فقط آنجا ننشین! شروع به دریافت بیشتر ادبیات

همزمان با انتشار فراخوان این بخش که پذیرای مقالههای بخش جنبی با موضوع شعر انتقادی و اعتراضی نیز خواهد بود، همچنین مهلت شرکت در بخش کتاب سال جایزه نیز تمدید شد. بزرگ علوی، معصومیت عشق یک زن و فداکاری او برای نجات این عشق را بهخوبی توصیف میکند. چون ایتالیا زیر نفوذ اسپانیا قرار گرفت، گوئی چشمه ادبیات و دانش ایتالیا خشکید زیرا محاکم تفتیش عقاید هر عالم و ادیبی را در مظان تهمت میبافت از دم شمشیر خونخوار و بیرحم خود میگذرانید و مدتها ایتالیا از داشتن شاعر و نویسنده دانشمند محروم بود تا اینکه رفته رفته دژخیمان آئین مسیح رو به ضعف نهادند و از نفوذ اسپانیا در ایتالیا کاسته شد. یکی از جنایات ننگآور طرفداران قشری آئین مسیح میتوان به آتش سوزانیدن بروتو رادر فوریه ۱۶۰۰ میلادی ذکر کرد. ایتالیا دوباره از قرن هجدهم جان تازه یافت و شاعران و نویسندگانی ظهور کردند که از جمله میتوان ویتوریول آلفیری ۲ را که تراژدی منظم عالی سرود و در واقع مجموعهای بزرگ از تراژدیهای ایتالیا را تشکیل میدهد ذکر کرد.

Data h​as been c re ated with GSA C​ontent G​ener ator DEMO.

مانند انتشار چاپخانه در قرن پانزدهم که مردم در ابتدا آن را از عوامل اصلی ادبیات نمی دانستند. این رده ۸ زیرردۀ زیر را دارد، این رده در کل ۸ زیررده دارد. این رده ۳ زیرردۀ زیر را دارد، این رده در کل ۳ زیررده دارد. این شاعر توانا در زمینه نقد و ترجمه کارهای ادبی جالبی کرده بود از جمله برخی از آثار شکسپیر و ای. برخی از نویسندگان ممنوعالقلم نیز در خارج از ایران به کار پرداختند؛ بهطور مثال بزرگ علوی که نوشتههایش در ایران از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ ممنوع بود، در آلمان به فعالیتهای خود ادامه داد. این کتاب از این حیث هائز اهمیت است که یک کتاب تالیفی در ایران در حوزه نقد ادبی می باشد. خانم سطوت در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، با دعوت شخص مشایی و احمدی نژاد وارد ایران شد و روابط این فرد با دولت نهم و دهم تا جایی پیش میرود که پریوش در اندرونی منزل مشایی راه پیدا میکند و کار به جایی میرسد که این خانم تبدیل به واسطهای برای معرفی بسیاری از افراد اعم از سلطنت طلبان فراری و خانواده مسوولان حکومت پهلوی تا جاسوسهای انگلیسی به بعضی از مسوولان در دولت احمدی نژاد میشود؛ به عنوان مثال تنها یک نفر از افراد معرفی شده توسط این فرد، کمال فروغی، جاسوس انگلیسی است که توسط نهاد امنیتی بازداشت و محکوم شد و این فرد تا جایی ارزش داشت که شخص دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلیس و بوریس جانسون پیگیر آزادی این فرد در دولت روحانی بودند.

رمان های معروف کتاب داستان هایی هستند که متن و شیوه نوشتن آنها مورد علاقه افراد بسیاری بوده است که موجب میشود جزو پرفروش ترین کتاب ها قرار می گیرند. در دکامرون زمینه داستان را گروهی مردان و زنان تشکیل میدهد که میخواهند از بلای طاعون سال ۱۳۴۸، فلورانس بگریزند و پناه بخانهای ییلاقی میبرند در آن خانه بافسانهگوئی میپردازند و چون خلق و خوی داستانگویان متفاوت است داستانها دارای گیرائی و تنوع بسیار است و از مجموع آنها اوصاف شاعرانه، عبرت آموز و غمانگیز اما لطیف و شاعرانه فراوان بچشم میخورد. زویا پیرزاد با شخصیت پردازی فوقالعاده داستانی با هارمونی جذاب خلق میکند. در پیشدرآمد رابرت سیلوربرگ بر کتاب «دختری که به برق وصل شد» از جیمز تیپتری جونیور او اینطور نتیجهگیری میکند که نام مستعار نویسنده بیگمان برای یک مردا است، چرا که در این کتاب دستور زبان و واژگان به کار رفته در داستان مردانه هستند. نغمه سازان و داستان پردازان ایتالیائی گاه از واژههای فرانسوی در عبارات موزون خویش سود میجستند و همانطور که میدانیم در حدود قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی هر یک از شهرها و نواحی ایتالیا دارای حکمرانی مستقل بود ازاینرو وحدتی در این سرزمین وجود نداشت و لهجهها غالباً با هم تفاوت داشت با اینحال در زمان فردریک دوم زبان ایتالیائی در سیسیل، توسکانی مورد استعمال بود و شاعران و خوانندگانی که به ایتالیائی شعر میسرودند با شعر را همراه با آواز میخواندند، قافیهپردازان سیسیل و توسکانی نامیده شده بودند.

این کتاب بعدها در ادبیات پارهای کشورها از جمله انگلستان مورد اقتباس و تقلید قرار گرفت. جووانی بوکاچو (۱۳۱۳-۱۳۷۵) از شاعران و نویسندگان معروف ایتالیائی بود که به ادبیات قدیم یونان و روم عشق میورزید و کتب متعددی به لاتین نوشت دربارهٔ تاریخ و شرح حال مردان و زنان مشهور و دباره کوهها و جنگلها و چشمهها و دریاچهها و رودها و غیره دو کتاب در باب افسانههای شبانی کتابی بنام آمتو Ameto و کتاب دکامرون (Decameron) مجموعه صد داستان است، نوشت. این شاعر نویسنده به زبان لاتین نیز آثاری پدید آورد. دهه 1970 بود که با اختراع نوار کاست، اصطلاح “کتاب صوتی” وارد زبان بومی شد. کتاب کمدیالهی تصویر از قرون وسطی با اخلاق و رفتار و اختلافات و جنگها و چهرههای نامی و تمدنهای قدیم است اما باید گفت در این کتاب عظیم صحنههای گویا از تاریخ، پیش چشم مجسم است. دانته حتی پس از مرگ دخترک نیز خاطر بئاتریس را از یاد نبرد تا اینکه شبی او را در خواب دید و تصمیم گرفت که به خاطر این خواب به نوشتن اثر پرارزش و جهانی خود کمدی الهی پردازد و در بسیاری از جاهای کتاب کمدیالهی بئاتریس همچون فروغی تابان و خورشیدی درخشان و مظهر تقوا و زیبائی و خیرمطلق است.

دیدگاهتان را بنویسید