پاسخ داده شد: بیشترین سوالات شعر

شعر سپید یا شعر شاملویی گونهای از شعر نو فارسی است که در دهه سی شمسی و با مجموعهٔ هوای تازه از احمد شاملو ظهور پیدا کرد و شاید بتوان آن را با شعر آزاد (به فرانسوی: vers libre) در ادبیات کشورهای غربی مقایسه کرد. شاید نمی دانستید ولی دانستن اش جالب است که اقتباس از آثار خارجی هم برای سینمای ایران دردسرساز بوده است. آثار آنها بر روند کاری شما چگونه بوده، به ویژه که زبان انگلیسی را هم میدانید، آثار خارجی چه تاثیری بر شما داشته است؟ اما ایدههای داستانی تابع زمان و محیط کاری نویسنده هستند. از طرفی، انتشار مجدد بسیاری از کتابها که در آن زمان توقیف بودند، تشجیع و ذوقزدهمان میکرد و بشارت جهانی تازه را میداد که حالا در عصر انقلاب چگونه باید نوشت. به یاد دارم یکی از استادان همیشه به ما میگفت: «کسی که دو زبان بداند، دو نفر است، و کسی که چند زبان بداند، چند نفر.» البته خودم فکر نمیکنم که زبان تاثیری روی کارهایم گذاشته باشد؛ چون من هم مانند بسیاری از نویسندگان، آثار ترجمهشده را میخوانم. یک شهرِ وهمی و متروکه، مانند شهر وهمی الیوت در «سرزمین بیحاصل»؛ ناگفته نماند که مسجدسلیمان خاستگاه بسیاری از شاعران و نویسندگان بنام بوده است.  This  da​ta has ​been cre ated wi᠎th the ​help of G᠎SA  Content Gene rator DEMO!

این مقاله، راهنمایی است برای پیدا کردن رمانهایی که ارزش خوانده شدن دارند و هر ایرانی باید آنها را بخواند. در سده نوزدهم، رمانتیکها آن را دریابیدند و در حد ارزش واقعی که داشت، آن را تحسین کردند. یعنی بیشتر ناظر به عناصر صوری و فیزیکی شعر هستند، نه جوهرهٔ درونی و متافیزیکی آن. توضیح کتاب:کتاب پژوهشی است در باب((نقد ادبی)) که با تاریخ ادبیات مدلل یعنی علم تاریخ از منظر گوستاو لانسون آغاز میشود ;سپس نویسنده نظریهها و روشهایی را در نقد ادبی مطرح میسازد که در این حوزه تاثیر گذار بودهاند .نقد هنرمندان، خاصه هنرمندان قرن بیستم، مقوله دیگری است که نویسنده آن را تبیین کرده است . همانطور که ما از خاطراتمان در گذشته یاد میکنیم و میگوییم ای کاش دوباره به آن روزها برگردیم. این گذشته کجاست؟ چیست؟ به باور منوچهرآتشی، شعر «موج ناب» اولینبار در این شهر پا گرفت. ب. سلز از ساختارگرایی دارد (ساختارگرایی مطالعة ساختمان آفریدههای طبیعت و آفریدههای بشر است)، میتوان نتیجه گرفت که مثلاً ساختارگرایی تحقیقی در این باب است که چگونه سه ـ چهار بیت از یک شاعر با یکدیگر قابل مقایسه بوده و به بیت پایانی میانجامد. This has been cre​at ed with GSA Content G enerator  DEMO.

برای نمونه در داستان «تمرین در شبی تاریک» سه راهزن هستند که خیلی روشنفکر بهنظر میرسند! بعضی جاها بهنظر میرسد گاهی کاراکترهای شما بسیار روشنفکر هستند و حتی شبیه فیلسوفها حرف میزنند؟ بهنظر من دانستن زبان، مانند یک سلاح است برای نویسنده که به او اعتمادبهنفس میبخشد و منابع بیشتری را در اختیارش میگذارد. او هم از تشبیه فشرده و هم گسترده استفاده می کند.ضمنا از روش های گوناگون برای ایجاد تشخیص بهره می گیرد.در کنار اینها از استعارات اسمی ،فعلی و صفت نیز بی بهره نیست. رویکرد آموزش از راه ادبیات هرگز با کودکان و زیست آنها بیگانه نیست. مدرنیتهایکه از راه رسیده بود و دنبال جایگاهش میگشت. و بهقولگلشیری: «آدم دنبال چیز دیگری میرود، اما به جایی دیگر میرسد.» و این همان معناباختگی است. اگر به دنبال تحقیق در مورد سعدی برای دبستان هستید، در این مقاله از مجله اینترنتی ایده آل مگ قصد داریم بخشهای مختلف زندگی و عمر هنری او را مورد بررسی قرار دهیم. او در نگارش داستانهای خود معجزهگری است که از فرهنگ مردم بهره گرفته و نثر ساده و عاری از پیچیدگیهای ادبی را تولید میکند. شهید مصباح در تاریخ 24 دلو 1357 مردم قهرمان چهارکنت را تشویق به قیام مسلحانه نمود که بعد از آغاز جهاد مردم چهارکنت، شهید مصباح مانند پروانه بین شهر و مناطق آزاد شده در حرکت بود.

این عدم تناسب بین کاراکتر و زمینه اجتماعی و فرهنگی آنها باعث عدم همخوانی بین کاراکتر و بستری که از آن آمدهاند، نمیشود؟ این فقر ما را به بنبست و انزجار میکشاند؛ به بنبست اخلاقی، به بنبست اجتماعی و درنهایت به یأس و بنبست فلسفی. در داستان «پنجشنبه سگی»، ما فقر را به مفهوم متعارف کلمه نمیبینیم، بلکه چهرههای دیگر آن را میبینیم. و این ذهنیت ما را به سمت آبلومویسم سوق میداد و در بهترین حالت از ما نویسندگانی شفاهی میساخت که سالیان سال با آن دست به گریبان بودیم. ناگفته نماند که گذشته، از یک جایی برای انسان اعتبار و ارزشی دیگر به دست میآورد. و آن زمانی استکه انسان تکیهگاههای معنویاش را از دست میدهد. سعی شده در انتخاب صد کتاب برتر، تصویری از انسان ایرانی در ادبیات داستانی فارسی به خواننده ارائه شود که همزمان که یک اثر داستانی را میخواند، تصویرِ انسان ایرانی در این گذارِ صدساله را هم بخواند. در فهرست اولیه، 146 رمان و نویسنده انتخاب شد و پس از بررسی، صد رمان و داستان کوتاه و بلند برگزیده انتخاب شد. زندگینامه ها معمولاً شامل عقاید و افکار نویسنده بسیار بیشتری هستند ، زیرا صمیمی تر هستند. وی با بیان اینکه حضور جدی شاعران و نویسندگان را در قیام انقلاب از سال 1342 شاهد بودیم، افزود: قطعا شاعران و نویسندگان در خط اصلی پیروزی انقلاب اسلامی و مناسبت ها هستند.

دیدگاهتان را بنویسید