همه کتاب آهنگ را دوست دارند

زمان دروازهی عالم را به روی ما میگشاید، ما را میآزارد، میترساند و آرام میکند. از زمان پا گرفتن هنرتئاتر در ایران، شاهنامه فردوسی منبعی مطلوب برای علاقهمندان خلق آثار نمایشی بوده است و هنرمندان بزرگی بهترین آثار خود را با الهام از شاهنامه خلق کردهاند.درون مایه شاهنامه بر اساس آزادخواهی و آزادگی مردم ایران است. تازه در سده چهاردهم بود که زندگی مردم اروپا با بهرهگیری از ساعتهای مکانیکی نظمی پیدا کرد. یکی از معروفترین نسخههای شاهنامه، «شاهنامه طهماسب» یا «شاهنامه شاه طهماسب»، متعلق به سده ۱۰ قمری است. به همین دلیل میتوان «شاهنامه دقیقی» را نیز منبعی قابلتوجه برای سرایش شاهنامه فردوسی دانست. تاریخشناسان، تاریخ ابومنصور معروف به «شاهنامه ابومنصوری» را عمدهترین منبع فردوسی در سرودن شاهنامه میدانند. فردوسی جزئیات وقایع شعرهایش را چنان دقیق به تصویر میکشد که خواننده خود را در جوار پهلوان شاهنامه میبیند. موسیقی کلام فردوسی نیز گیرایی بالایی دارد. ، امکان نصب و استفاده از آن وجود دارد.

کتاب شعر و آواز

در موزه ایروان نیز ۱۵ نسخه خطی از شاهنامه وجود دارند. تنها در نسخههای خطی باقی مانده از شاهنامه فردوسی، ۱۵ صفحه از مقدمه شاهنامه ابومنصوری را گنجاندهاند؛ البته پیش از فردوسی، دقیقی توسی به نظم در آوردن شاهنامهای بر مبنای نسخه به جا مانده از شاهنامه ابومنصوری را آغاز کرده بود. ابیات شاهنامه در طول زمان بدون تحریف و تغییر باقی ماندهاند.در طول سالهای بعد از مرگ فردوسی، نسخههای خطی مختلفی به همت پادشاهان ایران در دورههای مختلف تهیه و تنظیم شده است، که امروزه از باقی مانده آنها در موزههای برجسته در سراسر جهان نگهداری میشود. نکتهای که در این کتاب به عمد وجود دارد، سرعت بالای دشوار شدن تمرینها و مباحث است، که نشان دهندهی توقع بالای هیندمیت از هنرجویانیست که به واسطهی حضور در دانشگاه، باید با جدیت و نظم و منطق دقیق، به تک تک دروس هر فصل و اجرای تمرینهای آنها همت گمارند. نويسنده «جز زيبايی نديدم» ضمن خوانش برخی ابيات اين مجموعه و مقابله آن با شعر شاعران قرون گذشته ادبيات فارسی، ناظمی را ادامه دهنده راه آنان خطاب كرد و گفت: در زمان حاضر ارائه آثاری از اين دست كمتر شده و به خاطر سختی سرايش شعر در اين قالب خاص كمتر شاعری به اين فرم از ادبيات رو میآورد.  Da᠎ta w​as g enerated  by GSA Con tent G​enerat᠎or᠎ D em over​si on !

در اين مراسم كه با اجرای ماندانا زندی صورت گرفت در بخش نخست امامی به تاثير جايگاه شعر كلاسيک ايران در طی ادوار مختلف پرداخت و از آن به عنوان زبان مشترک ميان نسلهای فارسی زبان ياد كرد. حکیم توس تاریخ ایران باستان از زمان آغاز تمدن ایرانیان تا انقراض حکومت ساسانیان توسط اعراب را در شاهنامه به تصویر میکشد.در دوره اساطیری شاهنامه، فردوسی از زمان پادشاهی کیومرث تا ظهور فریدون را با زبان شعر بیان میکند. و از خودش میپرسد چرا او از ملاقات با من خوشحال است؟ در یک بیان ساده، کسب اطلاعات درباره پیشینهی تاریخی موسیقی، موجب میشود که به اهمیت این رشتهی هنری در گذشته نیز اطلاعات کسبشده و تغییر سلیقهی مخاطبان نیز به دست آید؛ بنابراین مطالعهی کتابهای تاریخی از جمله مهمترین اقدامات برای رسیدن به یک جایگاه مناسب در موسیقی به شمار میرود. او بیان میکند که چون خانواده در ادبیات سنتی ژاپن نقش مهمی ایفا میکند، هر شخصیت اصلی که مستقل باشد به انسانی تبدیل میشود که آزادی و تنهایی را بر رابطه بیبندوبار ترجیح میدهد.

اين كتاب را به استاد محمدرضا شجريان تقديم كردم چون به بيماری سختی دچار شد كه من نيز دو بار آن را تجربه كردهام. امامی با اشاره به مفاهيمی چون موسيقی ايرانی، خوشنويسی و اسطوره در اين مجموعه غزل به دايره واژگانی غنی اين شاعر اشاره كرد و افزود: تمام اشعار اين مجموعه بر اساس اوزان عروضی ادبيات كلاسيک ايران نوشته شده و به اين لحاظ مثال زدنی است. راهی که با ناامیدی، شکنجه روحی و تحقیر همراه است. در واقع، آرنت آیشمن را به سبب همین معمولی بودنش، ناتوان از درک شر و جنایتی که رقم زده است میبیند و همین ناتوانی در اندیشیدن و زیر و بم مأموریتی که انجام میدهد، عملاً به آنجا میانجامد که در اطاعتی کورکورانه صرفاً تابع باشد و همچون حلقهای در نظام اطاعت از قوانین و سازوکارهای اداری و اجرایی یک نظام توتالیتر عمل کند و دائم هم این گونه خود را توجیه کند که دارد به قانون عمل میکند. در این دوره ایرانیان به جنگ داخلی مشغول هستند و سرکوب دیوان که استعارهای از بومیان فلات ایران است، بزرگترین دغدغه پادشاهان ایران زمین ادامه مطلب بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید