زمان را هدر ندهید! 5 حقایق برای شروع شعر

از سویی شعر بیوزن را شعر منثور یا سپید یا حتی شعر آزاد نیز اطلاق میکنند. شعر نوی فارسی گونهای از شعر نوگرا و عنوانی در برابر شعر کهن فارسی است. او که واقع گرایی را وارد ادبیات فارسی کرده است در سال هزار و نهصد و شصت و پنج نامزد دریافت جایزه ی نوبل ادبیات نیز شد. با اوقات تلخ گفت این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز عاریه وارد این خانه بشود؛ مگر نمیدانی که شکون ندارد و بچهی اول میمیرد؟ علی و آرزو وارد حال شدند وروی مبل نشستند. بعد از صبحانه به ارزو گفت امروز جمعه است نمی ذارم دست به سیاه و سفید بزنی امروز تمام کارها رو خودم انجام میدم آرزو لبخندی زد علی عاشق لبخند آرزو بود ولی باز این بغض نذاشت بیشتراز این از لبخند آرزو لذت ببره. مادرش باز بعد ازگفتن حرفهای تکراری که من پیرم مریضم، گفت: امروز رفته بودم خونه اعظم خانوم میشناسیش که همسایمونو میگم میخواستم ببینم حرف آخرشون چیه علی جواب اونها مثبته مهتاب میتونه توروخوشبخت… علی لبخند زنان به آرزو گفت مثل اینکه امروز روز ما نیست ولی من نمی ذارم روزمون خراب بشه. ᠎This artic᠎le has be en created  by GSA Content  Generato r ​DEMO!

چشماش عاشقانه و مادرانه ، با چشم های من مهربون بود . ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد و چنگال برای دوازده نفر بیشتر نداریم یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عدهی مهمان بیشتر از یازده نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر. وقتی میگوییم رمان عاشقانه ایرانی، با حجم بسیار زیادی از کتابها رو به رو میشویم اما شاید نیاز باشد تا محبوب ترین و پرفروش ترینها در اولویت ما برای خواندن باشد. درون مایه این داستان نفی خرافه پرستی در جامعه امروز بوده که با نمادهای مختلفی به تصویر کشیده شده است. خود این واقعیتی در زندگی زنان روحانیون است؛ ابتدا داستان با چشم و هم چشمی زنانه شروع میشود که همسر کمالی روضه مفصلی گرفته خب ما چرا نگیریم. نویسنده اى که در عین تازه کار بودن، نشان داد با ذهن خلاق و پویاى خود… البته برخی مراکز هنری و ادبی و پژوهشکدهها هر ساله هزینه خاصی برای ایدهیابی و تولید چنین آثاری دارند و پژوهشگران هم تلاش بسیاری برای تولید این کتابهای نقد و بررسی دارند؛ اما از آنجا که آن موسسه یا پژوهشکده، خودش انتشارات رسمی ندارد و با بازار کار و عرضه محصولات فرهنگی آشنایی کافی ندارد، آثارش فقط در تعدادی محدود تولید شده و در قفسه کتابخانههای همان مرکز میماند.

در رمان «راه» میبینیم که میگوید خیلی مسائل به گردن قدرت انداخته میشود اما این به معنای این نیست که خودمان نباید کاری بکنیم یا نباید خودمان را نقد کنیم. این گونهاست که استفادهٔ مکرر از یک آرایهٔ ادبی باعث میشود تا یک گونه جدید به وجود آید، همانطور که در مورد یکی از نخستین رمانهای مدرن به نام پاملا (رمان) اثر ساموئل ریچاردسون اتفاق افتاد. کتاب آینۀ تال اثر سودابه فرضی پور، همزمان با سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران منتشر شده است. این فیلتر شما را سریعتر به اثر دلخواهتان هدایت میکند. علاوه بر جمال زاده ، بزرگان دیگری چون صادق هدایت ، بزرگ علوی ، سیمین دانشور ، هوشنگ گلشیری و صادق چوبک نیز داستان نویسی ایران را اعتلا بخشیدند. پس از سقوط سلسله صفویه و در دوره بحرانهای بعدی تا تشکیل سلسله قاجار، از تعداد مسافران به ایران کاسته شد. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اذعان صاحبنظران، نویسندگان و داوران جوایز ادبی بر پایین بودن کیفیت و تعداد کتابهای حوزه نقد ادبی انگیزهای شد تا در سومین شماره پرونده «تحلیل و آسیبشناسی کتابهای نقد ادبی» دقایقی با مریم بصیری، دبیر علمی چهاردهمین دوره جایزه جلال آل احمد به تحلیل و آسیبشناسی کتابهای نقد ادبی بپردازیم. نقد ادبی و نظریه بسیار پیچیده و هیجانانگیز شده است؛ شاید به دلیل اینکه امروزه مفاهیمی در معرض خطر قرار گرفتهاند که بسیار مهمتر از خواندن یک متن ادبی یا صحبتکردن دربارۀ چگونگی ارائۀ جنسیت یا طبقۀ اجتماعی هستند.

علی درحالی که لبخند میزد گفت مثل اینکه امروز باید غذای فرنگی بخوریم .بعد رفت وسفارش دو پیتزا داد. گفتم پس چارهای نیست جز اینکه دو روز مهمانی بدهیم. در ایران، تا دهۀ ۱۳۷۰ شمسی، همان رویکرد قدیمی به استعاره شناخته شده بود، اما اولین نگاه متفاوت به استعاره در سال ۱۳۷۶ با چاپ مقالۀ «نظریۀ تعاملی استعاره» (اژهای، ۱۳۷۶) معرفی شد تا اینکه در اواخر دهۀ ۱۳۸۰ توجه به دیدگاههای جدید غربیان دربارۀ استعاره و معرفی و کاربست این اندیشهها در متون ادبی روایی یافت و، با معرفی نظریۀ استعارۀ مفهومی، تمام همت دانشجویان و زبانشناسان و ادبا بر معرفی و کاربستِ این نظریه گماشته شد. نمیخواست از تخت بیرون بیاد اما با بیحوصلگی از تخت خواب پائین آمد.باز این بغض یک ساله داشت گلشو میفشرد. اما پایگاه و ریشهی خود را در انقلاب مشروطه میبیند. اما کمکم هرچه پیش میروند مطبوعات را تعطیل میکنند، آزادیهای سیاسی را محدود میکنند و در این شرایط نجیب محفوظ یکی از اولین مخالفان این اتفاقات است و شروع به نقدکردن آنها میکند. بعد از خورن پیتزاها به آرزو گفت امروز میخوام بریم بیرون .می ریم پارک جنگلی همون جایی که اولین بار همدیگه رو دیدیم باز یه لبخند از آرزو وباز بغضی که گلوی علی رو می فشرد. This da​ta was gen​er᠎at ed ᠎by G᠎SA Con​tent G​enerat or  Dem​over si​on.

دیدگاهتان را بنویسید