عجیب اطلاعات درباره شعر

حدادعادل که معتقد است مشروطه مفاهیمی را وارد زبان و ادبیات کرد که یکی از آنها مفهوم وطن بود، گفت: کودتای سوم اسفند رضاخان تحولی در زبان و ادبیات ایجاد نکرد، اما انقلاب اسلامی، ادبیات نوینی به وجود آورد و تحول اساسی ایجاد کرد. رمان در کشور ما حولوحوشِ انقلاب مشروطه با ترجمههایی که از ادبیات خارجی (عمدتاً فرانسوی) صورت گرفت، وارد ادبیات ما شد. اگرچه نگارش افسانهها و حکایتها به شعر و نثر در ادبیات ایران سابقهای دیرینه دارد، اما رماننویسی به شیوهٔ متداول در غرب، عملاً از دوران مشروطه شروع شد. در حالی که این تصور صد در صد اشتباه است و شما برای نگارش زندگی نامه خود نیز، نیازمند به انجام کنکاش و بررسی دقیق پیرامون موضوعات و مباحث زندگی خود هستید تا بدین ترتیب بتوانید موضوعات و مسائل جذاب و با ارزش را برای نگارش انتخاب کنید. من چگونه میتوانستم درباره رمان مدرن در ایران کتابی بنویسم، اما «شازده احتجاب» را بررسی نکنم؟ بیشتر هم درباره شکوه ایران قبل از اسلام بود. شما در این کتاب برخی از رمانهای منتشر شده بیش از ۵۰ سال اخیر ایران را بررسی کردهاید و گفتهاید که به نوعی خواستهاید سیر تحول رمان در ایران را نشان دهید.

این رمانها را به عنوان نمونههایی که دگرگونی مضامین و تکنیکهای رمان ایرانی را نشان میدهند بررسی کردهام. اینجا متأثر از کارهای رئالیستهای اروپایی هستیم که فاصله طبقاتی بین کارگران و سرمایهداران یا اغنیا و فقرا را به خوبی کاویده بودند. برای مثال، در دورهای که آلاحمد مینوشت، ترجمه کارهای کامو به ادبیات متعهد جهت میداد و نابرابریهای اجتماعی، سرکوب سیاسی، فقدان آزادی به موضوعات مهمی در رمانهای این دوره تبدیل شد. در دوره بعدی ما با رمانی مواجه میشویم که به مسائل زندگی اجتماعی نظر میکند، مثل «تهران مخوف». زوال کلنل، رمانی از محمود دولتآبادی است که مجوز انتشار در ایران را ندارد، اما ترجمه آن به زبانهای انگلیسی و آلمانی منتشر شدهاست. کتاب «مبانی نقد ادبی» با ترجمه فرزانه طاهری و یادداشتی از مترجم در انتشارات نیلوفر منتشر شده است. از دیگر کتاب های داستان خارجی پر طرفدار، ژانر تاریخی است. ماجراجویی تابستانی زیر آفتاب سیسیلی به زودی به یک داستان عاشقانه دردناک تبدیل میشود.

کتابی از زبان خود اوباما که میتواند مصممبودنش را بهخوبی به ما نشان دهد. وقتی ما شعر فجر را به عنوان یک اتفاق کلان ملی ببینیم میتوانیم تدابیر ملی هم برایش بیاندیشیم. «بنابراین وقتی صحبت از آجر ساختمانی، حروف و یا اتم میکنیم، چیزی که مهمه اینه که کی اونا رو ترکیب میکنه و از اون چه مصرفی میشه. اما بر هیچکس پوشیده نیست که کسان بسیاری در طی این سالها سعی کردهاند دور از تقسیمبندیهای رایج و پلکانی فقط به کاری بپردازند که به آن ایمان داشتهاند و نتیجه چنین نگاهی هم چیزی نیست مگر تاثیرات اجتماعی غیرمستقیم که روزی به ثمر میرسند. تکنیکهای مدرنی مانند سیلان ذهن، تکگویی درونی، فرجام گشوده و از این قبیل را مگر چقدر میتوان در رمان به کار برد؟ خلاصه عرض کنم؛ به نظر من جشنواره فجر یک گعده بزرگ ملی بود که امروز جای آن گعهده بزرگ خالی است.علت اینکه بسیاری از شاعران برجسته کشور که روزگاری در این جشنواره نقش داور، دبیر و هیأت علمی را ایفا میکردند الان دیگر نسبت به جشنواره شعر فجر بیتفاوت هستند؟ آیا کتاب دیگری هست که احساس کنید جای آن در این فهرست خالی است؟ Po᠎st was g ener ated ​with the  he lp of GSA  Con tent  Generator᠎ Demover sion!

در این کتاب از «ادبیات تهیشدگی» در برابر «ادبیات غنیسازی» نام بردهاید. بارت در مقاله دیگری ده سال بعد این نظریه خود را با عنوان «ادبیات غنیسازی» نقد کرد. بعد از رحلت امام (ره) حجة الاسلام دکتر رئیسی با حکم رئیس قوه قضائیه وقت به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. کتاب نظریه و نقد ادبی: درسنامهای میان رشتهای نوشتۀ حسین پاینده بهعنوان کتاب درسی دانشگاهی برای درس نظریهها و نقد ادبی در دورۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (برای همۀ گرایشها) در دو جلد نخستین بار در سال 1397 در انتشارات سازمان مطالعه و تدوین (سمت) منتشر شد. از اواسط دهه ۵۰ رمان به سمت درونی شدن و استفاده از تکنیکهای متداول در رمان مدرن اروپایی میل کرد. تکنیکهای مدرن الان در رمان ایرانی به خوبی درونی شده است و رماننویسان ما به این تکنیکها تسلط پیدا کردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید