شعر به محض، شعر دو بار: 3 دلیل چرا شما نباید شعر The Third زمان

چنانچه مشاهده میشود در این تلقی، ادبیات کودکان به عنوان عنصر تحول ساز در آموزشهای رسمی مورد توجه قرار نمیگیرد و قرار نیست از طریقان، هویت آموزش و یادگیریهای رسمی دگرگون شود. کتاب صوتی داش آکل به صورت یک نمایش رادیویی با همراهی گروهی از بازیگران اجرا شده که حتی برای کسانی که داستان خواندنی صادق هدایت را خوانده اند هم تازگی دارد. مِری شِلی خالق هیولای وحشتناکی است که ایده نوشتن آن را لُرد بایرون، شاعر رمانتیک انگلیسی برای نخستین بار به او پیشنهاد داد. در ارتباط با قسمت دوم پرسشتان باید بگویم که طرحی از یک رمان در سر دارم که قسمتهایی از آن را نوشتهام. گوسفند سیاه اثر نویسنده نامدار فرانسوی، اونوره بالزاک، است که داستان دو رقیب بر سر تصاحب عشق یک زن اغواگر را روایت میکند. از نمادهای شخصی، تمثیل، مجاز ، اسطوره، طنز، روایت هم سود می جوید.علاوه بر اینها،کاربرد آرایه های لفظی و معنوی نیز جلوه و جلایی در اشعارش دارد: حس آمیزی ، جناس ، تلمیح، انواع تکرار، موازنه، تناقص، عادت زدایی ها.هماهنگی میان موسیقی شعر و عنصر عاطفه،نقش به سزایی در ایجاد فضایی مناسب برای عنصر احساس در شعر شاملو دارد.  C on​te​nt h᠎as be​en cre​at ed with the  he lp ​of GSA Content Gene᠎ra​to r ᠎DEMO .

صومعه پارم داستان صومعهای در دوران بعد از ناپلئون در کشور فرانسه است که آن را استاندال نوشته و یکی از شاهکارهای ادبیات به شمار میرود. بسیاری از کارشناسان و متخصصان، آن را در فهرست بهترین رمان های دنیا قرار دادهاند. میگل سروانتز اسپانیایی خالق داستان دن کیشوت، شوالیهای آرام است که با خدمتکار خود به نام سانچو پانزا، سالیان متمادی، مخاطبان بسیاری را از سراسر دنیا به خود جذب کردهاند. استاندال ابتدای کتابی که نوشته است چنین نوشته است: «سرگذشت ناپلئون (Napoleon) را مینگارم تا پاسخی باشد به یک اثر هجایی. رابینسون کروزوئه یا رابینسون کروسو نخستین رمان انگلیسی نوشته دانیل دِفو است. سیبیل یکی از بهترین رمان های جهان در شرح فاصله طبقاتی در انگلستان به شمار میرود. اینجا متأثر از کارهای رئالیستهای اروپایی هستیم که فاصله طبقاتی بین کارگران و سرمایهداران یا اغنیا و فقرا را به خوبی کاویده بودند. یعنی داستانها و ماجراهایی که در رمان شرح داده میشود، بیشباهت به زندگی خود نویسنده نیست.

رمان دست نویسنده را بازتر میگذارد و تلاقیگاه رویدادها و شخصیتها و زمانها و مکانهای مختلف است و به طرح مسائل معرفتشناسی و هستیشناختی میپردازد و به همین خاطر است که انگار خواننده هم آزادی عمل بیشتری دارد و محدود نیست. البته فهرستهای مختلف و متنوعی درباره بهترین رمان های جهان و کتابهای مختلف وجود دارد و قطعا اختلاف نظرهایی میان افراد مختلف درباره انتخاب محتوای این فهرستها وجود دارد. نایتمر ابی هم رمانی هجوآمیز و رمانتیک است که معمولا جای خود را در میان بهترین رمان های جهان باز میکند. اما واقعیت این است که هر رمانی که بتواند به یکی از این فهرستها راه پیدا کند قطعا حرفهای زیادی برای گفتن دارد و بالاخره از ابعادی قابلاعتنا و بررسی است. ایفای نقش کرده و کنشگری فعال فرهنگی، آموزشیـمهارتی، پژوهشی و فناوری داشته باشد و دستاورد اجتماعی دانشگاه منجر به تحصیل و توانمندسازی و همچنین رفتارسازی اجتماعی شود.» دکتر طهرانچی با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سبک زندگی در دانشگاهها اظهار کرد: «مقاممعظمرهبری در بیانیه گام دوم فرمودند: «تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیانهای بیجبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همهجانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است.» از اینرو باید کارکرد کلاس و استاد، حق یادگیری و محیط امن آموزشی و نقش فعال کلیه کنشگران در دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

یعنی اگر صفحات نخست آن را بخوانید به احتمال زیاد تا آخرِ این رمان طولانی و پرکشش را میخوانید. هر گوشهای از زندگی انسان با گوشهای از طبیعت هزاران پیوند و ارتباط دارد که از همهی این پیوندهای گوناگون ذهنی، شاعر گاه یکی را احساس میکند و در برابر آن بیدار میشود و حاصل این بیداری را به ما نشان میدهد. در این شرایط تصویری موهوم ایجاد میشود و این تصویر حاوی مناظری است که مخاطب برای تحمل شرایطِ موجود به آن نیاز دارد. جابز درست همانگونه که در دهه 1970 میلادی اپل را به موفقیت رساند، در دهه 1990 نیز به خاطر تلاش های بی وقفه اش جانی دوباره به این شرکت بخشید. به دنبال موفقیت وی در حل پرونده های قضایی پیچیده، امام خمینی (ره) طی احکام ویژه و مستقیم او را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان مامور کرد. خانواده استیو در ماونتین ویوی کالیفرنیا زندگی می کردند، درست همان نقطه ای که بعدها با نام سیلیکون ولی شهرت پیدا کرد. این داستان را اولینبار هوشنگ پیرنظر در سال 57 ترجمه کرد و سالها بعد مجددا توسط احمد گلشیری ترجمه شد. اما میتوانم بگویم که در طی سیوپنج سال گذشته، هر سال داستان «بارتلبی محرر» اثر هرمان ملویل را میخوانم.

دیدگاهتان را بنویسید