هشت ادبیات نکات رایگان

جلد دوم مجموعه ادبیات نمایشی در ایران دربرگیرندهی دوران انقلاب مشروطه است و به بررسی آثار نمایشنامهنویسان آذری و فارسیزبانی چون حاجیبگف، نریمانف، مویدالممالک فکری، کمالالوزاره محمودی و همینطور نخستین روزنامه تئاتر ایران و نهضت ترجمه و اقتباس نمایشنامه در ایران میپردازد و با چاپ متون نمایشی چون حکام قدیم – حکام جدید، اوستاد نوروز پینهدوز و ضحاک راه آشنایی و بررسی ادبیات نمایشی در ایران را برای علاقهمندان هموار میسازد. او و آثار-اش در نیمهی دوم قرن بیستم سرآمدان ادبیات بودند. قضیهای که برای سارتر برقرار است برای کامو هم برقرار بوده، یعنی اینکه بسیاری او را نه فیلسوف که صرفاً یک رماننویس خوانده و دانستهاند. من نمیتوانم از فیلسوفبودن کامو – برخلاف سارتر – دفاع کنم، اما بهواقع او در دانشگاه فلسفه خواند و البته که کتاب اسطورهی سیزیفاش کتابی فلسفی است، هرچند که ژرفای بسیاری ندارد. درست است که هستی و نیستی در بسیاری قسمتهایاش بازنویسی کتاب هستی و زمان هایدگر است، اما عقاید ناب سارتر در این کتاب هم کم نیستند. آنها سارتر را صرفاً یک ادیب میدانستند. واقعاً بسیار جای تعجب است که چطور آنها چشمشان را روی کتاب هستی و نیستی یا نقد خرد دیالکتیکی میبستند. با توصیفهای بسیار مثبت، که برخی از آنها درست هستند و بیشتر آنها نادرست، «مهم» شده است، و اکنون «مهم» است چون میتواند «نمونهای آرمانی» (یا آرمانیشده) باشد برای تشخیص و تبیین عارضههایی که به آن مبتلا هستیم.

به هر صورت، رمان تهوع از مشهورترین رمانهای جهان و یکی از بهترین رمانهای فلسفی است. مشهورترین اثر ویکتور هوگو یکی دیگر از معروف ترین رمان های جهان است. او هم از تشبیه فشرده و هم گسترده استفاده می کند.ضمنا از روش های گوناگون برای ایجاد تشخیص بهره می گیرد.در کنار اینها از استعارات اسمی ،فعلی و صفت نیز بی بهره نیست. سرخ و سیاه استاندال را – بهمثابهی یکی از معروف ترین رمان های جهان – چندین بار ترجمه کردهاند؛ بد نیست ترجمهی آقای مهدی سحابی را مطالعه کنید. یکی از علتهای اینکه مردم زبان خارجی تحصیل می کنند این است که می خواهند با ادبیات آن ملت آشنا شوند چون ادبیات ملت ها مجموعه ای از هنر و ادب آن ملت است که بصورت نوشته یا کلام منظوم یا منثوراست. برخی از برجسته ترین ذهن ها در دنیای نقد ادبی، در کنار خود نویسندگان، در طول تاریخ تلاش کرده اند به این سوالات پاسخ دهند: چه چیزی ادبیات قابل قبول را به وجود می آورد؟ Post has  been created  by GSA C ontent​ G ener᠎ator Demover sion᠎!

ما این دوره را با حضور حداقل 120 نفر از شاعران جوان از 31 استان برگزار می کنیم. اما من فکر میکنم ما امروز در وضعیتی هستیم که باید از این مرحله بگذریم. استاد در مبحث یادشده چنین تبیین فرمودهاند که ماجرای اختلاف احادیث ناشی از کشمکشهای عقیدتی و فکری آن روزگار و شرایط سیاسی حاکم بر دوران زندگانی ائمه (علیهم السلام) بوده است؛ از این رو، روشن است که آگاهی از پیشینه مباحث ، بر زوایای این مسائل پرتو خواهد افکند و ما را با واقعیت دیدگاههای مختلف آشنا خواهد کرد. بسیار محبوب بود و بزرگترین شخصیتهای سیاسی ابایی از ابراز علاقه به او نداشتند. شیاطین از همه جا سنگاندازی میکنند و این نشان میدهد انقلاب به ثمر رسیده است. ترجمهی آقای اعلم گزینهی مناسبی است. من سعادت نداشتم تا ازمحضر آقای قدسی استفاده کنم .کامران رو به کاوه کرد و پرسید: چرا؟ یکی از اهداف اصلی دارالترجمه، ترجمه رمانهای اروپایی به زبان فارسی بود. This  po​st h as been done by G SA Conte᠎nt Generator D​em ov​ersi on!

میدل مارچ یکی از آثار جرج الیوت است، اما میتوان آن را مشهورترین اثر-اش دانست. رالف والدو امرسون یکی دیگر از ستایشگران شعر فارسی بود. یعنی این نبود که حالا کنار رمانهایاش قدری هم کتاب فلسفی بخواند تا آثار-اش خیلی سطحی نشود، نه او فیلسوف بود. برایم خیلی مهم بود که پروتکلهای روحانیت را بتوانم در داستان بیاورم. اومبرتو اکو از طریق یک روایت غنی و معمایی، داستان کازابون و دوستی او با دو کارمند یک انتشارات گاراموند پرس به نامهای «بلبو» و «دیوتالوی» را روایت میکند. میدل مارچ نام شهری است که جرج الیوت چند خانواده از آن را انتخاب کرده و به شرح ماجراهایشان میپردازد. در نقد فرمگرا بحث بر سر آن است که آیا نویسنده مسیر و قالب درستی برای انتقال معنا به مخاطب، انتخاب کرده یا خیر. جید باترفیلد (گابریلا وایلد) به دلیل مرگ برادرش، کریس باترفیلد، دچار نوعی افسردگی شدهاست. رمان بارها به فارسی ترجمه شدهاست و اتفاقاً از نخستین رمانهایی است که به فارسی ترجمهشان کردهاند. بینوایان در قرن نوزدهم نوشته و منتشر شده و در این مدت واقعاً به خوبی از آن استقبال شدهاست. اما به دلایل مختلف کتاب مقبول طبع سلطان غزنه واقع نشد و فردوسی ناکام و رنجیده خاطر سالهای آخر عمر را در تنگدستی و ضعف و بیماری گذراند.

دیدگاهتان را بنویسید