زندگی مخفی شعر

پس شاید بهتر این باشد که اول از همه از خود بپرسیم، مایی که به شعر فارسی علاقه داریم. نابسامانی اقتصادی در این دوران، باعث شد میزان نشر کتاب در برخی از سالهای این دوره کاهش پیدا کند و بههمین دلیل، بسیاری از رماننویسان این دوره، بهخصوص آنها که رمانهای اجتماعی و تاریخی به سبک دوره اول مینوشتند، آثار خود را بهصورت پاورقیهای دنبالهدار در نشریات منتشر میکردند و برخی نیز به نگارش داستان کوتاه روی آوردند. مثلاً در عنوان همین مطلب، با مفهومی روبهرو هستیم که گسترهی بسیاری از زیرمفاهیم را در خود جای میدهد. و آیا قبل از اینکه انسان تشنه، تشنگی خود را با نوشیدنِ آب برطرف کند، از صدای ریخته شدن آب در ظرفش لذت نمیبرد؟ فارابی دربارهٔ شعر دو اثر از خود بهجای گذاشتهاست، یکی مقالة فی قوانین صناعة الشعراء و دیگری کتاب الشعر که آخرین مبحث در جلد اول از مباحث منطقی فارابی است. رمانهای تنگسیر (۱۳۴۲) و سنگ صبور (۱۳۴۵) اثر صادق چوبک دارای جنبههای تاریخی قوی هستند. این رمان مدتی در انگلستان توقیف بود و مانند بسیاری از رمانهای توقیفی بعد از نشر بهخوبی از آن استقبال شد. جروم یکی از طنازانهترین و خندهدارترین رمانهای انگلیسی دنیاست. هر کدام از اضلاعِ مثلث بالا با یکی از مشخصهها یا شناسههای شعر فارسی منطبقاند.

Data was cre᠎ated by  GSA Co nt᠎ent  Ge​ne​rator DE᠎MO!

جِی.اِم کوتزی برنده جایزه نوبل (یکی از جوایز ادبی جهان) در رمان خود، داستانی غمانگیز و فراموشنشدنی از تبعیض نژادی را روایت میکند. فیلم بعد از برخورد ما، دنبالهای بر فیلم بعد از آن (After) بهشمار میرود و بر اساس داستانی با همین نام نوشته آنا تاد است. داستان فیلم بازی کینه دختری بهنام لوسی با تصمیم گیری برای رسیدن به موفقیت حرفهای بدون به خطر انداختن اخلاقیاتش، بازی بی رحمانهای را در برابر دشمن سرد و کارآمد جاشوا آغاز میکند، رقابتی که به دلیل جذابیت فزاینده او به او پیچیده میشود. ما برنامه های تبیینی و ترویجی داریم که آغاز می شوند و در طول سال به انجام می رسند. کلودیوس، اتفاقات ناخوشایند اطرافش را از منظری عمیق تر از عامه ی مردم تحلیل و تفسیر می کند و موفق می شود از خیانت ها و دسیسه های اعضای خانواده ی بزرگ سلطنتی جان سالم به در ببرد و در سال ۴۱ پس از میلاد مسیح به امپراتوری روم دست یابد. پس شاید این مقاله صرفاً بهانهای باشد برای بررسیِ بررسیهای آنان. اما شاید با ارائهی یک مثال بتوانیم دقیقتر به مثلث بالا وارد شویم. This po​st was gener ated by GSA Con te nt᠎ G enerat or  DEMO.

وردزورث اما برخلاف نگرش غالب قرن ۱۸: که به نظم و تعقل جایگاه ویژه ای می بخشید، در قرن ۱۹، عنصر شهود را بهترین راه نیل به حقیقت می داند و جوهر شهر را تخیل معرفی می کند نه خرد و اندیشه ی مقید. ولی ارائه هر اثر به صورتی که بتوانید افرادی را به عنوان شاهد آن اثر هنری معرفی نمایید می تواند بر اساس قانون حقوق مولفان از سرقت ادبی آن جلوگیری نماید. گاهی برای بالابردن میزان فروش، تحریک افهام عمومی و تشویق خواننده، معمولا جلسات نقد به جلسات تعریف کتاب و معرفی اغراقآمیز آن و نویسندهاش بدل شده است. سعیدرضا اتحادی، مترجم زبان کرهای و کارشناس شرق آسیا که پیشتر مجموعه شعرهایی از شاعران کره با عنوانهای «گلهای آزالیا»، «گلهای کاملیا» و «دنیا از چشم کلاغ» در نشر «پرنده» منتشر کرده بود، حالا مجموعه شعری از دو شاعر کرهای «یون دونگ جو» و «لی یوک سَا» را با عنوان «آسمان و باد و شعر و ستاره» به بازار کتاب عرضه کرده است. گتسبی بزرگ در ۱۹۲۵ منتشر شد و در آن هنگام منتقدان و مخاطبان چندان از این رمان استقبال نکردند. و میزانِ عمق آن را بدانیم. اشعار زیادی خواندهایم. و کبّادهی ادب را میکِشیم. Th is conte​nt was w ritten ᠎by G᠎SA ᠎Co nt᠎ent Genera᠎tor  DEMO.

برای خواندن اشعار متنوع می توانید در بخش جستجوی سایت، مطالب دیگر را هم مشاهده کنید و انواع شعر کوتاه را بخوانید. ایوان ایوانوویچ قدبلند، لاغر و خوشصحبت، در حالی که ایوان نیکیفورویچ کوتاه قد، چاق و تند مزاج است و با تمام تفاوتها از هم تفکیکناپذیرند و گویی مکمل یکدیگر هستند. در این بخش مجموعه شعر کوتاه را آماده کرده ایم. این رمان ها میتوانند از سرگذشت شخصیتهای واقعی نیز نشأت گرفته باشند و در برخی موارد حتی میتوانند آموزنده نیز باشند. از سوی دیگر در راستای حضور عرفان و فلسفه، برخی از شاعران مانند انوری و خاقانی هم بودند. بیست و چهارمین محفل شعری گروه ادبی بداهه در حالی برگزار شد که شاعران حاضر در جلسه در بخش اول به شعر خوانی عاشقانه پرداختند. ۲۴۷۰ عنوان در بخش بزرگسال بود که به تفکیک ۱۲۰۰ کتاب در بخش شعر نو (سپید و نیمایی)، ۱۱۷۵ عنوان دربخش کلاسیک و ۹۵ عنوان در بخش شعر محاوره و ترانه بودند. در بخش «شعر محاوره و ترانه» از نظر هیئت داوران هیچ کتاب برگزیده و شایسته تقدیر نشد.

دیدگاهتان را بنویسید