مطالعه برای (انجام) ادبیات مانند یک متخصص

میتوانم بگویم که بهنحوی یک نوع عبور و سلوک در این زندگی داشتهام و فکر میکنم ادبیات هر عصری منطقا در بستر تاریخی جامعه منسوب به آن حرکت میکند». خواندن کتاب، فقط یک فعالیت سرگرمکننده نیست. محمود دولتآبادی معتقد است هر آدمی میتواند یک بار درباره خودش بنویسد اما برای بار دوم دیگر امکانناپذیر نیست. دولتآبادی معتقد است از کتاب دوم است که نویسندهای خود را تثبیت میکند و میگوید: «نویسنده وقتی اولین کتابش را درباره دیگری بنویسد، کتاب بعدی او هم درباره دیگری خواهد بود، اما اگر کتاب اول نویسندهای از من شروع شده باشد، کتاب بعدیاش را باید از کسی دیگر شروع کند وگرنه حرفی برای گفتن ندارد». ضرورت نوشتن از دیگری تا حدی است که میتواند به فرد هویت نویسنده بدهد وگرنه در ادبیات معاصر دو سه دهه اخیر، کم نبودند نویسندگان تککتابی که در غبار روزگار گم شدند. آیا من عضو حزبی بودم، چریک بودم و یا اخلالگر که من را گرفتید و جوابم را چنین میدادند که چون ما برای بازداشت هرکسی میرویم دو کتاب از شما در خانهاش وجود دارد. 1977 ایجاد شد. این دو بازی به عنوان اولین نمونه داستانهای تعاملی و همچنین برخی از بازیهای ویدئویی قدیمی شناخته میشوند. نیچه، یکی از مخالفان رادیکال تفکر متافیزیک یونانی، نویسنده کتاب چنین گفت زرتشت بود که از زرتشت پیامبر ایران باستان به عنوان پیامبر فلسفه خود یاد میکرد. ​Post has  been gen er​ated by GSA᠎ C᠎ontent  Generat​or DEMO.

تکثیر نویسنده در چند دهه اخیر، اتفاقی بود که بیش از آنکه به کار ادبیات بیاید، به گرمکردن بازار کتاب منجر شد و از اینرو با تعدد و تکثیر نویسنده از هر کدام یک کتاب کافی بود تا همچنان این تنور گرم بماند اما ادبیاتی که ما آن را در آثار بزرگ ادبیات جهان و داستانهای وطنی سراغ میگیریم، چیزی بیش از تککتابها و تکثیر داستانهایی است که بر اساسِ مطالبه بازار و بهعنوان کالا تولید انبوه میشوند و به فروش میرسند. «پنجره تشنه»، «جای پای جلال» و اثر جدید «شریان مکران» از آثار نوشتاری اوست. این آثار کتابهای خوب و خوشخوانی هستند که از دغدغه مردم این زمانه دور نیستند و هر کسی میتواند رد پای خودش را در آنها ببیند. محمود دولتآبادی با این باور است که سالیانی درباره جامعه نوشته و در آثار داستانیاش از منِ نویسنده فاصله گرفته است. این برگرداندن به معنای ضعف کار نبوده به این معنی است که اگر مثلاً این قسمت کار را درست کند، بهتر میشود. درست همان جایی که منِ نویسنده و خاطرات و حدیث نفس تمام میشود و قرار است کتاب بر محور داستان و قواعد داستانپردازی بنا شود. کارنامه نشر جامجم از زمان مدیریت او نشان میدهد در کسوت ناشر، موفق بوده است؛ کتابهایی که در یک سال اخیر در نشر جامجم منتشر شده توسط مخاطب خوانده شده و مورد اقبال قرار گرفته و در شرایطی که همه از ضعف چرخه صنعت نشر صحبت میکنند به چاپهای چندم رسیدهاند.

شما در نشر جامجم به دنبال انتشار روایتهای مردم هستید که خواندن این روایتها مورد اقبال هم قرار گرفته است. آشوری، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در توئیتی بر لزوم توجه مسولان به مناطق کمترتوسعه یافته در سواحل خلیجفارس و دریای عمان، تاکید کرد. نشریه پاندورا در دهه ۱۹۸۰ که مسئول انتشار پژوهشهای اسپندر بود، مجموعهای از رمانهای سده هجدهم زنان را منتشر کرد. در صفحه امروز به سراغ این نویسنده و ناشر رفتیم تا درباره نوع کار او در نشر جامجم صحبت کنیم و شرایط انتشار کتاب در این اوضاع را بدانیم. چطور این مسیر را برای انتشار کتابها انتخاب کردید؟ به نظر یک رمان عاشقانه خارجی و لطیف میتواند ما را از آسیبها دور نگه داردتا در دنیای صورتی عاشقی کتابها غرق در خیال پردازیهای زیبا شویم. او در این باره، پیش از این در مصاحبهای با روزنامه شرق گفته بود: «همه تاریخ اجتماعی ما در روند تحول این چهل پنجاه ساله، جزو تجربیات من است. البته دولتآبادی که دورههای تاریخی پرالتهاب و مهمی از تاریخ معاصر ما را زیسته و تجربه کرده، به نوشتن از تجربه باور دارد اما تجربهای که بهتعبیر خودش در تمام زندگی و ذهن و زبان او رسوخ کرده و از خاطرهنویسی فراتر برود.

بنابراین، هر کسی که میخواهد به سمت نوشتن برود باید بداند که راه بسیار سخت است هرچند در آغاز آسان به نظر بیاید». اگر نویسنده نتواند در اجتماع رخنه کند، فقط میتواند یک کتاب بنویسد» و این امر یک بار نوشتن از خود، برای هر انسانی ممکن است چراکه هر فردی در زندگیاش تجربیاتی دارد که به روایت دربیاید اما نویسندگی و ادبیات حکایت دیگری دارد. ممکن است ادبیات به منیت نویسنده منجر شود ولی اگر قرار است ادامه پیدا کند حتما باید از دیگری نوشت». امیدوارم این مطلب در مورد رمان عاشقانه ایرانی مورد توجهتون قرار بگیرد. توضیح کتاب:کتاب حاضر درباره داستان نویسی و شیوههای نگارش رمان ایرانی گردآوری و تألیف شده است. در این دوره، داشمندان و ادیبان ایرانی یا کشته میشدند یا بهناچار از کشور فرار میکردند. برای اینکه مناطق کمترتوسعه یافته در سواحل خلیجفارس و دریای عمان مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان قرار بگیرد، رهبر معظم انقلاب این مهم را وارد ادبیات توسعه کشور کردند. ادبیات در این کشور همیشه مورد قهر است و در لحظاتی نیز شاعر، نویسنده و ادبیات مورد غضب قرار میگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید