شعر ایجاد کنید. یک قلدر دبیرستانی از آن می ترسید

کهنترین تعریف شعر را نزد منطقیان مییابیم که میگویند: «شعر کلام خیالانگیز است» پس از ایشان ادیبان و عروضیان معتقدند که «شعر کلام موزون قافیهدار است». ایدئولوژی، سبک، هنر و درونمایه آثار بزرگانی چون هدایت بیتاثیر از زندگی ایشان نیست. منتقدان نو عمدتا به بررسی خود اثر فارغ از زمینه ی تاریخی و زندگی مولف می پردازند و این نوع نقد ( فرمالیسم) رویکردی متن محور دارد. الیف شافاک در این کتاب داستان زندگی زنی غربی را روایت میکند که به کمک اندیشههای شرقی میخواهد زندگی خود را از یکنواختی نجات دهد. ما هم باید همین کار را کنیم. این جامعه دارد کار میکند که استقلالاش را به دست بیاورد و آدمهای خودفروش را کنار بزند. در این سالها بسیاری از نویسندگان و روشفکران حوزه کاری خود را محدود به عرصهای خاص کردهاند و با دیگر مسائل اجتماع چندان کاری نداشتهاند. بله در سهگانه آن سه محلهای که دربارهشان صحبت کردیم به نوعی شخصیت پیدا کردهاند. قافیه: قافیه ضروریترین عنصر موسیقایی کناری شعر است که در ایجاد موسیقی شعر و تکمیل وزن و آهنگ آن مؤثر است. ۶- برای زندگینامه یک عنوان انتخاب کنیداین کار قبل از نوشتن زندگینامه و یا پس از تکمیل آن ممکن است. بله، روشنفکری ما جامعه را نقد نمیکند برای اینکه کار خودش را ساده کند.

᠎Th᠎is po st was written wi᠎th the ᠎he​lp ​of GSA C on​tent G​enerat or DEMO!

در این نگرش، متن دیگر قائم به ذات نیست و معنایش در خود همان متن نهفته نیست بلکه مجموع همه ی متون، نظام کلی معنایی را پدیدار می سازند و نظریه بینامتنی مطرح است نه یک متن خاص. آیا میتوان گفت که در سهگانه شهر قاهره به عنوان یکی از شخصیتهای رمان مطرح است؟ بهجز مکان که شهر قاهره است و در سهگانه به عنوان شخصیت مطرح است، زمان هم یکی از مهمترین شخصیتهای رمان یا حتی شاید بتوان گفت مهمترین شخصیت اثر است. یکی از مشهورترین کتابها در این زمینه، بامداد خمار اثر فتانه حاجسیدجوادی است که نخستین بار در سال ۱۳۷۴ منتشر شد و با توجه به محبوبیتی که بهدستآورد، بارها تجدید چاپ شد. کتاب رمان یاقوت سرخ اثر کرستین گییر دربارهی دختری به نام گوئنت شپرد است که برای مدت شانزده سال، برای سفر زمان آموزش دیده و آماده شده بود، برخلاف تصور همه، گوئنت وارث این ژن بوده است. در این برنامهها به هر کتاب برگزیده برای معرفی یک محل تاریخی و فرهنگی در شهر پاریس اختصاص داده میشد که هم اثر ادبی و هم آن مکان تاریخی در قالب یکبرنامه معرفی شوند. پس از آن بسیاری از آثار نمایشی برای فیلم یا تلویزیون ساخته شدند.

پس از آن هم وقتی پادشاه به قدرت میرسد آدمی دستنشانده انگلیس است و افرادی که دور و بر پادشاه هستند همگی عوامل انگلستاناند. یک شخصیت در داستان وجود دارد که به طور خاص نماد زمان در نظر گرفته شده است: پیرمردی که با پدر خانواده آشنا بوده اما دچار فراموشی شده و پس از مرگ پدر وقتی تابوتاش را میبرند، نمیداند این تابوت کیست و عبدالجواد را به یاد نمیآورد. او به ظاهر یکی از محافظهکارترین نویسندگان و هنرمندان مصر است اما در آثارش تمام حکومتهای مصر را نقد کرده و در اینجا هم در پایان رمان همچنان امیدی برای تغییر وجود دارد. البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که شکلگیری فضای نقد و گفتوگوی انتقادی نیاز به حدی از آزادی هم دارد و این شاید یکی از تناقضهای وضعیت ما هم بوده است. البته بعضی از این وبلاگها فعالتر از بعضی های دیگه هستن. انتشار چشمهایش، تمجیدها و انتقادهای زیادی را به همراه داشت که بسیاری از این انتقادها از ناحیهٔ فعالان چپ در ایران بود. ما وقتی آثار او را بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که او نویسندهای است خواستار سعادت همگانی و مناسبات اقتصادی میخواهد که همه جامعه از آن بهرهمند باشند و به آزادیهای سیاسی هم اعتقاد دارد.

بعد انگلیسیها آن را مستعمره خود میکنند و بعد از جریانهای مبارزه به شکل تحتالحمایه درمیآید. هر یک از این القاب برای امام (ع) بیانگر ویژگی های اخلاقی و روحی، برجستگی های معنوی و رفتاری و فضایل و کمالات نفسانی است که آن حضرت را از دیگران ممتاز می ساخته است. ناتورالیسم، که تلاش کرد تا نمونهای از مشاهدات علمی از جهانی درونی (روانی) و بیرونی ارائه دهد و مارکسیسم، که ادبیات را در یک موقعیت اقتصادی و فرهنگی گسترده قرار میداد، و تعدادی از نظریات تایخگرایانه، تحت تأثیر هگل، که بر تکامل و شکلگیری ادبیات از درون و به وسیلۀ شرایط خاص درونی تأکید میکردند. یک روشنفکر باید در عرصهای که حوزه کاری او است متخصص باشد و کار کرده باشد اما معنیاش این نیست که به حوزههای دیگر اصلا کاری نداشته باشد. از خود او یک بار میپرسند چرا هر حکومتی سر کار میآید تو کتابت را مینویسی و زندگیات را میکنی؟ رمان خواندن ما را از کلیشه ها دور می کند و به ما خلاقیت می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید