هفت شعر بسیار مفید برای مشاغل کوچک

شعرهای کلاسیک فارسی ، احتمالاً شناخته شدهترین بخش ادبیات فارسی است که میتوان با آن، به مردم تمامی جهان به گفت و گو پرداخت. بخشهای هفتم و هشتم، مؤلف درباره نامها و واژهها، نامگذاران و واژه سازان و چند نکته کلیدی در داستان توضیح میدهد؛ سپس در بخش نهم داستان پرداز و داستان ساز را معرفی میکند. موضوع بخش رهیار تازههای کتاب است. فیلم این کتاب را هم ساختهاند، هرچند که کتاب جذابتر است. باز هم اثری قرننوزدهمی از نویسندهای فرانسوی در فهرستمان در باب مشهورترین رمانهای جهان قرار دارد. روح و اندیشه ذاتی رمان غرب مبتنی بر نیستانگاری اومانیستی است و درک این اندیشه مستلزم آشنایی و انس عمیق نویسنده با ادبیات غرب است؛ اما این حس و حال اومانیستی هیچگاه در نویسندگان داخلی به کمال یافت نشدهاست و به همین صورت نوعی دوگانگی و تضاد در صورت و محتوای رمان مدرن فارسی قبل و بعد از انقلاب وجود دارد. اما از اقبال خوب سعدی، منطقه فارس (کمی بزرگتر از استان فارس امروزی) حاکمان خوشفکری داشت که خیلی سریع با پذیرفتن حکمرانی مغول از ویرانی و ناامنی در منطقه خود جلوگیری کردند. گلستان سعدی در کشورهای مختلفی مثل فرانسه، انگلیس و آمریکا ترجمه شده است و بهدلیل پربار بودن از لحاظ معنا، شهرتی جهانی دارد. ​Post has ​been gen᠎erated ​with GS​A Co ntent Generator DEMO.

مثال بارز برای شکسته شدن مصراعها و جمله ها، این بیت سعدی است: دو چیز طیره عقل است; دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. ژانوالژان و کوزت دو تا از شخصیتهای معروف و تاریخی این رمان اند. ژانوالژان را دوباره دستگیر میکنند و اسقف را هم میآورند، اما اسقف میگوید که او ظروف را نزدیدهاست. درعوضِ بخششاش چیزی از ژانوالژان میخواهد. فلسفهی اخلاق، بحث پیرامون قانون، تقابل فقر و ثروت، عشق و تاریخ فلسفه از جمله موضوعاتی هستند که در رمان بینوایان پیرامونشان بحث میشود. باور کن عشق را.. کار به جایی رسیده بود که عدهای از مردم کلمبیا – سرزمین مادری گابریل گارسیا مارکز – خواهان رییسجمهورشدناش بودند که البته او نپذیرفت. اما تا جایی که او به رئالیسم وفادار است، آثار بسیار موفقی آفریده است. اما این روزها با نگاهی به فهرست پرفروشهایی که ناشران، کتابفروشان و موسسات پخش کتاب ارائه میدهند، بهویژه در حوزه ادبیات داستانی، میتوان به راحتی متوجه شد که عمده استقبال مخاطبان از آثار نویسندگان خارجی است و این هشداری ست که میتواند به انقراض ادبیات داستانی جدی این مرز و بوم بینجامد. که این خودش یک عیب بزرگ برای ارزیابی کلی از این سبک به شمار میآید. دنیای کلیدر از خودش میآید نه دنیایی که در واقعیت ما حضور دارد.

یوسا را نویسنده ای بیشتر از آمریکای شمالی یافتم تا از اهالی آمریکای جنوبی. این کتاب چندین بار به فارسی ترجمه شده، من ترجمهی خانم لیلی گلستان را بیشتر پسندیدم. شاید اگر دوستی با سارتر نبود خانم دوبوار به خاطر این رمان بیشتر دیده میشد. البته او در دادگاه های مختلف همواره ارتباط ژنتیکیاش با آن دختر که «لیزا» نام داشت را رد کرد و مدعی شد که فردی عقیم است و ابدا توانمندی پدر شدن ندارد. اسماعیل جهانگیری(مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان) نیز در این محفل بیان کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال 1357 پیروز شد و مبارزات آن را حضرت امام خمینی(ره) و یارانش دنبال کردند که ریشه، مبدا و هدف دارد. و با اخذ نمره ممتاز به درجه دکترای فقه و حقوق نائل شد. از مرحوم سید رضا کامیاب (یک روحانی که برای تبلیغ نهضت انقلاب از مشهد به کرمان آمده بود) به عنوان فردی که شهید قاسم سلیمانی را با انقلاب آشنا کرد، یاد میشود. عناصر ادبیات عبارتند از : تخیل ، احساس ، اندیشه ، عاطفه ، تضاد . در این دوران با کتاب سروانتس به نام دن کیشوت ، رمان به سبک جدید وارد ادبیات میشود.

᠎Po st has been gen er᠎at ed ᠎by GSA C᠎on tent Generator Demover si on .

ماتیا تصمیم میگیرد حداکثر استفاده را از این اتفاق ببرد؛ فرار میکند تا با پولی که از قمار به دست آورده، زندگی جدیدی را آغاز کرده و همین برای او کافی است تا آخر عمرش با نام جعلی «آدریانو» راحت زندگی کند. همچنین این رمان مشهور با حال و هوای اجتماعی فرانسه در حدود 100 سال پیش آشنایتان میکند و البته که پر از ریزرهکاریهای فلسفی و روانشناسیست. چه کردی با من تو … رودم و به غرقه شدن در تو معتادم. همان چیزی که در کارهای بسیاری از داستاننویسان جنوبی میبینیم. فیلماش را هم ساختهاند و اتفاقاً تعداد فیلمها و سریالهایی که از روی این رمان ساخته شدهاند، به 30 میرسد. و در حوزهی محتوا هم با مضامین غیرپیچیده و سرراستی مانند مدح، هجو و تغزل روبهرو هستیم. جامی گرچه به هیچ یک از دربارهای سلاطین معاصر خویش نرفته و دست حاجت نزد آنان دراز نکرده است با این حال تمام پادشاهان معاصر او مانند سلطان حسین بایقرا و سلطان ابوسعید تیموری با او مکاتبه و ارتباط داشتند. رمان بارها به فارسی ترجمه شدهاست و اتفاقاً از نخستین رمانهایی است که به فارسی ترجمهشان کردهاند. «نقد ادبی» موضوعی است که در گفت وگو با حسین پاینده به عنوان یک منتقد ادبی میتوانست محملی برای طرح این موضوع باشد.

دیدگاهتان را بنویسید