معرفی آسان رویکرد شعر

در این دوره، نثر خشن و پرتحرک ادبیات آمریکا جای ادبیات رئالیستی روسیه را گرفت و آثار متعددی از همینگوی، سلینجر، فاکنر و دیگر نویسندگان آمریکایی به فارسی ترجمه شد. رمانهای نوشته شده در این دوره، از دورههای قبلی بیشتر بود. اگرچه بسیاری از نویسندگان این دوره، چه آنها که شهرت نویسندگیشان به قبل برمیگشت و چه آنها که در این دوران به شهرت رسیدند، از حامیان انقلاب بودند و کموبیش در آن مشارکت داشتند، اما بهمرور، برخی از آنها از جریان انقلابی فاصله گرفتند یا به مخالفت با آن پرداختند. در اوایل قرن هفتم به علت شهرت و معروفیتی که داشت محمود سلطان محمد خوارزمشاه گریدد ناچار با پسرش جلای وطن کرد و از نیشابور به زیارت خانه خدا و از آنجا به بغداد و ملطیه رفتند و در ملطیه به مدت هفت سال اقامت گزیدند. برخی از نویسندگان این دوره ناچار شدند ایران را ترک کنند و در تبعید به نوشتن ادامه دهند. شادی نامه یا کمدی : ادبیات کمدی نیز که از دیدگاه کمیک منشا می گیرد، نوعی ادبیات است که برای نوشتن داستان یا شعر های فکاهی و طنز به کار می رود. او آثار متنوعی از جمله مقالات انتقادی، سفرنامه، قومنگاری، خودزندگینامه و همچنین داستان دارد. ​This po​st h as ᠎been ​do᠎ne with GSA C on​tent Gen᠎erator᠎ D᠎emov er᠎sion!

بوموسی دو کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه عمومی شهدای خلیج فارس دارد. رمانِ «همزاد» قصه پُراتفاقی دارد و ریتمی تند و سریع. فکر میکنم بیشترِ ما تردیدی نداریم که در جهانمان چیزهایی درست نیست، نقصی در کار است و جامعه و تولیدات هنری و ادبیِ ما از عارضهای (یا عارضههایی) رنج میبرند. با این حال، او این اثر را دارای «جایگاهی یکتا در ادبیات جدید ایران» میداند و آن را گونهای «نقاشی واژگان از اوضاع و احوال زمان» میشمارد که رنج و مصیبت مردم عادی را به روشنی بیان میکند. شرفی خبوشان با اشاره به برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: یک سری برنامه های تدارک دیده شده مناسبتی هستند مثل نکوداشت ها، عصر شعر و یا محفل ها و یادکردها. اگرچه دامنهٔ نفوذ نثر بوف کور همچنان در دهههای سی و چهل هم دیده میشود، اما از دهه چهل، زبانی تلگرافی و خشمآلود و حاوی تکیهکلامهای خودساخته در بین نویسندگان رواج یافت که نمونهٔ آن، مدیر مدرسهٔ آل احمد است. جهانی­شدن باعث یکسان­سازی فرهنگها میشود و تفاوت­های موجود در این زمینه را از بین میبرد، همان­گونه که بسیاری از مراحل و فرایندهای وفق­دهنده مانند پیوندزنی، کلان­شهرگرایی (سلیقه­ای از فرهنگ «دیگری» و علاقه­ی شرکت و حضور در فرهنگ دیگری که متعلق به خود هم نیست) (Hannerz 1990)، جهان­محلی، زیرقدرت مردم بومی و محلی (یعنی همان انطباق سر و ته کنشهای کلی­شده در بافت محلی) را به وجود آورده است.

This  data w᠎as c​reat ed with the help ​of G᠎SA Conte nt G en᠎er᠎at᠎or Dem᠎oversion!

اما آنچه به این بیت اهمیت ادبی داده است اظهار عقیده جبری نیست بلاکه صورت و شکل هنری آن است که مرکب از مسایل مختلفی چون تکرار نامحسوس «ک» و «ش»، انتخاب دو تصویر متضاد شاهد بازاری و پرده نشین و لف و نشر مبهم است.به هر حال به نظر آنان بررسی و مطالعه محتوی یعنی thematics از مسایل غامض و جنجال برانگیز ادبیات شناسی است.اما باید توجه داشت که آنان برخلاف فوتوریستها که ابداً به محتوا اعتنایی نداشتند میکوشیدند بین فرم و محتوا رابطهای ایجاد کنند، هر چند در این زمینه چندان توفیقی نیافتند. در مرحلهای که نجیب محفوظ از ادبیات رئالیستی فاصله میگیرد و به سمت ادبیات مدرن میرود، این موضوعی قابل توجه بود که جامعه هم باید این ادبیات را میپذیرفت. در فاصله سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰، نشر داستان و نمایشنامهٔ ایرانی به بیش از ۱۹ درصد و نشر داستان و نمایشنامهٔ ترجمه به بیش از ۱۳ درصد کل صنعت چاپ و نشر کشور افزایش یافت. A​rt icle h as be en c​re​at᠎ed ​by GSA Con᠎tent᠎ Gener at᠎or DE᠎MO᠎!

جاذبهٔ داستاننویسی، جوانان زیادی را جذب کرد؛ بهطوریکه در این سالها بیش از ۵۰ نویسنده، اولین کتاب خود را نوشتند و از میان آنها نویسندگان زبدهای نیز سر برآوردند که آثاری ساختیافته، منسجم، متنوع و کمنظیر در تاریخ ادبیات معاصر ایران خلق کردند. آدم می تواند با خواندن این نوع از کتاب ها، به دانشی درباره زندگی های گذشته برسد و با اتفاقاتی که گذشته رخ داده اند و گذشته ایست که همه ما را به هم متصل می کند، آشنا شود. تا سال ۱۳۷۰، نزدیک به ۱۶۰۰ داستان کوتاه و ۴۶ رمان و داستان بلند با موضوع جنگ در ایران منتشر شد. از اواخر دههٔ ۷۰، رمانهای عامهپسند و سرگرمکنندهٔ زیادی نوشته و منتشر شدند که نویسندهٔ بسیاری از آنها، زنان بودند. در این رمان، بر خلاف رمانهای اجتماعی اولیه، حوادث نه از طریق موعظه و استدلال؛ بلکه با عمل و حرکت داستان بیان میشود و شخصیتهای داستان، مانند انسانهای واقعی، ترکیبی از احساسات متضادند که در اثر بروز رویدادهای داستان، دگرگون میشوند. او با استفاده از نظریات روانکاوی فروید، ساختار داستان را شکل میدهد و از زوایای مختلفی آن را روایت میکند.

دیدگاهتان را بنویسید