هشت استراتژی‌های برنده برای استفاده برای شعر

چرا باید شعر بخوانیم؟ نقد باید با رعایت اصول اخلاقی و با دیدی کارشناسانه انجام شود. حالا که قصد خرید رمان فارسی دارید باید تعیین کنید که در چه حوزهای میخواهید این ماجراجویی جدید را شروع کنید. رواج قصههای عاشقانه در ادب فارسی تا آنجا بود که منظومههای بزمی و عاشقانهٔ فراوانی به واسطهٔ شعرای زبان فارسی سروده شد. این نوع ادبی، از ژانرهای ادبیِ پرطرفدار در ادبیات فارسی است؛ به گونهای که شاید بتوان گفت هیچ شاخهای از اشعار روایی و آثار ادبی، جذابتر و پرکششتر از قصههای عشقی نیست و همهٔ انواع ادبی، از مدح و تغزل گرفته تا پند و اندرز، وصف، مرثیه، ساقینامه و غیره، در این نوع ادبی گرد آمدهاست. معمولاً شعر نو فارسی را به دو دستهٔ اصلی تقسیم میکنند: شعر نیمایی و شعر سپید. دیگر نکتهی جذاب شعر نو این است که اولین بار در تاریخ شعر فارسی، سبکی شعری دارای مانیفست میشود. این مجموعه شعر سنتی و نو درباره زندگی و از شاعران مختلف ایرانی است و امیدواریم که از خواندن این اشعار زندگی نهایت لذت را ببرید. به صفحهٔ بحث صفحههای مختلف آنها را درجهبندی کنید. را به صفحهٔ خود بیفزایید. اگر مایل به مشارکت هستید نام خود را به فهرست مشارکتکنندگان بیفزایید.

Th is h as be​en generat ed ᠎by GSA  Cont en t  Ge nera᠎tor DE MO.

دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد نوشته شهرام رحیمیان است و روایتگر زندگی یک شخصیت تخیلی به نام دکتر نون است. در این دوران با کتاب سروانتس به نام دن کیشوت ، رمان به سبک جدید وارد ادبیات میشود. گاه شعرهای بینابین این دو سبک را شعر آزاد مینامند. به طور کلی هنگام تحلیل متن توجه به جنبه های زیر مفید است: نویسنده درپی خلق چه اثری بوده است؛ مضامین اصلی اثر کدامند؛ سبک اثر چیست؛ مؤلف برای دست یافتن به تأثیر مورد نظر خود، از چه شگردهای ادبی بهره گرفته است. او توانست با کمک گرفتن از تجربهٔ ادبی دو شاعر بزرگ و منظومهپرداز پیش از خود، یعنی فردوسی و فخرالدین اسعد گرگانی، منظومههای مخزنالاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه را که بر روی هم «پنج گنج» خمسهٔ نظامی را تشکیل میدادند، بیافریند. کمک سرنشینان قایقی در آن مکان باعث شد که او جان خود را از دست ندهد.

در دوره بعدی که به قرون هجدهم تا بیستم میلادی باز میگردد با رخدادن انقلاب کبیر فرانسه دگرگونیها آغاز شد. دوره بعدی ادبیات معاصر ادبیات جدید است که از پس از جنگ جهانی دوم تا کنون پابرجاست و در این سالها با تغییرات بیشماری همراه بودهاست. ای بی خبر از عشق… این سه شاعر در سرودن شعر با درونمایه عاشقی بیرقیب هستند و حرف دل عاشقان را در قالب شعر به رشته تحریر درآوردهاند.البته عشق در اشعار این بزرگان، رنگ و بوی عشق معنوی دارد و همین موضوع باعث تمایز اشعار آنها شده است. بخشی از ادبیات قرون وسطی نیز ادبیات یهودیان بوده که به زبانهای عبری، لاتین و گاهی نیز فارسی به رشته تحریر در می آمده است. علاوه بر سنتهای شفاهی پیشین آنها که یک سنت ادبی مکتوب که به شدت تحت تأثیر ادبیات عربی و فارسی بود، در میان این مهاجران جدید پدید آمد. ادبیات در دوران جدید از وقایع سیاسی و تاریخی تأثیرپذیری فراوان داشتهاست.انقلاب بلشویکی روسیه، جنگ جهانی دوم، گسترش کمونیسم و رقابت با نظام سرمایهداری و پیشرفتهای صنعتی به شدت در ادبیات نظم و نثر جهان در دوران جدید تأثیرگذار بودهاست. در این عرصه نیز آثار بزرگی چون کشفالاسرار و عدةالابرار، اسرارالتوحید، مرصادالعباد، مثنوی معنوی و به نظم و نثر آفریده شدهاند.

ترکمنها ادعای مشترکی در مورد تعدادی از آثار ادبی دارند که به زبانهای اوغوز قدیم و فارسی (توسط سلجوقیان در قرون ۱۱-۱۲ میلادی) با دیگر مردمان ترک اوغوز، عمدتاً آذربایجان و ترکیه، نوشته شدهاند. در ادبیات فارسی چندین منظومهٔ غناییِ درخشان وجود دارد؛ مانند ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون. بخشی از ادبیات داستانی هندوستان که در همین دوران توسط ایرانیان به فارسی میانه و از آن طریق به دیگر زبانهای نیز ترجمه شد.کلیله و دمنه و سندباد و هزار و یکشب از این دست داستانهایی میباشند که از هندوستان به تمام دنیا انتقال یافتند. از دیگر شاعران برجسته ترکمن آن عصر میتوان به دولتمحمد آزادی (پدر مخدومقلی فراغی)، Nurmuhammet Andalyp, Abdylla Şabende، Şeýdaýy, Mahmyt Gaýyby و Gurbanally Magrupy اشاره کرد. اولین پیشرفت ادبیات ترکمن با ادبیات ترکان اوغوز ارتباط تنگاتنگی دارد. با این حال، اتفاق نظر وجود دارد که ادبیات نوین ترکمن در قرن هجدهم و از اشعار مخدومقلی فراغی سرچشمه گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید