محبوب ترین ادبیات

میرعابدینی در جلد نخست این مجموعه، به سراغ پدران داستان نویسی ایران می رود و طلوع ادبیات جدید در این سرزمین را مقارن با نهضت مشروطه خواهی و تجددخواهی ایرانیان بررسی می کند و اینچنین است که روایتش از تاریخ ادبیات مدرن ایران، همسو با تحولات تاریخی کشور پیش می رود و ظهور سبکها و نویسندگان جدید و تغییرات در نوع نگاه و لحنهای داستانی را در بستری تاریخی و اجتماعی دنبال می کند. نقطهٔ اوج برای مخاطب غافلگیرکننده است و او را وامیدارد داستان را با اشتیاق تا پایان دنبال کند. در یک اثر داستانی، نقطهٔ اوج جایی است که قهرمان با جدیترین چالش خود مواجه میشود. شخصیت متضاد: شخصیتی است که از نظر خصوصیات درست در نقطهٔ مقابل قهرمان قرار دارد و شخصیت و ویژگیهای قهرمان را آشکار میکند. قهرمان: شخصیتی است که کنش داستان را پیش میبرد و انتظار میرود به هدف غایی داستان نائل شود. کنش نزولی پس از اوج میآید و تأثیرات آن را نمایش میدهد و در نهایت به پایانبندی یا عاقبت داستان (که گاه فاجعهبار است) میانجامد. نقطهٔ اوج اغلب از سه بخش تشکیل شدهاست. کنش صعودی معمولاً به منظور ایجاد تعلیق تا رسیدن به نقطهٔ اوج به کار میرود و نباید آن را با میانهٔ داستان اشتباه کرد.  Th᠎is c onte nt w as g᠎ener at ed with t he help  of GSA  C​ontent Gen​erat​or  DE᠎MO !

کنش صعودی، عنصر روایی یک اثر داستانیست که از پس مقدمهچینی میآید و به نقطه اوج داستان میانجامد. کشمکش عنصری ضروری در ادبیات داستانیست و به معنای چالشی است که قهرمان با آن روبهرو میشود و در تمام گونههای ادبیات کاربرد دارد. چالشی که اجتناب ناپذیر است و بیم آن میرود که به شکست قهرمان بینجامد. کتاب صوتی « بار هستی؛ سبکی تحمل ناپذیر هستی »، نوشته میلان کوندرا است. ناشران دو دسته کلی هستند، آنان که دغدغه اصلیشان نشر کتاب و اشاعه فرهنگ و هنر و ادبیات است و گروهی که شغلشان چاپ کتاب است. فورستر شخصیتها را با توجه به عمل و ویژگیهای روانی آنها به دو دسته کلی تقسیم میکند. ویژگیهای ظاهری: ظاهر بیرونی شخصیت توصیف میشود تا خواننده بتواند او را بشناسد. شخصیت در داستان مشارکت میکند، معمولاً یک انسان است و هویت و ویژگیهای گوناگونی دارد که از بطن داستان برآمده است. در وهله اول باید ببینید از نوشته اولی خود چه احساسی خواهید داشت ،چندین ساعت یا شاید برای یک روز باید از آن دور بمانید .دوباره به آن برگردید ، مجدد آن را بخوانید و ببینید که میتوانید با آن ارتباط برقرار کنید و احساس آن نوشته ملموس است ؟ از این رمان نمایشنامهای نیز در پاریس اجرا شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

کاموس با تأکید بر اینکه نبود یک جریان نقد ادبی قوی باعث شده کمتر جوایز ادبی مورد چالش و نقادی از بیرون قرار گیرند، گفت: زمانی نشریه کتاب ماه کودک و نوجوان فعالیت میکرد و نقدهای منتشر در آن در داوری کتاب سال تاثیر میگذاشت ولی امروز چنین جریانهایی را نداریم و آثار حتی پس از داوری و اعلام نتیجه هم نقد نمیشوند و واکنش چندانی نسبت به خروجیهای جوایز ادبی انجام نمیشود. شخصیت ایستا: شخصیتی است که در روند داستان دچار تغییر محسوسی نمیشود. شخصیت پویا: شخصیتی است که در روند داستان دستخوش تغییرات شخصیتی میشود. کنش نزولی معمولاً در تراژدیها و داستانهای کوتاه دیده میشود. صحنه واحدی از درام است که در آن کنش واقع میشود. در این مرحله صحنه به شیوههای گوناگون طراحی میشود، شخصیتها معرفی میشوند، و کشمکش آغاز میشود. شخصیت دچار تغییر میشود، چیزی در مورد خودش یا یک شخصیت دیگر کشف میکند و مضمون داستان آشکار میشود.

کتاب های رمان در دسته بندی های مختلفی از جمله رده سنی، نوع و یا محتوای نوشته قرار می گیرند.حکایت هایی که برای رده سنی کودکان و نوجوانان نوشته میشود اغلب به صورت داستانی هستند که شامل تصاویر جذاب و رنگی می باشد و یا رمان هایی که شامل مجموعه ای از قصه های کودکانه نوشته میشوند ولی رمان ها کتاب های قطوری هستند که فصل ها، راوی ها و زاویه دید های مختلف دارند و یک داستان طولانی را برای خواننده روایت می کنند. شخصیت راوی: شخصیتی است که مخاطب داستان را از زاویه دید او تجربه میکند، با او همدردی میکند و از او طرفداری میکند، از این رو شخصیت اصلی داستان است. ضدقهرمان: شخصیتی است که در برابر قهرمان قد علم میکند. در شیوهٔ داستانگویی غربی، قهرمان عموماً شخصیت اصلی داستان است. و «ظرفیت زبانی» اولین نکتهای است که در شعر -به هر زبانی- باید مورد توجه باشد. به عبارت دیگر، نویسنده به نکات ظریفی اشاره میکند که از رویدادهای آتی پیرنگ خبر میدهند و بعداً در داستان به کار میآیند. در نقد فرمگرا بحث بر سر آن است که آیا نویسنده مسیر و قالب درستی برای انتقال معنا به مخاطب، انتخاب کرده یا خیر. برای تهیه دهمین شماره مجله «گاهِ نقد» علاوه بر مراجعه به مراکز پخش و روزنامهفروشیها، میتوانید با شماره ۰۲۱۶۶۹۷۶۳۴۹ داخلی ۳ تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید