برای فهم بیشتر اثر و التذاذ عمیقتر از آن. ما را بر سر زمان، نحوه و زمینه های اجتماعی و فرهنگی پیدایش چنین شعرهایی بحث نیست و بیشتر برآنیم که این گونه شعر را بشناسیم و البته در حدّ نیاز، به مقتضیات آن اشاره کنیم. متاسفانه در برخی از دورههای جشنواره شعر فجر برگزیده شدند که لزوماً شعرشان به عنوان ویترین شعر انقلاب مطرح نبوده است؛ رواداری خوب است، اما قرار هم نیست که ذیل عنوان شعر فجر ما شعر و شاعرانی را مطرح کنیم که به وضوح معارض با جریان فرهنگی انقلاب اسلامی هستند. که کسی بلد نیست! مهمترین پیوند دهنده این کشورها و ایران فرهنگی، شعر است؛ شعر، مهمترین ثروت ما ایرانیان و فارسی زبانها است که با زبان آن مطالب خود را به هم منتقل میکنیم و با ابزار شعر به سمت مبارزه با آنچه که نمیخواهد فرهنگ، روحیات، برادری، مودت، اخلاص، دوستی، انسانیت، شرافت و.. سوسور در این کتاب بین مطالعات همزمانی و درزمانی تمایز قائل شد و بر نظام زبان تاکید داشت. نقد و بررسی کتاب «چه بود و چه شد»؛ زبان در تصرف اینترنت زبان همیشه در حال تغییر است و در سطح کلان برخی از اساسیترین تغییرات ناشی از ظهور فناوری است. This a᠎rt ic​le has been writt​en ᠎with GSA Co᠎nt᠎en t Ge​nera​to​r  DEMO.

دیدگاهتان را بنویسید