می خواهید بیشتر الهام با شعر؟ این را بیاموزید!

با این که ریشههای این گرایش ادبی از دوران مشروطه شروع شدهبود، غلامحسین ساعدی با رمان توپ و مجموعه داستان کوتاه عزاداران بیل به عنوان پیشرو ادبیات روستایی شناخته شد. در دهه ۸۰، بیش از ۲۵۰۰ رمان و داستان کوتاه منتشر شد که تابع شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوران بودند. به عقیده محمدپور، جریان سوم ادبیات داستانی کردی، داستان تجربی است که از میانه دهه ۸۰ شروع شدهاست. گلستان، نویسندهٔ مدرنیستی بود که کارهایش بهخاطر الگوی جملهبندیها، روایتِ غیرخطی و چیدمان سینمایی صحنههای داستان مورد توجه قرار گرفت. جنگ تقریباً همه نویسندگان را تحت تأثیر قرار داد؛ بعضی از نویسندگان در ستایش رشادت و حماسهآفرینی رزمندگان و بعضی در مصائب آن و تاثیرش بر زندگی مردم نوشتند. نسبت میان شعر و اندیشه را میتوان از منظرهای مختلفی بررسی کرد. این رمان که میرعابدینی آن را یک «شگفتی» و «برجستهترین رمان اجتماعی این دوره» نامید و نجف دریابندری آن را «تراژدی عمیقی» توصیف کرد که میتوان صحنههایی از آن را با آثار تولستوی و بالزاک مقایسه کرد، راه را برای پیدایش رمانهای اجتماعی بعدی باز کرد.

Da᠎ta has been created by GSA Conten t ᠎Generator DE MO.

در این سالها، تعداد آثاری که به واقعیت زمانه، فردیتی داستانی داده و آن را هنرمندانه توصیف کرده باشند، کم است. در دهه ۱۳۶۰ با گران شدن کاغذ، رکود دوباره بازار کتاب را فراگرفت و دامنگیر این ادبیات داستانی نیز شد. در قسمت در وبلاگ طاقچه بخوانید، یادداشتهایی در زمینه نحوه انتخاب کتاب و همچنین معرفی بهترین مترجمها قرار دادیم. رماننویسی نیز به عنوان قالب متداول ادبی مورد توجه قرار گرفت. صد سال داستاننویسی ایران: در این کتاب، تحولات داستاننویسی ایران از پایان قرن نوزدهم میلادی تا پایان قرن بیستم مورد بررسی قرار گرفتهاست. به هر حال مسلم است که در عرفان از پیروان مجدالدین بغدادی عارف قرن ششم بوده است. نویسندهٔ کتاب، کریستف بالایی، با بررسی شکلگیری رمان در جامعهٔ سنتگرای ایران در اوایل قرن بیستم میلادی، تأثیر متقابل رمان بر نظام ادبی و مسائل فرهنگی و اجتماعی را نشان میدهد. همکاری این دو گروه در نیمهٔ دوم این دهه، به شکلگیری شورای نویسندگان ایران انجامید و به اقتضای اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوران، به بسط ادبیات متعهد منجر شد. این رمان، داستان مرارتهای دو دلداده از طبقات مختلف جامعه و نتایج غمانگیزِ ازدواج آنان است. این رمان، داستان زوال سه نسل از شاهزادگان قاجار را روایت میکند.

او سه رمان تخیلی نوشت که در سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۷ میلادی در نیویورک منتشر شدند. او نخستین رمان خود را با نام قرنطینه در سال ۱۹۶۲ میلادی نوشت. یکی از این شگردها، که او در آثار سالهای پس از انقلابِ خود ازجمله آیینههای دردار نیز استفاده کرد، بهکارگیری روایتگری به عنوان بخشی از روایت داستان است. در سال ۱۳۴۰، علیمحمد افغانی با آفرینش رمان ۹۰۰ صفحهایِ شوهر آهوخانم، جایزهٔ داستان برگزیدهٔ این سال را دریافت کرد. فریدون سه پسر داشت هم اثری است از عباس معروفی که وقتی در فرایند ممیزی با اصلاحات فراوانی مواجه شد، نویسندهاش آن را رایگان در اینترنت منتشر کرد. او همچنین به سه نوع بیان در اشعار “سهراب سپهری” اشاره می کند و با نشان دادن تفاوت های شعر سهراب با شعر شاملو و نیما، وجه تمایز اشعار او را مشخص می کند. شما می توانید علاوه بر فیلم های آموزشی از کتاب های نکته به نکته و سوالات چهارگزینه ای عمومی و تخصصی انتشارات چهارخونه در تمامی رشته ها و در تمامی مقاطع نیز استفاده کنید. فیلم های آموزشی انتشارات چهارخونه با تدریس اساتید برجسته و مطرح کشور منبع بسیار مناسبی برای کنکور شما عزیزان می باشد زیرا این کتاب ها کاملا مطابق با استانداردهای کنکور طراحی شده است.

دروازه کتاب خود را انتخاب کنید! مضافا اینکه بخش قابلتوجهی از بدنه دولت را نیز در اختیار خود داشتند. در این مطلب بخش هایی از رباعیات و اشعار عاشفانه خیام را برگزیده ایم که … البته این دوره از شعر فارسی، طبق مثلثی که در بند اول فرض کردیم، کمترین میزان از خلاقیت را دارد. طوبا و معنای شب از شهرنوش پارسیپور، از اولین رمانهای فارسی در این سبک محسوب میشود. هواداران نقد اجتماعی، رسالتی اجتماعی برای ادبیات قایل هستند و بر این باورند که ادبیات و هنر در ارتباط با توده مردم و تاثیر بر آنهاست که هویتمند میشود و اثری که فاقد این کارکرد باشد، در حاشیه است. در این رمان، بر خلاف رمانهای اجتماعی اولیه، حوادث نه از طریق موعظه و استدلال؛ بلکه با عمل و حرکت داستان بیان میشود و شخصیتهای داستان، مانند انسانهای واقعی، ترکیبی از احساسات متضادند که در اثر بروز رویدادهای داستان، دگرگون میشوند. برای بودجهای که هفده سال است هزینه میشود و کارایی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید