شش نشانه‌های هشدار دهنده مرگ ادبیات شما

و شعر ایرانی که مدتها از آن خبری نبود، در دربار سامانیان که اهل ادب بودند، رشد و تعالی یافت. پاسخ: در عصر حاضر، برخی از زنان علاوه بر اینکه در خانه به عنوان همسر و مادر نقش اساسی در رشد خانواده و تربیت فرزندان دارند، در جامعه نیز همپای مردان مشغول فعالیت اند. در برخی موارد صحنه خود به یکی از شخصیتهای داستان بدل میشود و ممکن است لحن ویژهای به داستان بدهد. پیشآگاهی، تکنیکی است که نویسنده به کار میبندد تا سرنخهایی را در اختیار خواننده قرار دهد. اواسط سال 1393 بود که چند تا جوان، صمیمی، پرانرژی و لبریز از ایده، بهعنوان یک دارودستهی تبعیدیِ کرمِکتاب دور هم جمع شدیم تا به رویای معرفی و فرستادن کتاب به دوردستترین کتابخوارهای ایران برسیم. شخصیت دچار تغییر میشود، چیزی در مورد خودش یا یک شخصیت دیگر کشف میکند و مضمون داستان آشکار میشود. دیگر نکتهی جذاب شعر نو این است که اولین بار در تاریخ شعر فارسی، سبکی شعری دارای مانیفست میشود.

واکنش دیگران: شخصیتهای دیگر او را چطور میبینند و با او چه رفتاری دارند. با اینکه مدتی در کاخ مامون زندگی می کرد و خلیفه نیز سعی داشت او را به سوی مظاهر مادی جلب کند ولی ایشان به هیچ وجه بدانها دلبستگی نداشت. شاعری همانند حافظ نداریم که دردها و فسادهای اجتماعی را بشناسد و آسیب های اجتماعی را به خوبی کالبدشکافی کند. نقطهٔ اوج برای مخاطب غافلگیرکننده است و او را وامیدارد داستان را با اشتیاق تا پایان دنبال کند. از شاعران معاصر خود فقط با خاقانی مکاتبه داشته است. ایستادگی و مبارزه شخصیتها نیز بخشی از این امیدآفرینی است. فورستر شخصیتها را با توجه به عمل و ویژگیهای روانی آنها به دو دسته کلی تقسیم میکند. کسی که ادعا میکند توان نقد دارد باید با تمام زیر و بم نویسندگی و نقادی آشنایی داشته باشد و این حرف در عمل کاری دشوار، پرزحمت و وقتگیر است و هر کسی حاضر به انجام چنین ریاضتی نیست. سخنوران و فیلسوفان از دیرباز در پی پررنگ کردن خط ظریف میان این دو گونه، تعریفی فراگیر و تمیّزدهنده از شعر و نثر بودهاند؛ البته در نخستین دستهبندی ادبی انجام شده توسط ارسطو در تاریخ بشر، ادبیات یونان شامل گونه سومی به نام دراما یا همان هنر نمایشی باستان نیز بود که بعدها توسط رومیان توسعه یافت و در متون غربی تا به امروز این دستهبندی، بر خلاف سنت ایرانی نظم و نثر، به نظم و نثر و دراما تقسیم میشود.

​Da ta h​as been created by GSA᠎ Con te᠎nt Ge​ne ra tor DE᠎MO.

انجام میشود. اگر میخواهید پیش از خرید کتاب، کمی از کتاب بدانید، از قیمت آن اطلاع پیدا کنید و یا خرید اینترنتی کتاب های رمان خارجی را انجام دهید، کتابانه، مرجع خرید اینترنتی کتاب، میتواند بهترین انتخاب برای شما باشد. کانت در سنجش خرد ناب برای اولین بار یک راه حل نظاممند برای استقلال هنر و ادبیات بنا نهاد و حوزههایی فراتر از محدودیتهای اخلاقی یا سودمندی را مطرح کرد. شخصیت در داستان مشارکت میکند، معمولاً یک انسان است و هویت و ویژگیهای گوناگونی دارد که از بطن داستان برآمده است. پیشنهادهایی هم در این خصوص داده شده است. داستان پایان مییابد و مخاطب اتفاقی که در اوج داستان رخ داده و پیامدهای آن را درک میکند. از فلاشبک اغلب به منظور بازنمایی رویدادهایی استفاده میشود که از نظر زمانی مقدم بر خط توالی اتفاقات داستان رخ دادهاند یا اطلاعاتی ضروری در مورد پیشداستان (آنچه قبل از شروع داستان رخ داده) به دست میدهند.

شخصیت متضاد: شخصیتی است که از نظر خصوصیات درست در نقطهٔ مقابل قهرمان قرار دارد و شخصیت و ویژگیهای قهرمان را آشکار میکند. درست در نقطهٔ مقابل، بازگشت به آینده یا فلاشفوروارد، رویدادهایی را آشکار میکند که در آینده به وقوع خواهد پیوست. بازگشت به گذشته یا فلاشبک یعنی به میان آوردن صحنهای که روایت را از زمان فعلی داستان به زمانی در گذشته برمیگرداند. و همزمان با اینکه گروهی -چه در اقلیت چه در اکثریت- از یک سبک شعری پیروی میکنند، عدهی دیگری هم به سویی مخالف میروند. اگرچه هر دو شباهت بیشتری نسبت به تفاوت دارند ، اما می توان به برخی از خصوصیات هر یک اشاره کرد. داستان بسیار کوتاه: اثری است با کمتر از ۲۰۰۰ کلمه (در برخی تعاریف ۱۰۰۰ کلمه)، تقریباً ۵ صفحه. امسال نیز که توفیق خدمتگزاری به وارثان آب و خرد و روشنی نصیب این کمترین شده است فروتنانه از جامعه ادبی ایران و همه اصحاب فکر و فرهنگ بهخصوص شاعران درخواست میکنم که چراغ راه ما باشند و با ارائه نظرات و پیشنهادهای ارزشمند و راهگشای خویش ما را در بالا بردن سطح کیفی بزرگترین رخداد ادبی کشور یاری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید