غیرمعمول ترین ادبیات جهان

اما وقتی جناب مسئول خودش را مستاجر وادی شعر میداند، به دنبال اصلاح خانه رو به ویرانی نیست، معلوم است که مستأجر دلش برای دیوار نم کشیده نمیسوزد. حال آنکه جریان شعر انقلاب از منظر ما و اکثریت صاحب نظران به هیچ وجه اینگونه نیست، بلکه یک دامنه محتوایی و ساختاری بسیار فراتری را ذیل خودش قرار میدهد. تمام شاعرانی که در روزگار ما شعر گفتند و مخالف و معارض هنجارهای برآمده از انقلاب نبودند، ذیل عنوان شعر انقلاب میتوانند تعریف شوند که این از حیث سلبیاش است. با توجه به اعتراضات اجتماعی و سیاسی که شاهدش بودیم و جریانی که از جانب چهرههای مشهور هنری صورت گرفت، شاهد بودیم کسانی که از جریان فرهنگی و هنری انقلاب اسلامی بیشتر بهرهمند شده بودند، الان بیشتر اعتراض میکنند و ساز مخالف میزنند. نسبت شعر انقلاب با جشنواره شعر فجر با توجه به اینکه شما از اعضای فعال دفتر شعر حوزه هنری انقلاب اسلامی هستید بفرمایید؟  Th is content w​as gen erated  by G SA C on tent G​en erat or D᠎emov᠎ersion!

اما هیچ توجهای از جانب سیاستگذاران جشنواره شعر فجر نمیشود. در نتیجه برای خود جامعه شعری و مخاطبان اصلی این برنامه خیلی اتفاق و جریان به حساب نمیآید که مثلا اهالی ادبیات چشمبه راه فرارسیدن زمان جشنواره و شرکت در آن باشند با هول و ولای اینکه مثلاً اثری را به جشنواره برسانند. این رمان نیز امروزه مخاطبان زیادی داشته و پرفروش بوده و یکی از بهترین رمان های عاشقانه ایرانی است. رمان چشمهایش اثر بزرگ علوی یکی از جریان سازترین و تاثیر گذارترین رمانهای ایرانی است که نه تنها بر ادبیات بلکه برجامعه ایرانی و حتی تحولات اجتماعی دهه پنجاه موثر بوده است. مدیر کل مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری دومین برنامه این مرکز را آغاز «رویش ۴۴ رمان در باغ رمان ایرانی» معرفی کرد و افزود: باغ رمان ایرانی که ۱۹ بهمن ماه در تماشاخانه ماه افتتاح میشود، مفصلترین برنامه ما در سال ۱۴۰۲ است. تمرکز زدایی فرهنگ از مرکز ضرورت دارد یکی از راه های همین انجمنهای سراسر کشور و ریز کردن مسئولیتها بین آنها است اما بسیاری میگویند کاری که مرکز میکند الگوسازی است و کفایت است لذا مخاطب عام مردمی ندارد.  Da​ta was gener ated ᠎wi᠎th the help ᠎of GSA Conte nt  Generator Dem​oversi on!

متاسفانه جشنوارهای که زمینه همایش سالیانه شاعران از گرایشهای مختلف بود را به یک رقابت تبدیل کردیم. در این ماجرای اخیر عموماً افرادی که برایشان هزینه شده بود واکنشهایی نشان دادند و قشری که کمتر از همه حاشیه ساز شدند شاعران بودند. جریانسازی رسانهای به شرطی است که دغدغه جریان سازی را داشته باشید و دلت بسوزد برای بودجهای که هفده سال است هزینه میشود و کارایی ندارد. حالا مسئله این است دوره هجدهم برآیند تجربههای هفده دوره گذشته را در بردارد؟ این که ما میگوییم این جشنواره طی هفده سال هر سال تنزل بیشتر داشته است را شما از نگاه کردن به اسامی دبیران و داوران در دورههای مختلف میتوانید درک کنید. صداقت داشته باشم نسبت به مسایل اجتماعی تا درونیتر و فردیت یافته نگاه خودم نباشد ارائه نمیدهم. با تمرکز به عنوانی چون شعر انقلاب که حامیهای دیگری هم به جز دولت دارد که برای این عنوان سرمایه گذاری میکنند شعر فجر محدودتر میشود. جشنواره شعر فجر یک برنامه ملی است و از این منظر اولویتهایش با اولویت شعر انقلاب متفاوت است. بدون اینکه ما توجه داشته باشیم به اینکه محتوا و عنوان شعرش با فجر و انقلاب اسلامی کاملاً همراستا هست یا نه.

جامعه ادبی خیلی متعادلتر برخورد کرده است و این مسئله که بسیاری از شاعران درخصوص فجر مصاحبه نمیکنند را باید همان اعتراض ملایم دانست. ناصر فیض (متولد 2 خرداد سال 1338) از شاعران توانا در زمینه طنز است که در کتاب فیض بوک با زبانی طنزآلود و عامیانه به بیان مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه پرداخته است. شرفی خبوشان با اشاره به برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: یک سری برنامه های تدارک دیده شده مناسبتی هستند مثل نکوداشت ها، عصر شعر و یا محفل ها و یادکردها. جشنواره شعر فجر درست است که عنوانش فجر بوده و هست اما به هیچ وجه در هیچکدام از جشنوارههای فجر موضوعشان صرف انقلاب اسلامی نبوده است. خلاصه عرض کنم؛ به نظر من جشنواره فجر یک گعده بزرگ ملی بود که امروز جای آن گعهده بزرگ خالی است.علت اینکه بسیاری از شاعران برجسته کشور که روزگاری در این جشنواره نقش داور، دبیر و هیأت علمی را ایفا میکردند الان دیگر نسبت به جشنواره شعر فجر بیتفاوت هستند؟ او از شاعران معاصر است که شعر گفتن را به شکل رسمی از ۲۰ سالگی در نشریههای روشنفکری و غیر روشنفکری چون «فردوسی»، «نگین» و «بانوان» آغاز کرد و ۴۵ سال معلم مقاطع مختلف تحصیلی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید