مکان برای شروع با شعر؟

دیوان حافظ و دیگر کتاب های شعر ایرانی در این دسته از کتاب های ادبیات قرار میگیرند. و تمامی آن تشبیهات، استعارات، کنایات و بازیهای زبانی را جزئی از این عنصرِ لاینفکِ شعر فارسی به شمار آوریم. اگر میخواهید موضوع داستانهای کوتاه را بدانید، میتوانید به بخش معرفی کتابراه مراجعه کنید. در برگزاری امسال این فستیوال ادبی که بر ترجمه آثار ادبی حوزه رمان و داستان کوتاه از زبانهای دیگر به زبان فرانسه تمرکز دارد، ۳ اثر از ادبیات داستانی ایران حضور پیدا کرده و در فهرست آثار منتخب قرار گرفتهاند. جعفر ابراهیمی (شاهد) به تازگی کار ترجمه منظومه «حیدربابا»ی استاد شهریار را در قالب نیمایی به پایان برده است. راوی این داستان خود اوست که روزی عاشق پستچی محل میشود و به بهانهی دیدن دوباره او، هر روز برای خود نامه مینویسد تا بتواند حتی لحظاتی کوتاه، او را ببیند. او اتاقی را به طور اشتراکی در خانهای در مرکز شهر تهران اجاره کرده و در همین حین عاشق دختری به نام پرستو میشود. و چنین نامی را برگزید. آیا منطقی و خردمندانه است که در چنین اوضاعی از لذت بازیگوشانهی متن و نشانهها سخن بگوییم؟ هنرهای نهفته در آن را بازنمودن و اهميت اثر را نشان دادن و گاهی ارتباط آن را با مسائل اجتماعی وسياسی دوران متن بازنمودن (گرايشی كه در نحلههای جديد نقد مطمح نظر نيست).  Artic​le h​as  been gen​er at ed ​with GSA  Con᠎te​nt Generat or DEMO .

که به خاطر ارتباط کم خود با دربار (به عنوان تنها صاحب رسانهی آن روز) بینام و نشان باقی ماندهاند. در پایان جلد سوم او کمال در زندان با هر دو پسر خدیجه که به زندان افتادهاند ملاقات میکند و سپس در صحبت با دوستش از جملهای از خواهرزادهای که کمونیست است نقل میکند و این نشان میدهد که او پذیرفته که باید با واقعیتهای جامعه کنار بیاید و وظیفهاش را به عنوان یک انسان انجام دهد. به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایسنا، مجموعه داستان «آهنقراضه، نانِ خشک، دمپایی کهنه! «از میان شیشه، از میان مه» نخستین مجموعه علی خدایی بود که در سال 70 منتشر شد و پس از آن او مجموعه «تمام زمستان مرا گرم کن» و سه مجموعه دیگر منتشر کرد. و اساساً بدون کشف و دوست صمیمیاش «تصویر»، شعر فارسی بیمعنا و حتی بیسلاحتر از همیشه خواهد بود. اما در مقابل، تمامی قوالب شعر فارسی، همیشه از «ارتباط عرضی» برخوردار بودند.  This conte​nt h​as be᠎en gen​er at᠎ed ​with t​he help ​of GSA C ontent  Gen᠎erator Dem​oversion!

بعد از یعقوب لیث و با آزادتر شدن فضای فرهنگی ایران، که با به حاشیه رفتن اعراب انجام شد، یوسف گمگشته به طور کامل به کنعان بازگشت. حتی برخی بر این باورند که این نظام جهانی باعث به­وجودآمدن فرهنگی جهانی میشود که تمام این مقولات را یک­جا درون خود جای میدهد. سده ۲۰ میلادی نیاز به سمبولیسم یا بینش روانی در توصیف و توسعه شخصیت را با خود آورد. همزمان با این تغییرات، شیوه روایت رئالیستی محفوظ در طول رمان هم تغییر میکند و روایت او متنوعتر میشود. زمان و نزاع قدرت دو عامل فروپاشی خانواده در طول سه نسل هستند و فروپاشی این خانواده به نوعی فروپاشی اجتماعی مصر در آن برهه به شمار میرود. و بسیاری از پدیدههای فرهنگی و اجتماعی ایران آنچنان ریشه دارند که هر چه سرِ نخ را بگیریم به انتهایش نخواهیم رسید! و زندگی اجتماعی سیاسی مردم و عباراتی نوظهور مثل «وطن» وارد شعر شدند. مردم آن مجلهها یا کتابها را میخواندند و از آنها تأثیر میگرفتند و وقتی اینها تعطیل شدند در عمل این ارتباط مختل شد. در آن کتاب آرنت خاطرنشان میسازد که در جامعه خطر موقعی بیشتر میشود که تمایز میان حقیقت و دروغ زیر سؤال میرود، ولی مردم دیگر اهمیتی نمیدهند چه چیزی دروغ و چه چیزی حقیقتِ مبتنی بر واقعیت است، دیگر فقط تصویرِ ساختهشده مهم است.

و بیشتر طبق قالب، تفسیر میشد. و شعری نیازمند به تفسیر را ساختند. و مفهوم شاعرِ مستقل را نظریهپردازی میکند. مخاطب را تا پایان با خود با خود همراه میکند و به او اجازه میدهد در مسیری که نویسنده آن را مملو از حادثه کرده، قدم بردارد و غافلگیر شود. و زبان فارسی با پایههای مستحکم آهنگینش، شعر خود را قبل از هر چیزی، وامدارِ موسیقی بیبدیل واژگان، عبارات و جملاتش میداند. لازم است بدانید که قبل از این تنها منابع پژوهشی ادبی زبان فارسی در تذکرهها و شرحها خلاصه میشد. و در این شعر، تمام ابیات از موجودیت، محتوا و مضمون یگانه و مستقلی برخوردارند. که تمثیلی از انواع شعر هستند، پر شود. این رمان 217 صفحه ای که انتشارت کتابستان آن را منتشر کرده برگزیده جشنواره داستان انقلاب حوزه هنری و برگزیده جشنواره اندرزگو است. مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری گفت: نویسندههای نوقلم نگارش نخستین رمان خود با موضوع انقلاب اسلامی را کلید میزنند.

دیدگاهتان را بنویسید