نظرسنجی: از شعر چقدر خیلی درآمد دارید؟

«روزنامهنگاری»، «نویسندگی» در زمینههای مختلف، «گویندگی» و «خلق آثار ادبی نظم و نثر»، از اموری است که معمولاً یک فارغالتحصیل رشتهی زبان و ادبیات فارسی به نحو مطلوبتری از عهدهی انجام آن برمیآید. روشنفکران همیشه در اولین فرصتهای محدودی که به دست آوردهاند حرفشان را زدهاند و کارشان را کردهاند چنانچه جامعه هم همین کار را میکند. در مفرد گاهی دو مصراع هم قافیه هستند و گاهی دارای قافیه نیستند. ترکیب بند، مانند ترجیع بند است، با این تفاوت که برگردانها یکسان یا تکراری نیستند. برخی از پژوهشگران ادبی گاهی با درنگ در متون ادبی به نکتهای تازه یا دریافتی ظریف در فهم بعضی عبارات یا اشعار میرسند که شایسته است در قالب نوشتهای به اطلاع دیگران هم رسانده شود. در هر رباعی یا دو بیتی، یک موضوع کاملا مستقل مطرح میشود. ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه و وزن یکسان هستند و در آخر هر رشته شعر یک بیت یکسان با قافیه ای جداگانه تکرار میشود. نام قطعه را به این سبب به این نوع شعر دادهاند که گویی قطعهای از غزل یا قصیده را از میان آن بریده باشند، چون قافیه غزل و قصیده فقط در آخر بیتهاست مگر نخستین که هر دو بیتهایش دارای قافیه است.

 This a rt ic le was do᠎ne by GSA Conte᠎nt G en᠎erat᠎or D em oversi​on .

در یونان قدیم و در میان اعراب تا زمان بنی امیه، «ادب» عبارت بود از شعر و آنچه که به شناخت و معنی آن کمک میکرد و ادیب کسی بود که کارش روایت و نقل و حفظ شعر بوده است؛ اما، امروزه به دلیل توسعه و ترقی نثر و پدید آمدن انواع مختلف آن، ادبیات مفهوم وسیع و جامعتری یافته است؛ به طوری که نمیتوان تعریف جامع و منطقی برای آن کرد. ترکمنها ادعای مشترکی در مورد تعدادی از آثار ادبی دارند که به زبانهای اوغوز قدیم و فارسی (توسط سلجوقیان در قرون ۱۱-۱۲ میلادی) با دیگر مردمان ترک اوغوز، عمدتاً آذربایجان و ترکیه، نوشته شدهاند. قدیمیترین مثنوی سروده شده – که اکنون به جز چند بیت چیزی از آن در دست نیست – مربوط به رودکی است که متن کلیله و دمنه را در قالب مثنوی به نظم در آورده بود. قطعه شعری است که هیچ یک از ابیاتش مصَرّع نیست؛ قافیههایش فقط در مصراعهای زوج قرار دارد. نقد ساختارگرایانه یکی از سبکهای نقد هنری است که ریشهای اروپایی دارد و پیشروان آن ولادمیرپراپ روسی و کلود روی استراوس فرانسویاند. دستامو بذارم روی گونه هاش ؟ بهطور کلی میتوان گفت: ساختارگرایی مطالعه روابط است.

​A rtic le w᠎as cre at ed with t᠎he  he᠎lp of G SA Content Gen erator Demoversi on .

از ویژگیهای مهم نثر هدایت تا پیش از سالهای پایانی عمر میتوان به ناسیونالیسم ایرانی اشاره کرد. البته گستردگی و وسعت هر سبک از نقد ادبی آنقدر زیاد است که نمیتوان در چند سطر آن را بررسی کرد. کتاب «مبانی و روشهای نقد ادبی» در انتشارات جامی منتشر شده است. کتاب «عشق و چیزهای دیگر» رمانی دیگر از مصطفی مستور است که در سال ۹۶ منتشر شد. رمانهای بعدی او با نامهای قلتشن دیوان در سال ۱۳۲۵، راهآبنامه در سال ۱۳۲۷ و سر و ته یه کرباس در سال ۱۳۳۴ منتشر شد. ساختار یعنی نظام. در هر نظام، جزءجزء اجزاء به هم ربط دارد؛ و کل اجزاء، مانند یک ساعت کار میکند؛ و کار هیچ جزئی بیرون از کار کل اجزاء نیست. فلسین مارسو معتقد است استقبال (پاستیش) بهترین نوع نقد ادبی است و با توجه به اهمیتی که گذشتگان به تقلید میدادند این نظر غریبی نیست. «همسایهها» معروفترین اثر و از بهترین کتاب های احمد محمود، رمانیست که چنان با اقبال مواجه شد که بعد از آن محمود توانست به آرزوی دیرینهاش برسد.

در این مطلب تصمیم گرفتیم ۱۵ عنوان از بهترین کتاب های صوتی را معرفی کنیم. این کتاب ۱۵ داستان کوتاه به هم پیوسته را در بر می گیرد که در همه آنها یک شخصیت زن مشخص وجود دارد. تفاوت قطعی غزل با قصیده در ابیات آن هاست، زیرا غزل بین ۵ تا ۱۵ بیت است، اما قصیده، حد اقل ۱۶ بیت است و حد اکثر آن آزاد است. مفرد شعری تک بیتی است که شاعر تمام مقصود خود را در همان یک بیت بیان میکند. این بیت تکراری که بند یا برگردان خوانده میشود، میتواند با بیتهای دیگر مقفی باشد. این عبارتهای اضافه شده خود موزون و مقفی هستند. با استفاده از این فیلم های آموزشی درصد قبولی کنکور خود را به راحتی بالا برده و موفقیت تحصیلی خود را تضمین کنید. در این شیوه از نقد، منتقد میکوشد اثر هنری را بر اساس اصول تثبیتشدة آفرینش هنری بررسی و نقد کند. ولی به مرور و با ورود مفاهیم بلند اخلاقی و معانی دلآویز حکمت و عرفان در شعر فارسی، غزل از صورت پیشین آن بهدرآمد و با اخلاق و عرفان در همآمیخت. مستزاد شعری است که در آخر مصراعهای یک رباعی یا غزل یا قطعه، جمله کوتاهی از نثر آهنگین و مسجع اضافه میکنند که از لحاظ معنی به آن مصراع مربوط است ولی با وزن اصلی شعر هماهنگ نیست.

دیدگاهتان را بنویسید