نکات برتر ادبیات!

نورآباد هم همیشه شاعران خوبی رو به شعر کشور معرفی کرده. به نظر شما فضای این پنج سال اخیر کشور ما شبیه فضای تهیشدگی ادبیات که شما گفتهاید، نشده است؟ در دهههای اخیر و بهخصوص پس از رواج ایدئولوژی ملیگرایی در دوران پهلوی، شکلی از عربستیزی در جامعه ایران تشدید شد و حتی برخی از روشنفکران طراز اول ما در دهه بیست هم تا حدودی به همین مسیر رفتند. امتیاز دیگری که کار نجیب محفوظ دارد این است که او شیوه روایت را بومی کرده و این بهخصوص برای ما که در این منطقه هستیم، بسیار ارزشمند است. همه این کارها را انجام دادیم و هیچ کدام تأثیر نداشته است و فقط هرساله شاهد سقوط و تنزل شیوه برگزاری شعر فجر بودیم. «مادام بوواری» را کتاب مقدس رئالیستها مینامند و به نظر من سهگانه محفوظ پایه و اساس سبک فلوبر را کاملکرده و غنا بخشیده و بیان وسیعتر و شیواتری دارد. جامعه باید تغییرات فرم و سبک را تقاضا کند و به تعبیری تحولات اجتماعی و تاریخی عامل به وجود آمدن سبکها و فرمهای هنری و ادبی هستند. اما مسئلهای در این میان وجود دارد و آن این است که روایت غالبی که در اینجا وجود دارد نمیخواهد این موضوع را بپذیرد و در انتخابهایش برای برقراری ارتباط و گفتوگو با تنگنظری چهرههایی را دستچین میکند که مورد قبول روشنفکران ایرانی نیستند. ᠎This h as  been c​reated with the he᠎lp of GSA᠎ Content Gener᠎ator  DEMO᠎.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر داستان به تازگی ۴ رمان و ۴ مجموعه داستان از نویسندگان و داستان نویسان ایرانی را منتشر و راهی بازار نشر کرده است. خوانندگان امروز ادبیات عرب در ایران نشانهای است از اینکه بخشی از جامعه حاضر شده به صدای آنها گوش دهد و ستیز دیگر به شکلی نیست که بگویند اصلا این آثار را نمیخوانیم، اما هنوز رگههایی از آن وجود دارد. البته درباره رئالیسم محفوظ باید به این نکته توجه کرد که او رئالیسم را بومی میکند؛ یعنی نوعی واقعگرایی نمادین را به وجود میآورد که در آثاری مثل «راه» یا «کوچه مدق» دیده میشود. در سهگانه هم هرچه پیش میآییم این تغییرات فرمی بیشتر دیده میشود. بله، اثر نجیب محفوظ همپای آثار نویسندگان جهانی است و البته من بیشتر این اثر را با «مادام بوواری» فلوبر مقایسه میکنم. آیا میتوان روایتی را که نجیب محفوظ در این رمان از سیر فروپاشی یک خانواده ارائه کرده با آثار نویسندگانی که نام بردم مقایسه کرد؟ آیا موافقاید که امروز راحتتر میتوان از این همذاتپنداری با اعراب صحبت کرد؟ در این ویدئو چکیده ای از مطالب زیر را مورد بررسی قرار می دهیم.

بنابر این با خواندن رمان قدرت تخیل خود را افزایش می دهیم. ما باید از نقطهای شروع کنیم و به این سمت حرکت کنیم که یکدیگر را بفهمیم و اینکه گذشتهمان چه بوده بحث جدایی است که میتوانیم دربارهاش گفتوگو کنیم و به اصطلاح سنگهایمان را وابکنیم. این حرکت را هم باز خود نجیب محفوظ آغاز کرد و البته در بخشی از آثار بعدیاش که در آنها از رئالیسم فاصله زیادی گرفت با ریزش خوانندگانش مواجه شد. از آنسو، روشنفکران مصری که پیشتاز کشورهای عربی هستند یا حتی روشنفکران دیگر کشورهای عربی نیز کموبیش به سمت پذیرش ما حرکت کردهاند و آنها هم با ما همراهی میکنند. این وضعیت گفتوگو را مختل میکند و مانع تبادل فکری و همراهی جوامع میشود. این رویکرد البته در بسیاری از مواقع بلای جان آثار میشود و با سپردن همهچیز به توضیحات راوی، فیلم را تا حد زیادی از کیفیت سینمایی تهی میکند. بر اساس تجربهای که در طول چند دهه از ترجمه آثار عربی به فارسی دارید به نظرتان عربستیزی در جامعه ما چقدر کمرنگ شده است؟

این کتاب که به خدا داده شده توسط ملت عشق به فارسی ترجمه شده است. در بخش بررسیِ محتوای کتاب، ضمن برشمردن مهمترین مؤلفهها، نسبت مباحث آن با وضعیت کنونی نظریه و نقد ادبی در غرب و ایران توضیح داده شده و مطالب آن از جهت انطباق با مطالعات میانرشتهای در ادبیات فارسی در کانون توجه قرار گرفته است. نیازسنجی و راهکارهای نوین آموزشی در عرصهی سبک شناسی، بلاغت و نقد ادبی. درواقع تغییر و تحولات سبکها و فرمهای ادبی و هنری با تغییرات جامعه همگام است و سبک و فرم ادبی از فردا صبح به وجود نمیآید. اینکه در یک برههای صدایی شنیده نمیشود به این معنی نیست که صدایی وجود ندارد. او به واسطهی این آگهی وارد خانهی پیرزنی میشود که قصد دارد خاطرات همسر فوت شدهاش را ویرایش و چاپ کند. ۹. ↑ انواع نثر فارسی، رستگار فسایی، منصور؛ تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۲۸۱. میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی (ذوالقدر)، واژهنامه هنر داستان نویسی، تهران، کتاب مهناز، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص ۷-۶. دو برگزیده از داستانهای میرصادقی توسط نشر ماهور و نیلوفر منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید