همه تکه‌ها شما آرزو می‌کردید درباره بیاموزید ادبیات و بودمخجالت میکشیدم بپرسم

خاستگاه این دگرگونی در شعر پارسی را باید پیرو تحولات اجتماعی در دوران جنبش مشروطهخواهی دانست که بنیاد جامعه را دگرگون ساخت. با این که ریشههای این گرایش ادبی از دوران مشروطه شروع شدهبود، غلامحسین ساعدی با رمان توپ و مجموعه داستان کوتاه عزاداران بیل به عنوان پیشرو ادبیات روستایی شناخته شد. اما مفهوم مدرن و امروزهی زبانشناسی با انتشار کتاب “دورهی زبانشناسی عمومی” توسط فردینان دو سوسور آغاز شد. این کتاب که به قلم استاد یگانه ی نویسندگی در حوزه ی ادبیات داستانی یعنی جورج اورول به رشته ی تحریر در آمده است ، فرصتی است برای بازنگری در تمامی ارکان زندگی انسان مدرن که می توان آن را ” آینه ی تمام نمای سیاست های جهان امروز ” نیز نامید. کافی است این نام را بدانید تا ناتور دشتیها، ورودتان را به جامعه عشاق این کتاب تبریک بگویند. مفونی مردگان برای اولین بار در سال 1368 به چاپ رسید و از آن تاریخ تا به حال، اگر از تمام تجدید چاپهای متعدد، حمایت منتقدان، برگزیدگی در جشنوارهها و جوایز جهانی و…

داستان سمفونی مردگان، همانطور که در مطالب ذکرشدهی بخش اول به تفصیل بیشتر گفتهایم، ماجرای زندگی یک خانوادهی سنتی اردبیلی در عصر رضاشاهی را روایت میکند که این زندگی با تعدد شخصیتی و تنافرِ روحیات، عقاید و باورهای شخصیتها، تبدیل به صحنهی جنگ فلسفی (دیالکتیک) همیشگی اعضای خانواده میشود. عمویی که در طول داستان با توجه به خوش گذرانیها و کارهای خلافش در مسیر داستان تبدیل میشود به فردی شبیه به رابین هود و پدر جپسر، مارتین، که دغدغه حل معضلات و مشکلات عالم هستی را دارد. مثنویهای او در «بوستان سعدی»، نثرهای موزون او در «گلستان سعدی»، غزلیات و قصاید او در «کلیات سعدی» و آثار نثر او در قالب پنج کتاب: نصیحةالملوک، رساله در عقل و عشق، الجواب در تربیت یکی از ملوک گوید، مجالس پنجگانه وهزلیات سعدی به رشته تحریر درآمدهاند. پدر و پسری که در عین متفاوت بودن شخصیتشان به یکدیگر شبیهاند و این اتفاق یکی از نقاط قوت داستان محسوب میشود.

مردی که قصهاش از روزهای نوجوانی او در شیراز آغاز میشود. وضعیت حال حاضرسوژه را توصیف کنید و با”فلاش بک” به نقطه اولیه در زندگی وی رابطه علت و معلولی را نشان دهید. گاهی داستان را از زبان مارتین میخوانیم اما راوی اصلی داستان کسی نیست جز جسپر. شعری که مانند شعر خراسانی، دقیقاً یک سبک نیست. ثروت، خانواده، پایگاه اجتماعی، ولی از زندگی راضی نیست. شاید خواندن درباره زندگی یک بانوی دیپلمات آمریکایی برای خیلیها جذاب باشد، آنهم فرد شناختهشدهای مانند «هیلاری رادهام کلینتون». برای نقد ابتدا باید تنشهای موجود در متن را دریافت و سپس به جنبههای مختلف کتاب توجه کرد تا دید، نویسنده چهگونه مضامین مورد نظر خود را جان میبخشد. در نوشته پشت جلد کتاب میخوانیم: قاسم شکری یکی از تجربینویسترین و در عینحال قصهگوترین نویسندگان ادبیات ایران است. دنالمیریو نجیبزادهای ثروتمند اسپانیای که قصری در پاریس دارد هر چند وقت بک بار آگهی برای اجارهی یکی از اتاقهای قصرش در رونامه چاپ میکند و شرط او تنها این است که همخانهاش خانم باشد. اولین رمان نویسندهی ساکن کالیفرنیا، خالد حسینی، این گفتهها را تائید میکند. سعید پسری است که به قم آمده و در خانه مادربزرگش ساکن شده و مخفیانه در حوزه علمیه درس میخواند. Th᠎is ​da ta h as been wri​tten  by GSA Con tent Gene᠎ra tor  DEMO.

جنگ و وحشت طالبان، افغانستان را بهجایی مناسب برای فانتزیهای یک نویسنده تبدیل کرده است و به نویسنده این فرصت را داده تا صدایش در غرب شنیده شود. آرش سالاری از فضای شهر قم به عنوان یک مکان روایی استفاده بسیار بدیع کرده و خواسته تا در دل این شهر قصهای عاشقانه بنویسد و امروزی. چسبر راوی اول این داستان است و مدام از ترسهایش حرف میزند، ترس از شبیه شدن به زندگی پدرش مارتین و عمویش تری. شکری قهرمان خود را مدام در مواجهه با مرگ و تلخیاش قرار میدهد. رمان از فصلهای کوتاه تشکیل شده است و سیر آدمها و ماجراها به اندازهایاند که بتوان گفت با رمانی روبهروییم که مدام برای مخاطبش ماجرایی تازه در آستین دارد. دختری که به دلایلی پنهانی تهران، دانشگاه و خانوادهاش را رها کرده و برای گذراندن آخرین سال رشته حقوق به قم آمده و برای تثبیت روحیاش در مهدکودکی به عنوان مربی استخدام شده است. او تاکنون برای رمانهایش جوایزی از جمله جایزه بهترین رمان متفاوت را از آن خود کرده است. از دید مسئولین، شاعر باید شعرش را بگوید و این نگاه که شاعر میتواند بهتر از من این فضا را درک کند و من مستأجر فضای ادبیات هستم و این شاعر است که عمرش را صرف این حوزه کرده است و دلش برای این حوزه میسوزد وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید