سه راه برای جلوگیری از ادبیات فرسودگی شغلی

برای کتابخوانان ایرانی اقدامی پسندیده است که به کتابهای ادبیات فارسی توجه داشته باشند اما نباید این موضوع دلیلی باشد برای غافل ماندن از ادبیات جهان. نجیب محفوظ در سالهای میانی قرن بیستم با تأثیرگرفتن از نویسندگان رئالیستی و به طور خاص فلوبر آثاری رئالیستی نوشت و سهگانه نیز به این دوره از نویسندگی او مربوط است. به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، سومین نشست از سلسله نشستهای پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد با عنوان «وضعیت نقد ادبی» سهشنبه (بیستم دی ماه ۱۴۰۱) با حضور احمد شاکری و مهدی کاموس در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. نجیب محفوظ شاخصترین نماینده رمان عربی است و بسیاری سهگانه او را مهمترین رمان عربی و بخشی از ادبیات جهانی در قرن بیستم به شمار میآورند. نجیب محفوظ با ادبیات مدرنیستی هم آشنا بود و آثار جویس و ویرجینیا وولف را هم خوانده بود و در طول رمان مفصل خود شیوهها و تکنیکهای دیگر داستاننویسی را هم وارد روایت رئالیستیاش کرده است. Post was g᠎en​er​ated with G SA C onte᠎nt Ge ne᠎rator ​DEMO.

وی افزود: باغ رمان ایرانی نشان دهنده تلاشهای ما پس از چهل سال فعالیت در حوزه داستان نویسی است و ما شاهد ورود جوانانی هستیم که آثاری با موضوع انقلاب اسلامی خلق میکنند. البته اگر واقعا اهل سفر هستید نه تنها سفر رفتن را دوست دارید، بلکه از شنیدن و خواندن دربارهی آن هم لذت میبرید؛ در چنین شرایطی خواندن سفرنامه برای شما بهترین گزینهی ممکن است. البته. هرچند اگر دقیقتر بخواهیم بگوییم میتوانیم سهگانه نجیب محفوظ را مهمترین اثر «رئالیستی» ادبیات عرب بنامیم. در بخشی از گفتوگو نیز به نقش روشنفکری نجیب محفوظ پرداختهایم. یکی از ویژگیهای رماننویسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، بومی شدن و منطقهای شدن ادبیات است؛ به این معنی که تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی، اهمیت خود را در آثار ادبی از دست میدهد. با این حال، با توجه به محدودیتهایی که در دوران پهلوی در مورد نگارش به زبانهای بومی و محلی وضع شده بود، ادبیات داستانی در سالهای بعد از آن با رکود و افول مواجه شد. ترجیع بند، چند بیت با ساختار غزل است، ولی بعد از هر چند بیت یک بیت تکرار میشود. آیا تمایل دارید با ادبیات جهان آشنا شوید؟ در سراسر دنیا آشنا شوید.

محفوظ در رمانش ضمن شرح سرگذشت یک خانواده در طول سه نسل، تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی مصر را هم روایت کرده و تصویری از احساسات ضداستعماری، جنبشهای ملی و آزادیخواهانه و نظام سلطنتی در مصر ارائه کرده است. در جلد اول رمان، «بینالقصرین»، مصر هنوز بخشی از امپراتوری عثمانی است، اما در سال 1883 به اشغال انگلستان درمیآید و در 1914 به کشوری تحتالحمایه انگلیس تبدیل میشود. روشنفکران همیشه در اولین فرصتهای محدودی که به دست آوردهاند حرفشان را زدهاند و کارشان را کردهاند چنانچه جامعه هم همین کار را میکند. ترجمه سهگانه نجیب محفوظ را میتوان اتفاقی مهم دانست چراکه بسیاری این اثر را مهمترین رمان ادبیات عرب دانستهاند و فراتر از این آن را بخشی از ادبیات جهانی قلمداد کردهاند. پیام حیدرقزوینی: نجیب محفوظ شاخصترین نماینده رمان عربی است و بسیاری سهگانه او را مهمترین رمان عربی و بخشی از ادبیات جهانی در قرن بیستم به شمار میآورند. نشر متخصصان در این مقاله قصد دارد چند رمان برتر و معروف دنیا در قرن بیستم را که مورد تایید کتابخانه های بین المللی نیز میباشد را به شما معرفی کند؛ تا هر فرد با شناخت بیشتری بتواند بهترین رمان را مطابق با سلیقه خود تهیه کند.

نظریه یا به قول غربیها «تئوری» با اینکه ریشه در نقد ادبی دارد و نقد ادبی هم به دوران ابتدایی پیدایش تمدن یونان و زمان ارسطو و افلاطون برمیگردد؛ اما به شکل یک رشته دانشگاهی از اوایل قرن بیستم به وجود آمده است. با نگاهی کوتاه به تاریخ و تاریخچهی ادبیات جهان میتوان به ارزش و غنای آن پی برد و حیف است که خود را از چنین گنجینهی بزرگ و بیپایانی محروم کنید. در این فهرستِ 100تایی، 30 نویسنده با 64 رمان و 36 کتاب برگزیده داستان کوتاه و بلند حضور دارند؛ بدیهی است که این فهرست مثل هر فهرست دیگری، رضایت همه نویسندهها و خوانندهها را به دست نیاورد؛ بااینحال، این فهرست تلاشی است برای پاسداشت ادبیات داستان فارسی در قرن چهاردهم؛ بهعنوان قرن ادبیات. مرعشیپور میگوید نجیب محفوظ در همه آثارش هم حکومتهای مصر را نقد کرده و هم جامعه مصر را و به میانجی آثارش میتوان گفت که او در پی جامعهای آزاد با آرمانهای سوسیالیستی بوده است. ادبیات داستانی شکلی از روایت است که در همه یا بخشی از آن به رویدادهایی اشاره میشود که واقعی نیستند، یعنی خیالی هستند و ساختهٔ ذهن نویسندهٔ اثرند. خرید کتاب رمان که امروزه یکی از بهترین و پرطرفدار ترین انواع کتاب است را می توانید به راحتی در سایت سراج بوک انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید