شعر راهنما!

تفاوت شعر هجایی با شعر عروضی در وجود همین قالبهاست که شعر هجایی در قالبی قرار نگرفته و بر اساس هجاهای مصراع ساخته میشود. در این تلقی، نگاه تخصصی و حرفهای به ادبیات کودک و دبستان با آموزش کودکان مورد توجه نیست و در نهایت تلاششان، سعی میشود کتابهایی مناسب برای کودکان در طول سال خوانده شود. استفاده از ادبیات و بهطور مشخص روایتها ریشه در نوع نگاه ما به ویژگیهای کودکان و توجه به اهمیت ویژهی روایتها در طول تاریخ انسانی دارد. در این بخش مجموعه ای از زیباترین اشعار عاشقانه جذب کننده عشق، دوست، پسر، دختر و معشوق را با متن های شیک دلبرانه لاکچری گردآوری کرده ایم. عشق پنهانی، عشقی که انسان جرات نمیکند هرگز با هیچکس درباره آن گفت و گو کند، به زبان بیاورد، به هر دلیلی که بخواهید – از لحاظ قیود اجتماعی، از نظر طبقاتی، به سبب اینکه معشوق ادراک نمیکند و به هر علت دیگری آن عشق است که درون آدم را میخورد و میسوزاند و آخرش مانند نقره گذاخته شفاف و صیقلی میشود.

قالب آثار بررسیشده بیشتر رمان است، اما مجموعهداستان و روایت نیز در آنها مشاهده میشود. این نقل قول را به نوعی میتوان نتیجه کل رمان دانست، نتیجهای که در داستان «راه» هم دیده میشود. در صورتی که این نگاه بطور جدی در مراکز آموزشی کودکان دنبال شود، در نهایت خطی موازی با آموزشهای رسمی و مدرسهای ایجاد میشود که محور آن برنامهی کتابخوانی و قصهگویی برای کودکان است و آموزشهای حاشیهای در کنار روال رسمی آموزشها، از طریق کتابخوانی به کودکان ارائه میشود. آموزش از راه ادبیات کودکان مانند آموزش رسمی خشک و گرفته یا عبوس نیست؛ زیرا با زبان عاطفی با کودک ارتباط برقرار میکند و کودک خود به خود با شنیدن داستان، ترانه یا شعر به سوی آن کشیده میشود. برای روشنتر شدن موضوع تلاش میشود با استفاده از ادبیات رشتهی برنامهی درسی، این نگاه مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد. از آنجا که در وزن عروضی و قالب از شعر کهن سنتی پیروی نمیکند این نوع شعر را شعر نو مینامند. گلشیری در کتاب بعدی خود، کریستین و کید تلاش کرد از شگردهای جدید در رمان نو بهرهگیری نماید. تحلیل متون از منظر سبکشناسی، بلاغت و نقد ادبی. This data was gener​at​ed  by GSA  C onte nt G en​erat​or​ Dem᠎over si on!

با ظهور رنسانس (نوزایی) ایتالیا، نقد اومانیستی (انسان گرایانه) رواج یافت، و احیای فرهنگ و ادب یونان و روم باستان بر اهمیت و اقتدار ارسطو و هوراس افزود. بر اساس فرهنگ نامه لغت مقاومت به معنای ایستادگی و پایداری به معنای مقاومت است ، در واقع مقاومت واژه ای عربی است و در فرهنگ عرب استفاده میشود و واژه فارسی پایداری در ادبیات فارسی کاربرد مشابه آن را دارد . در کشور ما عموماً هنگامی که از آموزش از طریق ادبیات سخن گفته میشود منظور این است که در ساعتهای اضافی، کتابها و داستانهایی با هدفهای مشخص بخوانیم تا از این طریق مفاهیمی به کودکان منتقل شود. بوف کور راه را برای استفاده از تکنیکهای خلاقانه توسط نویسندگان بعد از خود باز کرد و باعث شد ادبیات تجربی بهعنوان یکی از بخشهای جداییناپذیر نثر فارسی جا بیفتد. ازطرفی براساس جزیی­نگری در فرایند جهانی می­توان گفت که دراین­میان کشورها فردیّت ادبی خویش را حفظ خواهند کرد و از فردیّت توان­مند خود برای پرکردن بخشی از ادبیات جهانی استفاده خواهند کرد؛ یعنی هر کشور می­تواند با حفظ ادبیات خود و بهره­گیری از عناصر ممتاز مختصّ خود گوشه­ای از ادب جهانی را شکل دهد.

آموزش از راه ادبیات کودکان، در ذهن کودک پایدارتر و ماندگارتر خواهد بود، چون برای خردسالان با زبان و کنشهای آشنا سخن میگوید، در حالی که در آموزش رسمی، این پایداری و ماندگاری دیده نمیشود، زیرا کودک اگرچه آنها را میشنود، اما کمتر به دل میسپارد. علوی که در هنگام تحصیلش در آلمان به شدت تحت تأثیر بنیانگذار علم روانکاوی، زیگموند فروید بود، پس از پیوستن به مارکسیسم، تلاش میکرد در آثارش، از واقعگرایی سوسیالیستی بهرهگیری کند. آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان، بر خلاف آموزش رسمی از راه و روشهای زور و اجبار استفاده نمیکند و کودکان با گرایش و میل خود به سوی آن کشیده میشوند. چنانچه مشاهده میشود در این تلقی، ادبیات کودکان به عنوان عنصر تحول ساز در آموزشهای رسمی مورد توجه قرار نمیگیرد و قرار نیست از طریقان، هویت آموزش و یادگیریهای رسمی دگرگون شود. روایتها به شکل عجیبی با وجود کودکان آمیخته میشود و ابعاد انسانی همچون تخیل، سرگرمی، احساسات و هیجانات و کنجکاوی که در آموزشهای رسمی به دست فراموشی سپرده شده است را دوباره وارد آموزش میسازد. آموزش جایگزین جای آموزش رسمی مینشیند. آموزش از راه ادبیات کودکان رویکردی جایگزین برای آموزش و پرورش رسمی و پایه است که میکوشد از ظرفیتهای ادبیات کودکان برای آموزش کودکان در دوره پیش دبستان و ابتدایی بهره ببرد.

دیدگاهتان را بنویسید