زندگی، مرگ و شعر

در این سالها، شمار دانشآموزان، دانشجویان و کارمندان اداری افزایش یافت و پس از سالها تمایل به فرهنگ غربی، ادبیات ایران کمکم رویکرد جدیدی پیدا کرد که منتقد غربگرایی و در پی ایجاد رابطهای واقعگرایانه با تاریخ و هویت خویشتن بود. شاید بتوان گفت موج جدید این نوع کتابها پس از انقلاب با آثار او دوباره رونق گرفت. بهنظر من دانستن زبان، مانند یک سلاح است برای نویسنده که به او اعتمادبهنفس میبخشد و منابع بیشتری را در اختیارش میگذارد. به یاد دارم یکی از استادان همیشه به ما میگفت: «کسی که دو زبان بداند، دو نفر است، و کسی که چند زبان بداند، چند نفر.» البته خودم فکر نمیکنم که زبان تاثیری روی کارهایم گذاشته باشد؛ چون من هم مانند بسیاری از نویسندگان، آثار ترجمهشده را میخوانم. 5ـ بررسی تطبیقی مکاتب :در میان اساتید معروف است که بحثهای علمی خود را تنها در مرزهای یک مکتب یا یک گرایش خاص به پیش میبرند ، اما آیت الله سیستانی مباحث خود را همواره با اندیشههای مکتب مشهد و افکار مکتب قم و دیدگاههای مکتب نجف اشرف تطبیق داده، از یک سو آرای عالم مشهد مرحوم میرزا مهدی اصفهانی (قدس سره) را مطرح کرده، از سوی دیگر نظریات آیت الله بروجردی (قدس سره) را به مثابه زبان گویای مکتب قم متعرّض شده اند و سرانجام دیدگاههای آیت الله خوئی (قدس سره) و شیخ حسین حلّی (قدس سره) را به عنوان نظریه پردازان مکتب نجف اشرف به میان کشیده است.

از زمان چاپ ویرایش اول کتاب تاریخچه نقد ادبی حدود 10 سال گذشته است، اگرچه در طی این سالها آراء و اندیشههای دیگری نیز وارد حوزهی نقد ادبی شدهاست. از طرفی، انتشار مجدد بسیاری از کتابها که در آن زمان توقیف بودند، تشجیع و ذوقزدهمان میکرد و بشارت جهانی تازه را میداد که حالا در عصر انقلاب چگونه باید نوشت. اما ایدههای داستانی تابع زمان و محیط کاری نویسنده هستند. اما بههرحال، هر نویسندهای یک شروعی دارد. شعر کلاسیک یا کهن فارسی قدمتی بیش از هزار و صد سال دارد. هر گوشهای از زندگی انسان با گوشهای از طبیعت هزاران پیوند و ارتباط دارد که از همهی این پیوندهای گوناگون ذهنی، شاعر گاه یکی را احساس میکند و در برابر آن بیدار میشود و حاصل این بیداری را به ما نشان میدهد. همین نگرش های انسانی نشانگر شاعری است که در اقلیم شعر به درک مسایل انسانی و فهم بالایی از ابعاد تاریخی ، اجتماعی و عاطفی جهان انسان می رسد. به عقیده این گروه مطالعه ی تکنیک آثار ادبی بررسی وسایل است، حال آن که باید به بررسی هدف های ادبیات به عنوان فرآیندی که در زندگی و عقاید و روحیات بشر تأثیر می گذارد پرداخت. برخی از آثار ادبی حتی اگر مترجم صاحبنامی هم آنها را ترجمه کرده باشد، باز در همان زبان اصلی خودش، باشکوه و عظیم است.

آثار آنها بر روند کاری شما چگونه بوده، به ویژه که زبان انگلیسی را هم میدانید، آثار خارجی چه تاثیری بر شما داشته است؟ و شاید بتوان گفت هر نویسندهای باید حداقل یک زبان دیگر را بداند. «این سه نویسنده حداقل بر داستاننویسان جنوب تأثیر بهسزایی داشتند» و شاید بتوان گفت بین سنت و مدرنیته گیر کرده بودیم. سرعت و سهولت دسترسی به محتوای دلخواه، شاید یکی از مهمترین دلایل اقبال مخاطب در این سالها به فضای مجازی باشد. کتاب بعدی داریوش احمدی «به مَگَزی خوش آمدید» در سال ۹۸ منتشر شد و بهنوعی ادامه همان فضای مجموعه قبلی اوست: جنوبی که او نیم قرن در آن زیسته است. او توانست با کمک گرفتن از تجربهٔ ادبی دو شاعر بزرگ و منظومهپرداز پیش از خود، یعنی فردوسی و فخرالدین اسعد گرگانی، منظومههای مخزنالاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه را که بر روی هم «پنج گنج» خمسهٔ نظامی را تشکیل میدادند، بیافریند.  Art ic​le was created by G᠎SA Content Gen​er ator Dem​ov​er᠎si᠎on !

اما بعد پشیمان شدم و سعیکردم از او فاصله بگیرم؛ چون هر نویسنده باید جهان داستانی خودش را داشته باشد و ما نباید جهان داستانیمان را از نویسندهای دیگر قرض کنیم. همچنین در چند روز آینده هم نشستی برای شاعران فارسیزبان در جزیره ابوموسی خواهیم داشت؛ لذا سعی کردیم استانها را بیشتر از پیش در جشنواره شعر فجر درگیر کنیم که این اتفاق مبارکی است. کتابراه مرجع قانونی دانلود کتاب الکترونیکی و دانلود کتاب صوتی است که امکان دسترسی به هزاران کتاب، رمان، مجله و کتاب صوتی و همچنین خرید کتاب الکترونیک از طریق موبایل تبلت و رایانه برای شما فراهم میکند. منتقدان، این سبک اثر هنری را از نظر ترکیببندی، هماهنگی، وزن و آهنگ و به ویژه تناسبات هندسی، برای خواننده، موشکافی و نقد میکنند؛ و در واقع، توانایی فنی هنرمند در آفرینش اثر را برملا میکند. با سرایت رمانتیسم به آلمان ایده ذوق (Witz) مطرح شد که قریحه ادبی هنرمند را برتر از هر عنصر دیگری میداند که در شکلگیری اثر ادبی مطرح است. اثر اونوره دو بالزاکدر پانسیون خانم ” واكر ” در “نو سنت ژنویه” افراد گوناگونی زندگی می كنند.فقر زدگی و رازآلودگی در این پانسیون مشهود است. This a rticle h᠎as been wri tten with the help of GSA Con te​nt​ Generat᠎or DE᠎MO !

دیدگاهتان را بنویسید