ساخت روابط با شعر

وی ادامه داد: انتظار بود انقلاب اسلامی هم منجر به تحولی در زبان و ادبیات شود، که چنین نیز شد و کارنامه درخشان ادبیات انقلاب، گویای این مدعاست. بعد در جلد سوم میبینیم که اینها فرومیریزد و تمام ایدهآلهایی که برای خودش ساخته بود با بحران و تلاشی روبهرو میشود. موسیقی و آهنگ شعر محدود به قالب عروضی و بحر شعر نیست بلکه در نوع پیوستگی کلمات با یکدیگر و ایقاعهای شعر، موسیقی شگفتانگیزی احساس میشود که کم از موسیقی و وزن شعر نیست. اما متأسفانه در طول تاریخ ادبیات اقوام و ملل جهان، از شعر سوء استفاده فراوان شده است، و این ذوق لطیف الهى در محیط هاى آلوده آن چنان به ننگ کشیده شده است که گاه از مؤثرترین عوامل فساد و تخریب بوده است، مخصوصاً در عصر جاهلیت که دوران انحطاط فکرى و اخلاقى قوم عرب بود،” شعر” و” شراب” و” غارت” همواره در کنار هم قرار داشتند! چالشهایی که پادشاهی و عوامل وابسته به انگلستان و خود انگلستان با آن روبهرو میشوند در جلد دوم به تصویر کشیده میشود و این همراه با تحولاتی است که در خانواده در جریان است. در جلد دوم، این خانواده سنتی موازی با تحولات جامعه دچار تغییر میشود. نگارش یک متن ادبی و داستانی با اهداف مختلفی همراه است. Da ta w as gener᠎ated  with t​he ᠎help of G᠎SA Conte nt Gen erator D emov​er sion !

این تصمیم، هم به شکل طبیعی و در قالب مابهازی بصری، توصیفات کتاب را به صحنههای فیلم کوپر آورده، و هم در مواردی با شکست در ترجمهی خصوصیات منحصربهفرد ادبی، به ایجاد لکنت و نارسایی در روایت فیلم منتج شده.اقتباس اسکات کوپر از رمان چشم آبی کمرنگ از عجیبترین نمونههای پرهیز از نریشن است! تاریخ در هر دورهای توسط حاکمان آن دوره نوشته میشود اما رمان میتواند تاریخ را مجزا از نگاه مسلط روایت کند. اگر با دید نشانهشناسی به رمان نگاه کنیم میبینیم که حتی در نامگذاری، فضاسازی و شخصیتسازی این تغییرات دیده میشود. وقتی بچههای این خانواده در برابر تصمیمات پدرشان میایستند میبینیم که همزمان نهضتهای ملیگرا در مصر در حال شکلگیری هستند. او همراه با تحولاتی که در این خانواده رخ میدهد، تحولاتی را که به صورت موازی در جامعه به وقوع پیوسته هم به ما نشان میدهد. با توجه به این نکته که برههای بنیاد شعر و ادبیات داستانی مسئول شعر فجر بود و چند سالی است که خانه کتاب و ادبیات این امر را انجام میدهد، آیا خانه کتاب میتواند این مسئولیت را به خوبی انجام دهد؟

در جلد سوم، «سکریه»، که معنای قندان یا شکردان میدهد، با فضایی روبهروییم که شخصیتها آزادی را حس میکنند. به مرور که فرزندان بزرگتر میشوند میبنیم که حرف خود را میزنند و و در ازدواجهایشان چون و چرا میکنند. مسئله اصلی فروکش کردن شور بسیاری از افراد است که دلایل مختلفی چون خستگی، اشباع شدن و است. یا خانوادهای را که نماد تمدن بیچونوچرای غربی میدانست و شیفتهاش شده بود ضعفهایش عیان میشود و میبنید که آنها هم مسائل خاص خودشان را دارند و در واقع تصویر آرمانی از غرب فرومیریزد. این رمان جنبهای حماسی دارد و در آن، در کنار ویرانگری جنگ، رشادتهای مردم نشان داده میشود. خانوادهای هم که در رمان میبینیم پدر و ماری هستند که میدانیم پدر تاجری است که شیوه زندگی بورژوایی دارد و در ظاهر یکجور است و در باطن جوری دیگر. بر همین اساس این نهاد جهت صیانت از قوانین مولفین و آشنایی بیشتر نویسندگان، قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را منتشر نموده است. این اثر، نمونهای از یک اثر واقعگرایانه در دوران مشروطه است که تحت تأثیر واقعگرایان روس نوشته شدهاست. نجیب محفوظ همانطور که پیشتر اشاره کردی در این رمان تصویری از تاریخ سه دهه مصر به دست داده است.

یکی دیگر از نمودهای این تغییرات به چالش کشیدهشدن پدرسالاری و رابطه بین پدرران و فرزندان است. مثلا از زبان برادرش میشنود که پدرش آدم عیاشی بوده و چهره پنهان دیگری هم داشته است. این شاعر و نویسنده اهل افغانستان، چند هفته پیش بر اثر ایست قلبی در شهر قم از دنیا رفت. در این مقاله به معرفی چند رمان پرفروش جهان میپردازیم که همگی دارای اهمیت خاصی در ادبیاتاند. ترجیحبند و ترکیببند: اشعاری هستند متشکل از چند قسمت مجزی به نام «بند»، بندها از لحاظ وزن و تعداد بیت با هم برابرند اما دارای قافیه مستقل. در این سالها، تعداد آثاری که به واقعیت زمانه، فردیتی داستانی داده و آن را هنرمندانه توصیف کرده باشند، کم است. عطار به کثرت شعر و تالیفات مشهور است تعداد نوشته های او را مجموعا (از نظم و نثر) بعدد سوره های قرآن ۱۱۴ کتاب به وی نسبت داده اند که مقداری از آنها موجود و بقیه از بین رفته ست و مشهورترین آثار او به نام تذکره الاولیا است که به نثر فارسی نوشته شده پس از آن منطق الطیر است که شامل پنج هزار بیت است. اما تنها اتفاقی که خارج از این حیطه میافتد و در پایان جلد اول روایت شده، کشتهشدن «فهمی» است که پسر باهوش و فهیم خانواده است.

دیدگاهتان را بنویسید