واقعیت زشت درباره ادبیات

عطار به کثرت شعر و تالیفات مشهور است تعداد نوشته های او را مجموعا (از نظم و نثر) بعدد سوره های قرآن ۱۱۴ کتاب به وی نسبت داده اند که مقداری از آنها موجود و بقیه از بین رفته ست و مشهورترین آثار او به نام تذکره الاولیا است که به نثر فارسی نوشته شده پس از آن منطق الطیر است که شامل پنج هزار بیت است. جامعه باید تغییرات فرم و سبک را تقاضا کند و به تعبیری تحولات اجتماعی و تاریخی عامل به وجود آمدن سبکها و فرمهای هنری و ادبی هستند. این برخورد ­­می­تواند بر اثر روابط جغرافیایی، تاریخی یا حتی نظامی ایجاد شده باشد. آنان که با غزل حافظ و سعدی و مثنوی فردوسی و نظامی و امثال اینها عادت داشتند، ناگهان چنین شعرهایی پیش روی خویش می دیدند: قُقنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران، بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.

در خانواده خیلی از علما پیش آمده بود که فرزندانشان مجاهد شده بودند؛ مانند آقای جنتی، محمدی گیلانی و آیتالله حسنی. فردوسی بین سی و پنج تا چهل سال بیشتر نداشت که دقیقی شاعر حماسه پرداز و هم ولایتی او که نظم روایات ملی ایران را چند سال پیش آغاز کرده بود در سن جوانی به دست غلامش کشته شد و فردوسی بر آن شد تا کار نیمه تمام او را دنبال کند. ق متولد کن و متوفی یکی از بزرگترین عرفا شعرا و نویسندگان ایران در قرن ۶ ه. پایبند رای آوردن نقطهنظر دیگران و قضاوت آنها نیستم البته این گفته از بیتفاوتی نمیآید. درواقع او اگرچه با شیوههای مدرن روایی آشنا است اما در سهگانه همچنان به رئالیسم پایبند بوده اما تلاش کرده که خواننده را با شیوههای دیگر روایت هم آشنا کند. دردوران حیاتش دولت سامانی روبه ضعف نهاد و در نتیجه غلامات ترک قدرت یافته و هریک بر مسندی تکیه کرده بودند. تقریبا نسبت به شعرهای دیگر سادهتر است که از ممارست و نتیجه با کلمه زندگی کردن میآید. نیمایوشیج و پیروان او به چنین نتیجه ای رسیدند و عمل کردند و در هدف خود موفّق هم بودند.  Conte᠎nt was c re​ated with the  he lp  of GSA Content Gene rator DEMO.

به دلیل اینکه آغاز ادبیات داستانی معاصر فارسی با داستان کوتاه بوده، و این روند طی این صدسال نیز ادامه داشته، بنابراین انتخابها منحصرا به رمان ختم نشد، بلکه به سراغ مهمترین داستانکوتاهنویسهای این صد سال هم رفتیم تا تحتعنوان «برگزیده داستانهای کوتاه و بلند»، آنها را در فهرست صد کتاب برتر قرار دهیم؛ این درحالی است که هنوز برگزیدهای از داستانهای برخی از نویسندهها منتشر نشده است. نوستهای را میتوان ادبی نامید که نویسنده اش در ذهن خواننده تاثیر کند و مطلبی را به شکلی موثر بفهماند یا در رفتار خواننده تاثیر کند . هفده سال است جشنواره شعر برگزار میشود و یک نفر به واسطه این جشنواره به شعر علاقهمند نشده است و حتی کسی هم افتخار نمیکند که برگزیده این جشنواره شده است. او دارای گواهینامهٔ خلبانی نیز هست و در سال ۱۳۷۱، جوانترین خلبان ایران لقب گرفت. کتاب های ادبیات بسیار زیادی در ایران و جهان وجود دارند که شاهنامه، دیوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی از بهترین های آنها هستند. این رمان بار اول در سال ۱۳۴۰ با کمک علیمحمد افغان چاپ شد و در همان سال عنوان بهترین کتاب سال را گرفت و تا به حال یکی از پر فروشترین رمانها و از بهترین رمان های ایرانی است.

آقای وزیری که وقتی از ایشان پرسیده میشود که هنرمندان امسال قرار است فجر را تحریم کنند؛ با خیال راحت و بیتفاوتی میگوید خیر هنرمندان هستند و اصلا از این خبرها نیست، معلوم است اصلا فضای التهاب فرهنگی جامعه و انتقادات هنرمندان را جدی نگرفته است. مسئولان فرهنگی ما، راه تعامل با هنرمندان را بلد نیستند. بنابراین شاید با کمی ذوق و شیطنت بتوانیم ادعا کنیم که مشروطه بیش از آن که مشروعه باشد و شرع را ماندگار کند، مشعوره بوده و شعر را حیات دوباره بخشیده است. از آن جا که طبق قانون سوم نیوتون «هر عملی، عکسالعملی دارد؛ هماندازه با آن و در خلاف جهت آن» افراط در هر کاری باعث یک تفریط ماتأخّر میشود. عشق جزئی از زندگی است، اگر نمینوشتم خیلی راه راحتتری بود؛ برای بیان این عشق در سطح دو آیتالله عظمی در قم و بچههایشان، باید خیلی با ملاحظه وارد میشدم. در آغاز این قرن، شاعرانی به این فکر افتادند که آن دو اصل کلّی را به کنار نهند و نوآوری را فراتر از آن حدّ و مرز گسترش دهند. مدیرکل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری دومین برنامه این مرکز را آغاز «رویش ۴۴ رمان در باغ رمان ایرانی» معرفی کرد و افزود: باغ رمان ایرانی که ۱۹ بهمن ماه در تماشاخانه ماه افتتاح میشود، مفصلترین برنامه ما در سال ۱۴۰۲ است.

دیدگاهتان را بنویسید