شعر: تکنیک Google

15- طنز در شعر شاملو : طنز هم در شعر او جایگاه و پایگاه ویژه ای دارد. باشد، ولی نصیحت دیوانه میکنی/ ای عشق سنگدل که به آیینه سر زدی/ در سینهی شکستهدلان خانه میکنی؟ ژان تولی در این کتاب صوتی فانتزی مغازه ای را به تصویر کشیده که بوی مرگ می دهد. به این ترتیب، این رمان، فضایی فانتزی و جادویی دارد و اولین عنوان از سه گانه «افسانه شهریار» است که با نام «سپر زرین» چاپ شده است. نام اصلی او جلال الدین محمد بلخی است که لقبش مولاناست. اکنون بیشتر به نقد فرم و شکل پرداخته میشود و به نوعی تفسیر و خوانش متن است که دیگر نقد نیست و شبهنقد نام دارد. اکنون منتقدی نداریم که یک نسل از آثار را بر اساس یک دیدگاه ادبی نقد کند و جوایز ادبی نیز ضعیف هستند. در این نشست، مهدی کاموس با بیان اینکه در نقد و داوری جوایز ادبی ابتدا باید نگاهی به جایگاه نقد در کشور داشته باشیم، گفت: متاسفانه ما در کشورمان با فقدان جریان نقد ادبی مواجهیم و این امر موجب شده جوایز ادبی از دهه 80 به تدریج دگردیسی بیابند و اکنون به یک جریانی ضعیف مبدل شوند. در این بخش تلاش شده است تازهترین کتابهای مرتبط با موضوع در دو قالب رمان و روایت در این شماره معرفی شود.

همزمان با انتشار فراخوان این بخش که پذیرای مقالههای بخش جنبی با موضوع شعر انتقادی و اعتراضی نیز خواهد بود، همچنین مهلت شرکت در بخش کتاب سال جایزه نیز تمدید شد. داستانی از گلی ترقی را تحلیل کردهام، شعری از نیما یوشیج و نیز بسیاری از شعرهای دیداری از گذشته تا به امروز را مورد مطالعه قرار دادهام از جمله شعرهای افشین شاهرودی، مهرداد فلاح، محمد آزرم و بسیاری دیگر را تا نشان دهم براساس کارکرد مغز چگونه تصویر و کلام با یکدیگر ممکن است تلفیق شوند. در این کتاب اصول مختلف دریافت را از جمله اصل نقش و زمینه، اصل شباهت و اصل انسداد را که ریشه در روانشناسی گشتالتی دارند، معرفی کردهام و آثاری را بر مبنای آنها مورد تحلیل قرار دادهام تا نشان دهم چطور از این اصول و ابزار میشود استفاده کرد تا به ادبیات و هنر نگاه کرد. در آخر امیدوارم که با ورود این کتاب، توانسته باشم قدمی کوچک برای منحرف نشدن شعرشناسی شناختی از راه اصلیاش فراهم کرده باشم، چرا که در همین بدو تولد این رویکرد، سوءتفاهمها و سوءاستفادههای بسیاری را شاهد بودهام، همانطور که در مورد مابقی نظریات و رویکردها بهچشم میخورد و علت اصلی چنین وقایعی را ناکارآمدی قواعد فرهنگی و دانشگاهی حاکم بر جامعه خود میدانم که فساد در همه ابعادش رواج دارد، فسادی که ریشه در شاخصههای غیرفرهنگی و بعضا غیرحرفهای دارد که قرار است فضای فرهنگی را بسازد، اما بهنوعی آن را از پایه منهدم میکند.

Post w as generated with the ​he lp  of GSA C​ontent᠎ Gen᠎erat​or D᠎emov ersion.

سر داستان، پایان داستان، کمر یا میانه داستان، اهمیت آغاز داستان بهعنوان سر داستان و اهمیت پایان داستان بهعنوان بخشی از وجود انسان که حرکت او را میسر میکنند و بسیاری از بحثهایی که انسان را به ادبیات گره میزنند، از جمله از بحثهای مطرح شده در این جلد هستند و به همین خاطر در نقد ادبی با رویکرد شناختی پیوندی بین ادبیات و علم برقرار میشود و چگونگی کارکرد مغز انسان و تحلیل محیط پیرامون دستاویزی میشود برای کارکرد مغز انسان برای چگونگی درک متن. در نقد ادبی برای جایزه جلال، نقد ابزاری برای رسیدن به نتیجه در یک رقابت است که باعث میشود سره از ناسره و بهتر از بهین جدا شود. این اشتراکات عبارتند از محیط مشترک، بدن مشترک، تجربه مشترک و چیزهایی که اساس وجود انسان را شکل میدهند. شما معتقد هستید آنچه «دریافت» میکنیم، الزاما همان چیزی نیست که تجربه میکنیم و سازوکار «دریافت» که تجربه انسان و شناخت را در او ممکن میکند، دارای ریشههای عصبشناختی است. این منتقد ادبی افزود: هنوز نقد ادبی در دانشگاهها جریان دارد ولی نقد ادبی ژورنالیستی ضعیف شده و موتور ارزیابی جوایز ما نقد تجربه نویسنده است و در کنار آن سیاستگذاران فرهنگی نیز در برخی جوایز ادبی بهویژه جلال آل احمد که مجری آن دولتی است تاثیر دارند.

کاموس با تأکید بر اینکه نبود یک جریان نقد ادبی قوی باعث شده کمتر جوایز ادبی مورد چالش و نقادی از بیرون قرار گیرند، گفت: زمانی نشریه کتاب ماه کودک و نوجوان فعالیت میکرد و نقدهای منتشر در آن در داوری کتاب سال تاثیر میگذاشت ولی امروز چنین جریانهایی را نداریم و آثار حتی پس از داوری و اعلام نتیجه هم نقد نمیشوند و واکنش چندانی نسبت به خروجیهای جوایز ادبی انجام نمیشود. در این جلد گفتهام به چه صورت است که انسان در سرشت خود روایتپرداز است و به این تفاوت پرداختهام که فرق انسان با دیگر موجودات در ماهیت قصهپرداز اوست. این حدیث طولانی در میان اهل سنّت و شیعه بسیار مشهور است و در مصادر متعدّد از راویان بسیاری نقل شده است. طولانی شدن تحقیقات و همینطور مبهم بودن موضوع خودکشی باعث میشود که در مورد خدا دچار تردید شود. چه شد در جلد دوم سراغ همگانیهای که در این رشته مطرح میشود رفتید؟ در جلد دوم با زیرعنوان همگانیهای شناختی، براساس عوامل متفاوتی که بر محدود کردن مفهومسازی انسان تاثیر میگذارند، ابزارهایی برای نقد ادبی ارائه شده و از خلال آنها به بررسی آثار ادبی مختلفی پرداختید.

دیدگاهتان را بنویسید