سریع و سرراست تعمیر در شعر

غلامعلی حدادعادل بعداز ظهر امروز در بیست و چهارمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت در شیراز، با بیان اینکه دشمنی دشمنان طی این سالها فزونی یافته و در این راستا ارتقای ادبیات هم ضروریتر شده است، اظهار داشت: باید از هنر برای دفاع از ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استفاده کنیم. فضای ذهنی و شعری شاعر در این مجموعه هم در ادامه دو مجموعه قبلی «گریههای امپراطور» و «اقلیت» است. این یادداشت را عصمت زارعی، شاعر و پژوهشگر، نگاشته است و در آن به بررسی مفهوم «شهید» در شعر کلاسیک و سپس در شعر شاعر معاصر، مرتضی امیری اسفندقه، پرداخته است. هر گوشهای از زندگی انسان با گوشهای از طبیعت هزاران پیوند و ارتباط دارد که از همهی این پیوندهای گوناگون ذهنی، شاعر گاه یکی را احساس میکند و در برابر آن بیدار میشود و حاصل این بیداری را به ما نشان میدهد. خیال یا تصویر که عنصر اساسی شعر است عبارت است از: کوشش ذهنی شاعر برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت و ایجاد تصرف ذهنی در این مفاهیم.

غیر از وزن و توازن خاص که زبان این بیت را، از زبان یک جمله معمولی متمایز کرده (هنجارگریزی)؛ شاعر با تکرار صامت (س) و ایجاد هم حروفی از هماهنگی آوایی سود برده است. وی برجستهسازی را انحراف از مؤلفههای هنجار زبان میداند. نخست آنکه نسبت به قواعد حاکم زبان خودکار انحراف صورت پذیرد، و دوم آنکه قواعدی بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افزوده شود. صورتهای خیال علاوهبر آنکه زبان شعر را به سهم خود از زبان نثر متمایز میکند، ظرفیت زبان را برای برانگیختن عاطفه افزایش میدهد. در تمام نظریههایی که دربارهی ماهیت و حقیقت شعر ابراز شده است به این موضوع که شعر انگیختهی عاطفه، در ارتباط با شاعر و انگیزندهی عاطفه در ارتباط با مخاطب است، اذعان شده است. پیوند موسیقی با عاطفه و توانایی آن در برانگیختن انفعال نفسانی چندان واضح است که نیازی به توضیح ندارد. شاعران کودک و نوجوان کمتر مورد توجه رسانهها و مردم هستند که شاید یکی از دلایل عدم رشد همین امر باشد که شاهدیم بسیاری از آنها به سمت سرایش شعر بزرگسال میروند. اما این آثار نیز کمتر به عمق رفتند و به جای پرداختن به درک اجتماعی فساد، به دلسوزی با زنان روسپی اکتفا کردند. 17 -درباره زندگی و اقدامات برجسته زنان قهرمان و تأثیرگذار زیر در تاریخ زندگی انسان ها چه می دانید؟ This a rt​ic le h as ᠎be​en wri᠎tten ​with GSA Conte᠎nt G​en᠎erator D᠎em​over sion.

4 -نام چند تن از انسان های آزاده ای که در مقابل دین ستیزی و ظلم و ستم حاکمان پهلوی ایستادند را نام ببرید . شعر در حقیقت چیزی نیست جز شکست نرم زبان عادی و منطقی زبان، و حادثهای است که در زبان روی میدهد و در حقیقت گویندهی شعر با شعر خود، عملی در زبان انجام میدهد که خواننده میان زبان شعری و زبان روزمره و عادی تمایز احساس میکند. «موکارفسکی» نیز میگوید زبان شعر از نهایت برجستهسازی برخوردار است. در این مجموعه نیز همچنان غزلهای کوتاهتر تعداد بیشتری دارند. مجموعه «آنها» شامل 51 غزل با مضمون عشق و عرفان است و در سال 1388 به چاپ رسیده است. حالا در چنین مجالی، فرم اهمیت مییابد. چنین کاربردی گریز از هنجار زبان نیست، بلکه افزودن قاعدهای بر قواعد زبان هنجار است. زبان از دیدگاه نظریهپردازان جدید، مهمترین عنصر شعر است، شکلوفسکی شعر را رستاخیز کلمهها خوانده است. عنصر خیال را میتوان در دو جهت بررسی کرد: یکی در محور افقی شعر؛ یعنی در طول مصراعها که منجر به ایجاد انواع مجاز، تشبیه، و استعاره میگردد و دیگری در محور عمودی شعر؛ که در واقع تصویرهای پراکنده در کل شعر را به هم پیوند میدهد و طرحی یکپارچه و ساختمانی استوار به کل اجزای شعر، متناسب و هماهنگ با محتوا میبخشد.

گلستان، نویسندهٔ مدرنیستی بود که کارهایش بهخاطر الگوی جملهبندیها، روایتِ غیرخطی و چیدمان سینمایی صحنههای داستان مورد توجه قرار گرفت. خوب بود ولی جواب بعضی سوالات خیلی زیاد بود… بهطور قطع میتوان ادعا کرد که حدود 80 درصد از غزلیات خوب فارسی همه دارای ردیف هستند. گروه موسیقایی که شامل وزن، قافیه، ردیف و هماهنگیهای صوتی است و گروه زبانشناسی، عواملی را دربر میگیرد که به اعتبار تمایز نفس کلمات، در نظام جملهها، بیرون از خصوصیت موسیقایی آنها، میتواند موجب تمایز یا رستاخیزی واژهها شود. ردیف: ردیف در حقیقت برای تکمیل موسیقایی قافیه بهکار میرود. تخیل و صورتهای مختلف خیال یکی از برجستهترین عناصر آشناییزدایی در زبان شعر است. اگرچه نمیتوان هر سخنی را که دارای انواع صورخیال است، شعر به حساب آورد و در عوض چه بسیار شعرهای مؤثر و باارزش میتوان یافت که خالی از عناصر خیال هستند؛ اما بدون تردید یکی از عناصری که سبب تمایز زبان شعر در مفهوم وسیع کلمه میشود؛ صور خیال است. البته نیما با وجود این تحول، باز هم به مثلثی که اشاره کردیم، دست نزد و شعر او حاوی آهنگ، خلاقیت و تعهد است.

دیدگاهتان را بنویسید