معرفی آسان رویکرد داستان و رمان ایرانی

در سال سوم دانشکده انگلیسی دانشجویان با آشنایی قبلی که از زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی کسب کردهاند وارد دنیای زیبای شعر انگلیسی می شوند، در واقع در ترم های 5 و 6 دانشگاه باید حرفه ای تر عمل کنند و سریع تر کار کنند چون دروس زیادی برای خواندن دارند. این کتاب یکی از پر فروشترین کتابها در بین رمان های ایرانی و از بهترین رمان های عاشقانه ایرانی است. سهگانه در 1944 به پایان میرسد و این زمانی است که دو تن از نوادگان خانواده اصلی در زندان به سر میبرند؛ یکی به خاطر عضویت در اخوانالمسلمین و دیگری به جرم گرایشهای مارکسیستی و تلاش برای پیروزی سوسیالیسم در مصر. عاملیتیافتن زنان و حضور آنان در جامعه و به چالش کشیدهشدن نظام مردسالاری و استبدادی از مهمترین تغییر و تحولات جامعه مصر است که در سهگانه به گونهای درخشان روایت شده است. فضا هم به گونهای بود که آدم علاقهمند میشد بنویسد.

وقتی به جلو میآییم میبینیم که زمان همه اینها را از بین میبرد. اگر با دید نشانهشناسی به رمان نگاه کنیم میبینیم که حتی در نامگذاری، فضاسازی و شخصیتسازی این تغییرات دیده میشود. شخصیتهای داستان چندان تقدیس نشدهاند، ابطحی خوب و بد را کنار هم دیده و سعی کرده شخصیتهایی بسازد که در اطراف خودمان میبینیم. البته درباره رئالیسم محفوظ باید به این نکته توجه کرد که او رئالیسم را بومی میکند؛ یعنی نوعی واقعگرایی نمادین را به وجود میآورد که در آثاری مثل «راه» یا «کوچه مدق» دیده میشود. «سرباز کوچک» مجموعه اول محمد کلباسی در سال 58 منتشر شد و پس از آن او داستانهای کوتاه و بلند دیگری منتشر کرد از جمله «نوروز آقای اسدی» و «صورت ببر». مجموعه «پوکهباز» در سال 78 منتشر شد و بعد از آن، کوروش اسدی سه مجموعه دیگر از جمله «باغ ملی» را منتشر کرد. «هاویه» نخستین مجموعه ابوتراب خسروی بود که در سال 70 منتشر شد و پس از آن، او «دیوان سومنان»، «کتاب ویران» و آثار دیگر کوتاه منتشر کرد.  This data was creat ed by GSA​ C onte᠎nt  Gen er ator Demov er sion.

«پایکوبی» نخستین مجموعه محمد کشاورز بود که در سال 74 منتشر شد. آخرین مجموعه او در سال 1377 با عنوان «آشفتهحالان بیداربخت» منتشر شد. این کتاب در سال 1344 منتشر شد. این رمان 217 صفحه ای که انتشارت کتابستان آن را منتشر کرده برگزیده جشنواره داستان انقلاب حوزه هنری و برگزیده جشنواره اندرزگو است. واقعیت این است، مانند قبل از انقلاب نیست که دستگاه روحانیت برای خود کار کند. اینکه در یک برههای صدایی شنیده نمیشود به این معنی نیست که صدایی وجود ندارد». شخصیت اصلی ماجرا دختری در سالهای پایان نوجوانی است که کل داستان را از زبان او میخوانیم و گرچه علت و انگیزهی رفتارهایش چندان روشن نیست اما با حال و هوایی که آن را به عنوان دوران بلوغ میشناسیم هماهنگی دارد. حجتالاسلام سیدمحمدعلی ابحطی که او را در قامت سیاستمدار – خاصه در دولت اصلاحات – میشناسیم، به قامت یک نویسنده آمده و رمانی نوشته از سالهای پیش از انقلاب و مبارزات سیاسی؛ آنهم نه داستان یک مبارز از دل مردم عادی، داستان مبارزی از جامعه روحانیت. ᠎This data h​as  been cre᠎at​ed wi th t​he  he lp of G᠎SA Content Gener​ator Dem oversion .

اتفاقا به عقیدهٔ من ازدواج بیشتر نوعی تکثیر غم بود تا تقسیم شادی. «رویایی که من داشتم» نام یکی از رمانهایی است که این ناشر به قلم ناهید گلکار چاپ کرده است. مخاطب را تا پایان با خود با خود همراه میکند و به او اجازه میدهد در مسیری که نویسنده آن را مملو از حادثه کرده، قدم بردارد و غافلگیر شود. از پیامدهای آن وسعت­بخشیدن به ادبیات قومی ـ ملی، ایجاد تعادل، تعامل و برابری فرهنگی است که موجب نزدیکی ملت­ها و اقوام به یک­دیگر می­شود و چه­بسا منجر به وحدت ملی و وحدت نسبی عالم انسانی می­شود (زرین­کوب 1369: 46). ازاین­جهت باید گفت ادبیات تطبیقی بخش نرم­افزاری جهانی­سازی در حوزه­ی فرهنگ است و می­تواند از طریق ایده­ی ادبیات جهانی نقش عمده­ای در فرایند جهانی­شدن در معنای عام آن بازی کند. در این برنامهها به هر کتاب برگزیده برای معرفی یک محل تاریخی و فرهنگی در شهر پاریس اختصاص داده میشد که هم اثر ادبی و هم آن مکان تاریخی در قالب یکبرنامه معرفی شوند. دفتر رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه هرسال، هماهنگیهای این جشنواره را با شهرداری پاریس برقرار کرده و نقش بزرگی در این رویداد معتبر ادبی داشته است. سه کتاب داستان و رمان ایرانی در فهرست منتخبین امسال جشنواره ادبی FICEP در فرانسه حضور دارند. ​This ᠎data h as been c​reated with t᠎he help  of G SA​ C on᠎te nt G ener ator D emov ersi​on .

دیدگاهتان را بنویسید