شعر ویژگی ها

این است که در آن دورهی خاصِ بعد از حکومتِ یعقوبِ لیث، زبان عامه و ادبیات ایران به استقلال رسیده بود. کیپلینگ را باید خواند تا تاثیرش در جامعه را فهمید.جایی خواندم که بیست سال بعد از کیپلینگ شبیه شخصیتهای رمانش در جامعه دیده میشدند. فیلم اقتباسی از این رمان را هم دیدم. علیمراد هم بودیم که در این فیلم و در بخش نخست آن از داستان طوطی و بقال از مثنوی معنوی مولانا الهام گرفته شده است. اما به نظر من هنر ادبیات در این است که به نویسنده قدرت تاثیر ببخشد که این رمان این را دارد. همه این رمان را در ادبیات ضعیف میدانند. بنابراین «بازگشت ادبی» یک دورهی تاریخی در شعر فارسی به حساب میآید. دانش آموزانی در مدرسه “هیلشم” در انگلیس به صورت عادی در حال درس خواندناند. رفته رفته و هر چه داستان جلوتر میرود خاص بودن مدرسه مشخص میشود. رمانهایی که به چنین شانی دست می یابند در هر دورهای برای خودشان معنای جدیدی پیدا میکنند و انگار هربار که آن را میخوانی کشفِ جدیدی به سراغت میآید و حقیقت تازهای را درک میکنی.

با گذشت زمان، او از طریق درد میآموزد که در آزادی مطلق، تنهایی طاقتفرسا وجود دارد و اشتیاقمان برای ارتباط، ما را به دیگران وابسته و تلاش برای آزادی مطلق را غیرممکن میکند. ـ داستان از میوههای سر به گردون سای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. از باغ میبرند چراغانیت کنند/ تا کاج جشنهای زمستانیت کنند/ پوشاندهاند صبح تو را ابرهای تار/ تنها به این بهانه که بارانیات کنند/ یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند/ این بار میبرند که زندانی ات کنند/ ای گل گمان مبر به شب جشن میروی/ شاید به خاک مردهای ارزانیت کنند/ یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست/ از نقطهای بترس که شیطانی ات کنند/ آب طلب نکرده همیشه مراد نیست/ گاهی بهانه ایست که قربانیات کنند. این منتقد ادبی در ادامه گفت: جایزه جلال کارکردهای خاص خود را به عنوان ارائه ویترین سیاستهای سیاسی و حاکمیتی و اعتباربخشی به نویسندگان و آثار دارد و اگر ضعفهایی دارد منحصر به این جایزه نیست. روایتِ فیلمگونهای دارد که از یک نقطه شروع شده و در نقطهای به پایان میرسد. به منظور اجتناب از آنچه که ادوارد بروان آن را «قضاوت کاملاً ناکافی در مورد فعالیت فکری آن مردم مبتکر و با استعداد» مینامد، امروزه بسیاری از مراکز دانشگاهی در سراسر جهان از برلین تا ژاپن برنامههای دائمی برای مطالعات فارسی برای میراث ادبی ایران دارند. This post has be᠎en done by GSA C on tent ᠎Gene᠎rato r  DEMO᠎!

اگر شما از کتاب خوانان رمان هستید می توانید کتاب مورد علاقه خود را از سایت سراج خریداری کنید و با ارسال رایگان بدون هیچ هزینه ای آن را در هر کجا که هستید دریافت کنید. هر رمانی که درباره مرگ باشد را باید خواند. اگر شما از طرفداران کتب ادبی هستید، می توانید کتاب های مورد علاقه و مورد نظر خود را در سایت سراج پیدا کرده، بدون هیچ مشکلی و با بهترین قیمت خریداری کنید و آن را بدون هزینه ارسال، هر جا که هستید تحویل بگیرید. این رمان با آنکه فقط همین ساختِ برج در یک کلیسا را دستمایه قرار داده و داستانهای فرعیِ زیادی ندارد اما بسیار محکم و قدرتمند نوشته شده است. در اداره با همقطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هرکس اول ترفیع رتبه یافت، به عنوان ولیمه یک مهمانی دستهجمعی کرده، کباب غاز صحیحی بدهد دوستان نوش جان نموده به عمر و عزتش دعا کنند.

امروز ما که بقولِ فیلسوفان در حالِ گذار از سنت به مدرنیتهایم انصافا وضعیتی عجیبی را بر زندگیها مستولی کرده است. کارهای دیگر ماراکومی را خواندم؛ هیچکدام برایم این نشد! از طرفی دیگر ما شاهد آن هستیم که در داستانهای مدرن، نویسنده به صورت آگاهانه روشهای سنتی نوشتن را میشکند، به گونهای که ما با متنهایی سر و کار داریم که به شکلی ناتمام و ناکامل هستند. رمان تاریخی که بارها به چاپ رسیده و در غربِ انگلیسیزبان اغلب رمانهای تاریخی را با آن مقایسه میکنند. او با تاکید بر این که شاعر مناسبتی نیستم و نسبت به مسایل و حرارت جریانات آن شعر نمیگویم، ادامهداد: میگذارم جریانات بگذرد. از دید مسئولین، شاعر باید شعرش را بگوید و این نگاه که شاعر میتواند بهتر از من این فضا را درک کند و من مستأجر فضای ادبیات هستم و این شاعر است که عمرش را صرف این حوزه کرده است و دلش برای این حوزه میسوزد وجود ندارد. فضای معمایی داستان تو را تا آخر با خود میکشاند.

دیدگاهتان را بنویسید