واقعیت زشت درباره شعر

علاقه دارید، لازم است بدانید ریشهی تمامی این موارد به فرهنگ و ادبیات کشورهای دیگر بازمیگردد. وی در معرفی برنامههای تبیینی و پژوهشی این مرکز بیان کرد: برنامههای تبیین محور که به بیان دستاوردها میپردازد، شامل رویدادی با محوریت تاثیر و تاثر ادبیات عاشورایی و انقلاب است که تحت عنوان «لاله هزار ساله» با حضور اندیشمندان و صاحبنظران، روز ۱۲ بهمنماه در سالن طاهره صفارزاده برگزار میشود. در نوشته پشت جلد کتاب عنوان شده است: درباره خرت و پرتهای این گاری شکسته: «آهنقراضه»ها، داستانهای طنزند. اما تعهد ویژهای را پشت خود میبیند. فردوسی که بر اثر مرور زمان املاک خود را از دست داده بود. در همین اوان از شیراز به بغداد رفت و در آنجا در نظامیه بغداد که خاص فرقه شافعی بود به تحصیل علوم دینی و ادبی پرداخت و پس از اتمام تحصلات خود در نظامیه عده ای از مشایر تصوف ابن جوزی و شهاب الدین سهروردی را نیز ملاقات کرده و از آنان کسب فیض نمود و سپس به سیاحت ممتد خویش پرداخت. جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی متخلص به نظامی ۵۳۵ – ۶۱۴ ه . Data was cre​ated with G SA C onte​nt Gen erat or DEMO !

جلال الدین محمد بن بهاء الدین مولوی بلخی رومی متخلص به مولوی ۶۰۴ – ۶۷۲ ه . شیخ مصلح الدین بن مشرف الدین سعدی شیرازی متخلص به سعدی ۵۸۰ – ۶۹۱ ه . متولد خرجرد جام از توابع خراسان ؛ وفات هرات پدرش نظام الدین دشتی و جدش شمس الدین دشتی منسوب به محل دشت اصفهان بود که بعد از ولایت جام مهاجرت کردند تخلص جامی هم به مناسبت ولایت جام است و هم به سبب ارادتی است که نسبت به شیخ احمد جام است. جلال الدین تحصیلات خود را نزد شمس الدین محمد تبریزی از شاگردان پدرش ادامه داد. فضای ذهنی و شعری شاعر در این مجموعه هم در ادامه دو مجموعه قبلی «گریههای امپراطور» و «اقلیت» است. در مباحث جدید نقد ادبی به این روش نقد نسبی (Relativistic criticism) میگویند. برای توضیح عبارات فوق ناگزیر از اشارهای اجمالی به نظریهی فرمالیستها هستیم. این مطلب هم را برای خواندن پیشنهاد می کنم: در زمان شکست عاطفی،چه کتاب هایی بخوانیم؟

خصوصیت برجسته شعر ناصرخسرو این است که وی هرگز دیوان خویش را به مدح شاعران و امیران خویش نیالوده است و آنچه را ستوده و در شعر خویش آورده همه چیزهایی است که وی از نظر اجتماعی و مذهبی بدان ها ایمان داشته است. خواجه نصیرالدین طوسی یکی از عناصر ایجاد انفعال نفسانی را، وزن و موسیقی شعر میدانست و پیش از او ابنسینا نیز متذکر شده است که لحن در نفس تأثیر بسزایی دارد و هر غرضی را با لحنی که خاص اوست، باید بیان کرد. شعر، پدیده ای است که با همه افراد جامعه بشری سر و کار دارد و هر یک از این افراد، بنا بر سطح فهم خود و انتظاری که از شعر دارد، میتواند تعریفی برای آن داشته باشد. به این ترتیب خواننده این کتاب، برای برقراری ارتباط با آن، باید آثار دیگر احتیاط به ویژه اشعارش را مطالعه کرده باشد. خیال یا تصویر که عنصر اساسی شعر است عبارت است از: کوشش ذهنی شاعر برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت و ایجاد تصرف ذهنی در این مفاهیم. پس شاید این مقاله صرفاً بهانهای باشد برای بررسیِ بررسیهای آنان. دلیل آن شاید این بود که نگارش نثر صرف، آسان و غیر مهم مینمود. درارتباط است. جهان هرروز بیش­ازپیش به سوی تحقق تدریجی این امر گام بر می­دارد.اصطلاح «جهانی­شدن»، در گذشته، چونان اصطلاحی جدّی و علمی کمتر مورد توجه و کاربرد بود و عمدتاً از اواسط دهه­ی 1980 هم­چون اصطلاحی علمی استفاده شد. ᠎This  post has be en generated with t he ​help  of G SA C onte nt Gener ator DE MO!

وی از ملاکین طوس بود. جامعه هم چیزی از روحانیت نمیداند که آنها در چه مسیری رشد کردند. عنصر خیال را میتوان در دو جهت بررسی کرد: یکی در محور افقی شعر؛ یعنی در طول مصراعها که منجر به ایجاد انواع مجاز، تشبیه، و استعاره میگردد و دیگری در محور عمودی شعر؛ که در واقع تصویرهای پراکنده در کل شعر را به هم پیوند میدهد و طرحی یکپارچه و ساختمانی استوار به کل اجزای شعر، متناسب و هماهنگ با محتوا میبخشد. اگرچه نمیتوان هر سخنی را که دارای انواع صورخیال است، شعر به حساب آورد و در عوض چه بسیار شعرهای مؤثر و باارزش میتوان یافت که خالی از عناصر خیال هستند؛ اما بدون تردید یکی از عناصری که سبب تمایز زبان شعر در مفهوم وسیع کلمه میشود؛ صور خیال است. آنها در همه عناصر شعر معتقد به یک خانه تکانی جدّی بودند و حتّی می توان گفت تحوّلی که به وسیله اینان در عناصر خیال و زبان رخ داد، بسی عمیق تر و کارسازتر از تحوّل در قالب شعر بود. در اوایل قرن هفتم به علت شهرت و معروفیتی که داشت محمود سلطان محمد خوارزمشاه گریدد ناچار با پسرش جلای وطن کرد و از نیشابور به زیارت خانه خدا و از آنجا به بغداد و ملطیه رفتند و در ملطیه به مدت هفت سال اقامت گزیدند.

دیدگاهتان را بنویسید